Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь.

Тривалість програми:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;
 • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289337 від 21.08.2017 р., термін дії –  01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Управління та адміністрування

Предметна область містить парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови еволюціії менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інвестиційного, інноваційного, проектного менеджменту;  функції, методи, механізми, технології та управлінські рішення у менеджменті.Менеджмент

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Програма пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування навичок у сфері управління сучасними організаціями та їх підрозділами

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади менеджера підприємства, установи, організації та їх підрозділів, менеджера у сфері досліджень та розробок, менеджера з питань комерційної діяльності та управління, менеджера із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з підбору, забезпечення та використання персоналу, фахівця з корпоративного управління, технічного та торговельного представника, технічного фахівця в галузі управління, помічника керівника підприємства, установи та організації, помічника керівника виробничих та інших основних підрозділів, помічника керівника малих підприємств без апарату управління, адміністратора тощо
2 Продовження освіти Можливість навчання на СО «Магістр» спеціальності «Менеджмент» та споріднених спеціальностей.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичних, лабораторних робіт, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, написання курсових робіт, онлайн-консультації.

2 Система оцінювання

За результатами поточного та підсумкового контролю, зокрема, екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові екзамени), захист курсових робіт, звітів з практики, захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу (ЗК – 1).
 • Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і професії менеджера (ЗК – 2).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК – 3).
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК – 4).
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК – 5).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК – 6).
 • Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації (ЗК – 7).
 • Здатність працювати у міжнародному контексті (ЗК – 8).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо (ЗК – 9).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК – 10).
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. (ЗК – 11).
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. (ЗК – 12).

3 Фахові компетентності

 • Здатність визначати та описувати характеристики організації (СК – 1).
 • Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації (СК – 2).
 • Вміння визначати функціональні області управління організацією та зв’язки між ними (СК – 3).
 • Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту (СК – 4).
 • Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту (СК – 5).
 • Здатність планувати діяльність організації та управляти часом (СК – 6).
 • Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації (СК – 7).
 • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління (СК – 8).
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, розробляти обґрунтовані рішення (СК – 9).
 • Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички (СК – 10).
 • Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності (СК – 11).
 • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань (СК – 12 ).
 • Виявляти (обирати) і використовувати адекватні інструменти (наприклад, дослідження ринку, статистичний аналіз, порівняння) (СК – 13).
 • Здатність вивчати процеси та технології організаційного проектування й управління організацією (СК – 14).

Програмні результати навчання

 • Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства (ПРН – 1).
 • Демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень (ПРН – 2).
 • Описувати зміст функціональних сфер управління діяльністю організації. (ПРН – 3).
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень (ПРН – 4).
 • Виявляти навички організаційного проектування (ПРН – 5).
 • Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації (ПРН – 6).
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи (ПРН – 7).
 • Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації (ПРН – 8).
 • Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації (ПРН – 9).
 • Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації (ПРН – 10).
 • Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами (ПРН – 11).
 • Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації (ПРН – 12).
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів) і толерантності (ПРН – 13).
 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним (ПРН – 14).
 • Виконувати дослідження індивідуально та/або в команді (ПРН – 15).
 • Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ПРН – 16).
 • Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя (ПРН – 17).
 • Виконувати, обробляти та аналізувати результати маркетингових досліджень для обґрунтування перспектив розвитку організації (ПРН – 18).
 • Показувати здатність формувати інформаційні бази щодо аналізу, планування та організації діяльності суб’єкту управління (ПРН – 19).
 • Виявляти навички формування системи інформаційних ресурсів для обґрунтування вибору прогресивних технологій організації та управління виробництвом (ПРН – 20).
 • Демонструвати навички використання наукових методів до розробки кадрової стратегії організації на основі соціальної відповідальності (ПРН – 21).
 • Здійснювати оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації. Здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності (ПРН – 22).
 • Розробляти бізнес-плани створення та стратегічних планів розвитку організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг); уміти розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, інвестиційно-інноваційні проекти (ПРН – 23).
 • Контролювати виробничі процеси та обсяги виробництва продукції (послуг), уміння контролювати дотримання національних та міжнародних стандартів якості виробництва продукції (послуг) (ПРН – 24).
 • Здійснювати стратегічне і повсякденне планування діяльності організацій; організаційне проектування; визначити пріоритети у справах, делегувати повноваження та відповідальність, облікувати і аналізувати робочий час; організовувати процес виконання завдань  відповідно до принципів управління; дотримуватись режиму роботи та відпочинку, підтримувати працездатність працівників та власну (ПРН – 25).