Менеджмент туризму Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент туризму

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік і 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 році, акредитована на 10 років. Сертифікат про акредитацію НД- ІV №0273075, від 03.06.2014 р.. термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA: Second Сycle Національна рамка кваліфікацій України: 7 рівень Рівень освіти (цикл): Другий (магістерський) Ступінь вищої освіти: Магістр Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL: Level 7

Мета програми

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження та здатні реалізувати сучасні погляди й нестандартні способи мислення щодо управління та реалізації можливостей розвитку туристичної сфери з урахуванням вимог динамічного та непрогнозованого середовища.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Поєднання гуманітарної і соціально-економічної підготовки (10%), математичної і природно-наукової підготовки (19%) та професійно-практичної підготовки (71%).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Розвиток теоретичних знань та практичних навичок у сфері управління діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу на макро-, мезо- і мікрорівні з використанням інтерактивних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники магістратури мають можливість працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми. Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, науково-дослідної та іншої діяльності в сфері туризму. Випускники можуть працювати на посадах: керівників підприємств, установ та організацій; керівників фінансових, економічних та адміністративних підрозділів; менеджерів з туризму; консультантів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з розвитку туризму; керівників туристичних фірм.
2 Продовження освіти Третій рівень освіти (освітньо-науковий) – доктор філософії

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Викладання проводиться у вигляді наступних форм навчального процесу: лекційні, лабораторні заняття, магістерська практика, виконання досліджень, написання курсової роботи (проекту), магістерської роботи, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання Поточний контроль – тематичний та модульний контроль протягом семестру. Підсумковий контроль – екзамени та заліки, захист курсової роботи (проекту), захист звіту з магістерської практики. Підсумкова атестація – підготовка та захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК 1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК 3. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності.
 • ЗК 4. Здатність до усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК 8. Здатність до креативного та критичного мислення.
 • ЗК 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК 10. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК 11. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • ЗК 12. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань.

3 Фахові компетентності

 • СК 1. Здатність використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність суб’єктів туристичної сфери.
 • СК 2. Здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища в сфері туристичного бізнесу на основі теорій менеджменту та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК 3. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей показники, що характеризують стан туристичної галузі.
 • СК 4. Здатність визначати сегментацію ринку туристичних послуг, структуру попиту та пропозиції.
 • СК 5. Здатність управляти поточними витратами підприємства і собівартістю продукції, формування доходу та прибутку туристичного підприємства; визначати резерви підвищення ефективності здійснювати комплексне оцінювання ефективності впровадження інновацій у туристичному бізнесі.
 • СК 6. Здатність до оцінки логістичного потенціалу існуючих та виявлення нових туристичних та обслуговуючих потоків на регіональному, державному та міжнародному рівні; володіння навиками розробки транспортно-логістичних маршрутів та каналів просування туристичного продукту
 • СК 7. Здатність до систематизації різних видів і форм комунікацій; вміння передбачати та запобігати можливим помилкам, конфліктам при комунікаціях з представниками різних культур; здатність до виявлення, аналізу і вирішення типових проблем при налагодженні міжкультурного контакту.
 • СК 8. Здатність визначити туристичні дестинації на регіональному та місцевому рівнях, оцінити їх економічні, соціальні, культурні цінності за ключовими ознаками; систематизувати та класифікувати туристичні дестинації, вміння аналізувати цикли їх розвитку.
 • СК 9. Здатність до оцінки стану та аналізу політики держави в сфері туризму, формулювання, планування та розробки напрямів, рекомендацій, заходів щодо удосконалення державного регулювання туристичного бізнесу.
 • СК 10. Здатність управляти соціальною взаємодією працівників, аналізувати і регулювати групові та особистісні відносини, управляти психологічною та кадровою стабільністю трудового колективу; володіння основними навиками оцінки, мотивації, стимулювання, організації праці персоналу туристичної компанії.
 • СК 11. Здатність обґрунтовувати стратегічні цілі діяльності суб’єктів туристичної сфери на основі системного аналізу; здатність оцінювати ризики реалізації альтернативних стратегічних рішень.

Програмні результати навчання

 • ПРН 1. Знати, розуміти, адаптуватися і очолювати процес управління змінами. Вміти забезпечувати успіх переходу компанії з одного рівня розвитку на інший, розуміти необхідність ретельного планування впровадження змін, своєчасного з’ясування причин та джерел опору нововведенням, а також вміти їх усувати.
 • ПРН 2. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій менеджменту для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними суб’єктами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • ПРН 3. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері туристичної діяльності.
 • ПРН 4. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і теорій менеджменту.
 • ПРН 5. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач і прогнозування показників, що характеризують стан і динаміку розвитку туристичної сфери України.
 • ПРН 6. Визначати попит та пропозицію на ринку туристичних послуг, аналізувати структуру попиту та пропозиції.
 • ПРН 7. Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з менеджменту (менеджменту туризму).
 • ПРН 8. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність в сфері туризму.
 • ПРН 9. Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик і особливостей поведінки суб’єктів туристичного бізнесу.
 • ПРН 10. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • ПРН 11. Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.
 • ПРН 12. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
 • ПРН 13. Вміти управляти поточними витратами підприємства і собівартістю продукції, формувати доход та прибуток туристичного підприємства; визначати резерви підвищення ефективності, здійснювати комплексне оцінювання ефективності впровадження інновацій у туристичному бізнесі.
 • ПРН 14. Вміти оцінювати логістичний потенціал існуючих та виявляти нові туристичні та обслуговуючі потоки на регіональному, державному та міжнародному рівні; володіти навиками розробки транспортно-логістичних маршрутів та каналів просування туристичного продукту.
 • ПРН 15. Володіти навиками систематизації різних видів і форм комунікацій; вміння передбачати та запобігати можливим помилкам, конфліктам при комунікаціях з представниками різних культур; здатність до виявлення, аналізу і вирішення типових проблем при налагодженні міжкультурного контакту.
 • ПРН 16. Визначити туристичні дестинації на регіональному та місцевому рівнях, оцінити їх економічні, соціальні, культурні цінності за ключовими ознаками; систематизувати та класифікувати туристичні дестинації, вміння аналізувати цикли їх розвитку.
 • ПРН 17. Оцінювати стан та аналіз політики держави в сфері туризму, формулювати, планувати та розробляти напрямки, рекомендації, заходи щодо удосконалення державного регулювання туристичного бізнесу.
 • ПРН 18. Вміння управляти соціальною взаємодією працівників, аналізувати і регулювати групові та особистісні відносини, управляти психологічною та кадровою стабільністю трудового колективу; володіння основними навиками оцінки, мотивації, стимулювання, організації праці персоналу туристичної компанії.
 • ПРН 19. Вміння формулювати обґрунтовані стратегічні цілі діяльності суб’єктів туристичної сфери на основі системного аналізу, оцінювати ризики реалізації альтернативних стратегічних рішень.