Математика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Математика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний (реалізується одним навчальним закладом), тривалість програми –90кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 08.07.2014р., акредитована на 10 р. до 01.07.2024 р.Сертифікат про акредитацію: Серія НД-IVNo0289374 від 12. 12 201
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8рівень, другий магістерський рівень).Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA(Secondcycle). Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL(level8)

Мета програми

Формування компетентностей у сфері застосування математики у професійній діяльності, проведення математичних досліджень, в тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку математичних теорій, математичному моделюванні із застосуванням у галузі технічних, економічних, соціальних сферах, аналізі та розв’язуванні прикладних задач, викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Математика, інформаційно-комунікаційні технології, освітні технології (60:20:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна, ОСМагістр
4 Особливості програми Участь у науково-практичнихконференціях, публікація статейу наукових збірниках. Можливість мобільності за програмамиDirectMobilityProgram

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Посади в науково-дослідних установах, управліннях обробки статистичних даних, організаційно-наукових центрах, аналітичних центрах, комп’ютерних фірмах, центрах зберігання та обробки інформації, банківських та страхових установах, консультування з питань інформатизації та комп’ютерного програмування, оброблення даних.
Коди і назви професійної роботи за класифікаційним угрупуванням:212 –Професіонали в галузі математики та статистики;2121.1 Молодший науковий співробітник (математика);Науковий співробітник (математика); 2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання); Науковий співробітник (методи навчання);411–Службовці, пов’язані з інформацією; 2310.2 Викладач вищого навчального закладу; 2320 Викладач професійного навчального закладу; 2351.2 Викладач математики та інформатики (методи навчання);2320 Викладачі середніх навчальних закладів; 2359 Інші професіонали в галузі навчання.
2 Продовження освіти Можливість здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, проектне навчання, інтегроване навчання, використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle, навчання з використанням сучасних наукових баз WebofScience, Scopus, GoogleScholar тощо.
Викладання: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, онлайн-консультації.
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, захист звіту з практики, презентації, портфоліо, тематичні дослідження, поточне оцінювання, курсові роботи, індивідуальні роботи, реферати,захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні математичні задачі, ситуаційні задачі, які потребують математичної структуризації, обробки, аналізу та алгоритмізації, практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики (ЗК–1);
 • Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних,економічнихта комп’ютерних наук (ЗК-2);
 • Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3);
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-4);
 • Здатність генерувати нові ідеї, розвивати нові напрямки(ЗК–5);
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК–6);
 • Здатність до виконання науково-дослідницької роботи з елементами наукової новизни,практично-методичної роботи з елементами застосування(ЗК–7);
 • Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8);
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9);
 • Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10);
 • Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11);
 • Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК-12);
 • Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності у професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур (ЗК-13);
 • Здатністьнауковоїкомунікаціїанглійськоюмовою (виступи на конференціях, написання тез, статей англійськоюмовою) (ЗК-14);
 • Здатністьвикористовування в своїйдіяльностіметодівматематичного та комп’ютерногомоделюваннярізноманітнихпроцесів (ЗК-15);
 • Здатність організовувати педагогічну діяльність (ЗК-16).

3 Фахові компетентності

 • Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері математики та її практичних застосувань (СК-1);
 • Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні математичних проблем (СК-2);
 • Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності (СК-3);
 • Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-4);
 • Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити математичні знання у нематематичні контексти (СК-5);
 • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (СК-6);
 • Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових математичних ідей (СК-7);
 • Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих математичних методів аналізу,диференціальних рівнянь, моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (СК-8);
 • Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності (СК-9);
 • Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері математики (СК-10);
 • Володіння дидактичними знаннями процесів і методів викладання та навчання математики (СК-11);
 • Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у спеціалізовані й області математики (СК-12);
 • Здатність брати участь в розробці наукових проектів, участі в міжнародних грантових проектах (СК-13);
 • Здатність використовувати сучасні науково-метричні бази даних в своїй науково-дослідній роботі (СК-14);
 • здатність до самоорганізації науково-дослідної діяльності, до самостійної організації пошуку інформації для наукових проектів, до організації колективу для спільної проектної роботи (СК-15);
 • Здатність переносити та адаптувати методи різних математичних дисциплін для розв’язання поставленої наукової проблеми(СК-16);
 • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення математичних досліджень(СК-17);
 • Здатність розуміти місце проблематики свого дослідження в науковому просторі (актуальність, доля досліджуваності тощо) (СК-18)
 • Здатність організовувати навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації (СК-19);
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації(СК-20);
 • Здатність проводити дослідження в сфері дидактики математики, застосовуючи методи не параметричної статистики, відповідне програмне забезпечення та сучасні науково-метричні бази даних (СК-21).

Програмні результати навчання

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні математичні задачі, ситуаційні задачі, які потребують математичної структуризації, обробки, аналізу та алгоритмізації, практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики (ЗК–1);
 • Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних,економічнихта комп’ютерних наук (ЗК-2);
 • Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3);
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-4);
 • Здатність генерувати нові ідеї, розвивати нові напрямки(ЗК–5);
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК–6);
 • Здатність до виконання науково-дослідницької роботи з елементами наукової новизни,практично-методичної роботи з елементами застосування(ЗК–7);
 • Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8);
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9);
 • Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10);
 • Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11);
 • Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК-12);
 • Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності у професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур (ЗК-13);
 • Здатністьнауковоїкомунікаціїанглійськоюмовою (виступи на конференціях, написання тез, статей англійськоюмовою) (ЗК-14);
 • Здатністьвикористовування в своїйдіяльностіметодівматематичного та комп’ютерногомоделюваннярізноманітнихпроцесів (ЗК-15);
 • Здатність організовувати педагогічну діяльність (ЗК-16).

3 Фахові компетентності

  • Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері математики та її практичних застосувань (СК-1);
  • Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні математичних проблем (СК-2);
  • Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності (СК-3);
  • Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-4);
  • Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити математичні знання у нематематичні контексти (СК-5);
  • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (СК-6);
  • Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових математичних ідей (СК-7);
  • Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих математичних методів аналізу,диференціальних рівнянь, моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (СК-8);
  • Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності (СК-9);
  • Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері математики (СК-10);
  • Володіння дидактичними знаннями процесів і методів викладання та навчання математики (СК-11);
  • Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у спеціалізовані й області математики (СК-12);
  • Здатність брати участь в розробці наукових проектів, участі в міжнародних грантових проектах (СК-13);
  • Здатність використовувати сучасні науково-метричні бази даних в своїй науково-дослідній роботі (СК-14);
  • здатність до самоорганізації науково-дослідної діяльності, до самостійної організації пошуку інформації для наукових проектів, до організації колективу для спільної проектної роботи (СК-15);
  • Здатність переносити та адаптувати методи різних математичних дисциплін для розв’язання поставленої наукової проблеми(СК-16);
  • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення математичних досліджень(СК-17);
  • Здатність розуміти місце проблематики свого дослідження в науковому просторі (актуальність, доля досліджуваності тощо) (СК-18)
  • Здатність організовувати навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації (СК-19);
  • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації(СК-20);
  • Здатність проводити дослідження в сфері дидактики математики, застосовуючи методи не параметричної статистики, відповідне програмне забезпечення та сучасні науково-метричні бази даних (СК-21).