Міжкультурна лінгвістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжкультурна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ECTS, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: серія НД №0289323 від 21.09.2017 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень). Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Опис предметної області

Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра є мови (державна, іноземна (англійська)) в їхньому теоретичному, практичному, стилістичному, соціокультурному аспектах; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і вимог, а саме в діяльності,пов’язаній з аналізом, творенням, інтерпретацією і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами з урахуванням лінгвокультурної й етнокультурної специфіки комунікативної ситуації.

Теоретичний зміст предметної галузістановить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови, інформаційно-комунікаційні технології.

Характеристика програми

1 Предметна область Міждисциплінарна програма. Теоретичні й прикладні аспекти лінгвістики, лінгвокультурології й етнолінгвістики; міжкультурна комунікація; історія світової культури (60:20:20).
2 Фокус програми та спеціалізація Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Міждисциплінарність, поєдання, підготовки в галузі лінгвістики, міжкультурної комунікації та інформаційних технологій. До особливостей належать також проходження проходження навчальної практики зі створення дистанційних лінгвістичних курсів; проведення занять з дисциплін професійної та практичної підготовки у комп’ютерних класах; опанування методології наукового аналізу тексту в мовознавчому та літературознавчому вимірах; розробка власних дослідницьких проектів на базі навчально-наукової міжкафедральної лабораторії «Лінгвоперсонологія, ономастика і культурологія»; викладання дисциплін іноземними мовами.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування На підприємствах будь-якої організаційно-правової форми в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких та культурних центрах. За класифікатором професій: 2431 – Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство); 2444 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); 3429 – Представник з реклами; 3431 – Відповідальний секретар редакції; Секретар адміністративний; 3436 – Помічник керівника підприємства, референт (установи, організації);
3439 – Асистент (соціолога, економіста, географа); Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної); Інструктор з організаційно-масової роботи; Інструктор з основної діяльності; 4115 – Секретар керівника (організації, підприємства, установи; навчальної частини); 4143 – Коректор (коригування текстів); 4144 – Писар; Паспортист.
2 Академічні права випускників Можливості доступу до подальшого навчання за програмою другого рівня цієї галузі знань (СО «Магістр»).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемноорієнтоване, під керівництвом викладача (лекції, практичні заняття, інтерактивні лекції, мультимедійні лекції, семінари, лабораторні роботи, консультації, онлайн-консультації), самонавчання, проектне навчання, електронне навчання в системі Moodle, самостійне навчання (індивідуальні завдання)
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, поточне оцінювання, захист звіту з практики, презентації, захист курсових робіт, атестаційні екзамени.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі прикладної лінгвістики, міжкультурної лінгвістики в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК-5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-6. Здатність підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень.
 • ЗК-7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-8. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-13. Здатність застосовувати об’єктивні науково обґрунтовані підходи й виявляти толерантне ставлення до мовного й культурного різноманіття й мультикультурності.

2 Спеціальні компетентності

 • СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки (лінгвістики) та її теоретичних основ.
 • СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються.
 • СК-4. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • СК-5. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
 • СК-6. Знання й розуміння основних понять і категорій мови як засобу комунікації між представниками різних лінгвокультурних, соціо- і етнокультурних спільнот.
 • СК-7. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • СК-8. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних стилів і жанрів державною та іноземною мовами.
 • СК-9. Володіння стратегіями й тактиками спілкування в різних видах фахової комунікації, зокрема – на міжкультурному рівні.
 • СК-10. Здатність здійснювати формалізований аналіз мовного матеріалу та використовувати комп’ютерні технології для дослідження мовних явищ і/або мовленнєвих процесів.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
 • ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
 • ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
 • ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
 • ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
 • ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
 • ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
 • ПРН-8. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
 • ПРН-9. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних стилів і жанрів державною та іноземною мовами.
 • ПРН-10. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • ПРН-11. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
 • ПРН-12. Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ПРН-13. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції прикладної лінгвістики, міжкультурної лінгвістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
 • ПРН-14. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
 • ПРН-15. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філології (лінгвістики та інформаційних технологій).
 • ПРН-16. Застосовувати методи теоретичної та прикладної лінгвістики для розв’язання складних професійних завдань.
 • ПРН-17. Демонструвати розуміння сучасних соціокультурних процесів, універсальних і етноспецифічних тенденцій, соціокультурних і етнокультурних чинників формування комунікативних стилів і засобів комунікації.
 • ПРН-18. Демонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в професійній сфері з урахуванням індивідуально-психологічних, етнокультурних і соціокультурних особливостей співрозмовника; вміння вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно розв’язувати конфлікти.
 • ПРН-19. Демонструвати професійний інтерес до мовного й культурного різноманіття народів світу, розуміння й усвідомлення унікальності й цінності національних мов, явищ вітчизняної й світової культури; готовність сприяти їх збереженню й популяризації.