Освітня програма

Інноваційне підприємництво

Профіль освітньої програми

Тип диплома та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ECTS, 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р.

Сертифікат про акредитацію: НД № 0289366, від 01.07.2017 р., термін дії до 01.07.2024 р.

Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Secondcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма – Інноваційне підприємництво

Degree – Master

Program – Subject Area Business, Trade and Exchange Activities

Study Program – Innovation Entrepreneurship

Опис предмпетної області Об’єкти вивчення: діяльність суб’єктів господарювання підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: теоретикометодологічні, науково-методичні і прикладні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень.

Методи, методики та технології: система інноваційних методів, професійних методик та технологій управління.

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, програмні продукти тощо).

Академічні права випускників Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах їх інноваційних змін. Такий професіонал діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності

Характеристика програми

1 Фокус програми:загальна/спеціальна Загальна у сфері підприємництва
2 Особливості програми Орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних генерувати нові ідеї для сучасного бізнесу, застосовувати новітні методи управління підприємницькою діяльністю на внутрішніх та зовнішніх ринках. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою, в сфері управління проєктами та програмами на підприємствах,  в установах та організаціях, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем; в установах системи вищої освіти.

Випускники можуть працювати на посадах: керівника підприємства; керівника структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; директора малого підприємства (за видами економічної діяльності); посадової особи громадської організації із захисту прав споживачів; керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів у підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих підрозділів у складському (логістичному) господарстві; керівника виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні; менеджера з питань комерційної діяльності та управління; менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі; консультанта з ефективності підприємництва; фахівця із методів розширення ринків збуту; інспектора із закупівлі та якості продуктів; технічного та торговельного представника; фахівця з біржової торгівлі; брокера; дилера; фахівця із біржових операцій; торгівельного брокера; експерта; митного експерта тощо

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системах Moodle та Google Class, проведення наукових досліджень.

Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями, startup-лабораторія.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих групах, що розвиває комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень та представлення результатів в кваліфікаційній (магістерській) роботі.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звіту з практики, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог

2 Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків

ЗК-6.  Здатність генерувати нові ідеї, ініціативність та дух підприємництва.

ЗК-7. Здатність поєднувати набуті знання із знаннями в інших функціональних сферах діяльності

ЗК-8. Здатність провадження наукових досліджень у професійній та/або інноваційній діяльності

3 Фахові компетентності

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.

СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності

СК 6. Здатність аналізувати, планувати та організувати підприємницьку діяльність в сучасних умовах.

СК 7. Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника реалізації інноваційної моделі економічного зростання на всіх рівнях економіки.

СК 8. Здатність розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів.

Результати навчання

ПРН1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.

ПРН2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ПРН3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.

ПРН4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.

ПРН5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

ПРН6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.

ПРН7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.

ПРН8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.

ПРН9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.

ПРН10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків.

ПРН11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур

ПРН12. Уміти генерувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх

ПРН13. Уміння використовувати знання в галузі економіки та управління для здійснення окремих функцій у суміжних сферах діяльності, спілкуватися з експертами з інших галузей, організовувати роботу міждисциплінарної команди

ПРН14. Планувати і виконувати наукові дослідження, презентувати й обговорювати їх результати державною мовою

ПРН15. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з використанням економіко-математичного інструментарію та інформаційних технологій

ПРН16. Застосовувати знання щодо обліку, класифікації об’єктів інтелектуальної власності, їх використання, охорони та захисту у межах інноваційної моделі на всіх рівнях економіки

ПРН17. Розробляти рекомендації щодо напрямів розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри підприємництва, корпоравтиної і просторової економіки, більшість з яких мають досвід практичної роботи в сфері підприємництва, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності за спеціальністю 076 Підприємництво, торігвля та біржова діяльність.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–  онлайн-бібліотеки Університету;

–  електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–  робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–  посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–  методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–  методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–  інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі Moodle, GoogleClass та на OneDrive(з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем освіти.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Інноваційне підприємництво» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України та ін.) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в закладах освіти та наукових установах

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Методологія і організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 3 залік
ОК-2 Інтелектуальна власність 3 екзамен
ОК-3 Управління проєктами 7 залік, екзамен
ОК-4 Управління стратегічним розвитком підприємства 7 залік, екзамен
ОК-5 Економічна безпека і конкурентоспроможність підприємства 3 екзамен
ОК-6 Біржова справа (Exchange business) 4 екзамен
ОК-7 Аналіз даних та моделювання (Data analysis and modeling) 4 екзамен
ОК-8 Дью-ділідженс 3,5 екзамен
ОК-9 Курсова робота з управління проєктами 3 захист КР
ОК-10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 захист звіту
ОК-11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК-12 Атестація 4,5 Публічний захист кваліфікаційної роботи
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90