Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент персоналу

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,

Тривалість програми:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;
 • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ №0289337 від 21.08.2017р. термін дії – до 01.07.2024р.
Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами, менеджменті людських ресурсів.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність

Предметна область програми містить парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови еволюції менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інвестиційного, інноваційного, проектного менеджменту, менеджменту персоналу; функції, методи, механізми, технології та управлінські рішення у менеджменті.

Цикл загальної підготовки – 65 кредитів ЄТКС, цикл професійної та практичної підготовки – 175 кредитів ЄТКС (27%+73%)

073 Менеджмент

2 Фокус програми: загальна/спеціальна

Комбінація загальної (широке представлення предметної області, всебічне вивчення парадигм, законів, закономірностей, принципів менеджменту, функцій, методів, технологій та управлінських рішень у менеджменті) та спеціальної (фокусується на закономірностях, методах та технологіях менеджменту персоналу) програм підготовки зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньо-професійною програмою “Менеджмент персоналу”

Ключові слова: менеджмент персоналу, управління персоналом.

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Поглиблене вивчення комплексу економічних  і соціальних складових менеджменту,  формування компетентностей в сфері управління організаціями та їх структурними підрозділами, управління персоналом організацій з використанням тренінгів, практикумів та інших інтерактивних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалаври з менеджменту (освітньо-професійна програма “Менеджмент персоналу”) підготовлені для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатні обіймати посади менеджерів з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджерів (управителів) з персоналу, помічників менеджерів (управителів) в різних галузях економіки, менеджерів з  адміністративної діяльності, менеджерів (управитель) у соціальній сфері, менеджерів з постачання, менеджерів з організації консультативних послуг, фахівців з корпоративного управління, інспекторів з кадрів, організаторів з персоналу, фахівців з найму робочої сили (рекрутерів), помічників керівника підприємства / структурного підрозділу, адміністраторів, тощо
2 Продовження освіти Бакалавр може продовжувати освіту за другим (магістерським)  рівнем, а також підвищувати кваліфікацію за сертификованими програмами та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних, лабораторних робіт, проведення  індивідуальних  занять, проходження практики,  консультацій  з  викладачами, написання курсових проектів.
2 Система оцінювання Поточний та підсумковий контроль, зокрема, складання екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захист курсових робіт, звітів з практики, захист кваліфіційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі тв практичні проблеми, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
 • ЗК2. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії менеджера.
 • ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК7. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації.
 • ЗК8. Здатність працювати у міжнародному контексті.
 • ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.
 • ЗК10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.
 • СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
 • СК3. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
 • СК4. Здатність управляти організацією та  її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.
 • СК5. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
 • СК6.  Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
 • СК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • СК8. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
 • СК10. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
 • СК11. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності.
 • СК12. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
 • СК13. Здатність мотивувати персонал на досягнення робочих цілей, розробляти сучасні системи мотивації та оплати праці персоналу.
 • СК14. Здатність організовувати виконання функцій менеджменту персоналу організації.
 • СК15. Здатність забезпечувати організацію людськими ресурсами необхідної кількості та якості.
 • СК16. Здатність організовувати облік кадрів, документаційне забезпечення руху персоналу організації.
 • СК17. Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією.
 • СК18. Здатність проводити аудит у сфері менеджменту персоналом.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • ПРН-2. Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень.
 • ПРН-3. Описувати зміст функціональних сфер управління діяльністю організації.
 • ПРН-4. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • ПРН-5. Виявляти навички організаційного проектування.
 • ПРН-6. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • ПРН-7. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • ПРН-8. Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
 • ПРН-9. Пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації.
 • ПРН-10. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • ПРН-11. Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • ПРН-12. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • ПРН-13. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між культурності.
 • ПРН-14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • ПРН-15. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
 • ПРН-16. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності грома-дянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ПРН-17. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя
 • ПРН-18. Здійснювати адміністрування процесів в менеджменті персоналу, зокрема планування та маркетингу персоналу, рекрутингу, кадрового діловодства, адаптації та розвитку персоналу, оцінювання та атестації персоналу, управління кар’єрою та кадровим резервом.
 • ПРН-19. Аналізувати показники ефективності праці та менеджменту персоналу, виявляти резерви та фактори їх зростання.
 • ПРН-20. Організовувати та здійснювати професійний добір кандидатів на вакантні посади та робочі місця у відповідності до результатів аналізу роботи, застосовуючі адекватні методи оцінки компетентностей.
 • ПРН-21. Вести облік руху персоналу, відпрацьованого робочого часу та використання відпусток працівників, виготовляти кадрову документацію та складати статистичні звіти з праці та персоналу у відповідності до вимог законодавства
 • ПРН-22. Здійснювати стратегічне і повсякденне планування діяльності організацій та структурних підрозділів; визначати пріоритети у справах, делегувати повноваження і відповідальність, обліковувати і аналізувати трудові процеси та затрати робочого часу,  здійснювати нормування праці та організовувати процес виконання завдань відповідно до принципів управління.
 • ПРН-23. Розробляти мотиваційні схеми, системи оплати праці та морального заохочення, преміювання, формувати соціальний пакет підприємства.
 • ПРН-24. Попереджати та врегульовувати соціально-трудові та внутрішньо-організаційні конфлікти.
 • ПРН-25. Вивчати психологічні особливості людей і уміло застосовувати соціально-психологічні методи управління персоналом; досліджувати вимоги до соціальних і психологічних умов виробництва та праці.