Математика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Математика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний (реалізується одним навчальним закладом), тривалість програми –90кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 08.07.2014р., акредитована на 10 р. до 01.07.2024 р.Сертифікат про акредитацію: Серія НД-IVNo0289374 від 12. 12 201
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8рівень, другий магістерський рівень).Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA(Secondcycle). Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL(level8)

Мета програми

Формування компетентностей у сфері застосування математики у професійній діяльності, проведення математичних досліджень, в тому числі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку математичних теорій, математичному моделюванні із застосуванням у галузі технічних, економічних, соціальних сферах, аналізі та розв’язуванні прикладних задач, викладанні математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Математика, інформаційно-комунікаційні технології, освітні технології (60:20:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна, ОСМагістр
4 Особливості програми Участь у науково-практичнихконференціях, публікація статейу наукових збірниках. Можливість мобільності за програмамиDirectMobilityProgram

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Посади в науково-дослідних установах, управліннях обробки статистичних даних, організаційно-наукових центрах, аналітичних центрах, комп’ютерних фірмах, центрах зберігання та обробки інформації, банківських та страхових установах, консультування з питань інформатизації та комп’ютерного програмування, оброблення даних.
Коди і назви професійної роботи за класифікаційним угрупуванням:212 –Професіонали в галузі математики та статистики;2121.1 Молодший науковий співробітник (математика);Науковий співробітник (математика); 2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання); Науковий співробітник (методи навчання);411–Службовці, пов’язані з інформацією; 2310.2 Викладач вищого навчального закладу; 2320 Викладач професійного навчального закладу; 2351.2 Викладач математики та інформатики (методи навчання);2320 Викладачі середніх навчальних закладів; 2359 Інші професіонали в галузі навчання.
2 Продовження освіти Можливість здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, проектне навчання, інтегроване навчання, використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle, навчання з використанням сучасних наукових баз WebofScience, Scopus, GoogleScholar тощо.
Викладання: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, онлайн-консультації.
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, захист звіту з практики, презентації, портфоліо, тематичні дослідження, поточне оцінювання, курсові роботи, індивідуальні роботи, реферати,захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні математичні задачі, ситуаційні задачі, які потребують математичної структуризації, обробки, аналізу та алгоритмізації, практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики (ЗК–1);
 • Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних,економічнихта комп’ютерних наук (ЗК-2);
 • Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3);
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-4);
 • Здатність генерувати нові ідеї, розвивати нові напрямки(ЗК–5);
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК–6);
 • Здатність до виконання науково-дослідницької роботи з елементами наукової новизни,практично-методичної роботи з елементами застосування(ЗК–7);
 • Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8);
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9);
 • Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10);
 • Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11);
 • Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК-12);
 • Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності у професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур (ЗК-13);
 • Здатністьнауковоїкомунікаціїанглійськоюмовою (виступи на конференціях, написання тез, статей англійськоюмовою) (ЗК-14);
 • Здатністьвикористовування в своїйдіяльностіметодівматематичного та комп’ютерногомоделюваннярізноманітнихпроцесів (ЗК-15);
 • Здатність організовувати педагогічну діяльність (ЗК-16).

3 Фахові компетентності

 • Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері математики та її практичних застосувань (СК-1);
 • Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні математичних проблем (СК-2);
 • Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності (СК-3);
 • Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-4);
 • Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити математичні знання у нематематичні контексти (СК-5);
 • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (СК-6);
 • Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових математичних ідей (СК-7);
 • Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих математичних методів аналізу,диференціальних рівнянь, моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (СК-8);
 • Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної діяльності (СК-9);
 • Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері математики (СК-10);
 • Володіння дидактичними знаннями процесів і методів викладання та навчання математики (СК-11);
 • Володіння знаннями та здатність ініціювати й проводити наукові дослідження у спеціалізовані й області математики (СК-12);
 • Здатність брати участь в розробці наукових проектів, участі в міжнародних грантових проектах (СК-13);
 • Здатність використовувати сучасні науково-метричні бази даних в своїй науково-дослідній роботі (СК-14);
 • здатність до самоорганізації науково-дослідної діяльності, до самостійної організації пошуку інформації для наукових проектів, до організації колективу для спільної проектної роботи (СК-15);
 • Здатність переносити та адаптувати методи різних математичних дисциплін для розв’язання поставленої наукової проблеми(СК-16);
 • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення математичних досліджень(СК-17);
 • Здатність розуміти місце проблематики свого дослідження в науковому просторі (актуальність, доля досліджуваності тощо) (СК-18)
 • Здатність організовувати навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації (СК-19);
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у процесі навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації(СК-20);
 • Здатність проводити дослідження в сфері дидактики математики, застосовуючи методи не параметричної статистики, відповідне програмне забезпечення та сучасні науково-метричні бази даних (СК-21).

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

 • Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук у сфері математики (ПРН-З-1);
 • Відтворювати знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань і використання математичних методів у обраній професії (ПРН-З-2);
 • Володіти основами математичних дисциплін і теорій, зокрема які вивчають моделі природничих і соціальних процесів (ПРН-З-3);
 • Володіти математичними методами аналізу, прогнозування та оцінки параметрів моделей, математичними способами інтерпретації числових даних та принципами функціонування природничих процесів (ПРН-З-4);
 • Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних дослідження, складання списку використаних джерел, опису наукових результатів (ПРН-З-5);
 • Володіння основними методами: алгебри, логіки, дискретної математики, диференціальних рівнянь, здатність провести їх якісний аналіз, в тому числі за допомогою крайових, початкових та початково-крайових задач для них, здатність використовувати при цьому базові методи аналізу, варіаційні методи, методи нелінійного аналізу, теорії операторів, тощо; дослідження та побудови функцій з потрібними властивостями, використовуючи методи з різних галузей математики: алгебри, математичного аналізу, дискретної математики, теорії функційних рівнянь, теорій диференціальних та інтегральних рівнянь (ПРН-З-6);
 • Володіння основними методами: вищої математики, методики викладання математики, інноваційних технологій в освіті, здатність провести науково-педагогічне дослідження, в тому числі за допомогою математичного апарату педагогічної діяльності (методів не параметричної статистики), інформаційних технологій та науково-метричних баз даних; ефективна організація традиційного (face-to-face), дистанційного та змішаного (blended) навчання математичних дисциплін у вищому навчальному закладі, використовуючи методи з додаткових розділів математики та дидактики математики, застосовуючи хмарні технології та сервіси, комп’ютерні
 • мережі, інтернет та мультимедіа технології (ПРН-З-7).

УМІННЯ

 • Уміти використовувати фундаментальні математичні закономірності у професійній діяльності(ПРН-У-1);
 • Читати і розуміти фундаментальні розділи математичної літератури та демонструвати майстерність їх відтворення в аргументованій усній та/або письмовій доповіді (ПРН-У-2);
 • Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу(ПРН-У-3);
 • Ініціювати і проводити наукові дослідження у спеціалізованій області математики та/або розв’язувати задачі в інших галузях знань методами математичного моделювання (ПРН-У-4);
 • Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем(ПРН-У-5);
 • Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах(ПРН-У-6);
 • Мати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень(ПРН-У-7);
 • Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення математичної проблеми (ПРН-У-8);
 • Уміти самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами(ПРН-У-9);
 • Усно й письмово спілкуватися рідною та іноземною мовами в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності із професійних питань; читати спеціальну літературу; знаходити, аналізувати та використовувати інформацію з різних довідкових джерел (ПРН-У-10);
 • Використовувати раціональні способи пошуку та використання науково-технічної інформації, включаючи засоби електронних інформаційних мереж; застосовувати інформаційні ресурси, у тому числі електронні, для пошуку наукової інформації (ПРН-У-11);
 • Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-12);
 • Уміння проводити оригінальні наукові дослідження в галузі алгебри, логіки, дискретної математики, теорії квазі груп і латинських квадратів, теорії функційних рівнянь,математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, методики навчання математики(ПРН-У-13);
 • Уміння застосовувати апарат комп`ютерного моделювання для розв’язання науково-практичних задач (ПРН-У-14);
 • Уміння написати науковий проект (ПРН-У-15);
 • Виконання планування та структуризації навчального матеріалу з математики у вищій школі, технікумах, коледжах, загальноосвітніх школах, ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у математичних розрахунках та при проектуванні занять з математичних досліджень (ПРН-У-16).

КОМУНІКАЦІЯ

 • Здатність до фахового спілкування у діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією (ПРН-К-1);
 • Вміннякорректновикористовуватимовнізасоби в професійної діяльності залежно від мети спілкування (ПРН-К-2);
 • Вміннявідображатирезультатисвоїхнауковихдосліджень у письмовому вигляді (ПРН-К-3);
 • Здатність до презентаціїрезультатівсвоїхдосліджень (ПРН-К-4);
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді, матинавичкиміжособистісноївзаємодії (ПРН-К-5);
 • Здатністьвикористовуватисучасніінформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також збору, аналізу оброки інтерпретації даних(ПРН-К-6);
 • Зрозуміле і недвозначнедонесеннявласнихвисновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються (ПРН-К-7);
 • Використання іноземних мов у професійній діяльності (ПРН-К-8).

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРН-АВ-1);
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадсько-свідомо на основі етичних міркувань (ПРН-АВ-2);
 • Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним (ПРН-АВ-3);
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатись до визначеної мети (ПРН-АВ-4);
 • Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування (ПРН-АВ-5);
 • Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінкустратегічногорозвиткукоманди (ПРН-АВ-6)