Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньої програми

Освітня кваліфікаціяМагістр фінансів, банківської справи та страхування

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяця
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289365 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2024 р..
Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій – 8 рівень, рівень освіти – другий (магістерський).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя ЕQF LLL (level 7)

Освітня кваліфікація Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма – Фінанси, банківська справа та страхування

Предметна область /

Спеціальність

Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем; фінансове управління діяльністю суб’єктів господарювання, управління державними фінансами, нагляд та регулювання діяльності в сферах надання фінансових послуг та банківництва, адміністрування та контроль надходження податків і зборів, управління діяльністю банків, страхових компаній, інститутів на ринку фінансових послуг.

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики.

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.

Академічні права випускників Особа, що має освітній ступінь магістра з фінансів, банківської справи та страхування має право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування в умовах інноваційних змін та невизначеності. Такий професіонал діє відповідно до етичних принципів, свободи і доброчесності.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна у сфері фінансів, банківської справи та страхування
2 Особливості програми Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер професійної діяльності. Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв фінансової діяльності та її макросередовища. Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення проблем у сфері управління завдяки наявності науково-дослідної практики в установах державних фінансових органів України та фінансових службах на місцевому рівні, страхових компаніях, на підприємствах і в комерційних банках.

Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади:

– фінансовий директор;

– керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;

– начальник фінансового відділу;

– начальник контрольно-ревізійного відділу;

– менеджер із грошового посередництва;

– менеджер із надання кредитів;

– менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів;

– менеджер із страхування;

– менеджер із допоміжної діяльності у сфері страхування;

– менеджер із фінансового посередництва;

– професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;

– професіонали у сфері біржової діяльності;

– професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій;

– професіонали з фінансово-економічної безпеки;

– професіонали державної служби;

– аналітик (банківська діяльність);

– аналітик з інвестицій;

– аналітик з кредитування;

– аналітик з дослідження фінансового ринку;

– аналітик консолідованої інформації;

– відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи);

– економіст з фінансової роботи;

– економіст з податків і зборів;

– економічний радник;

– консультант з економічних питань;

– член виконавчого органу акціонерного товариства;

– науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

– науковий співробітник-консультант (економіка); – молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання В процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, студентоцентроване та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної практики за профілем підготовки.

Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, роботи в малих групах, що розвиває комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень та представлення результатів в кваліфікаційній роботі.

2 Система оцінювання Види і методи оцінювання знань:

– поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання кейсів.

– підсумковий контроль: заліки, екзамени, захист звіту з виробничої (науково-дослідної) практики.

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК3 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК4 Вміння виявляти та вирішувати проблеми.

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК6 Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК9 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

3 Спеціальні компетентності (СК)

СК1 Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

СК2 Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

СК3 Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК10 Здатність до стратегічного мислення та перспективного планування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Програмні результати навчання

ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.

ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.

ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

ПР 14. Вміти формувати фінансову стратегію та її окремі елементи, складати перспективні фінансові плани і бюджети

ПР15. Розробляти антикризові програми проблемних фінансових і нефінансових суб’єктів господарювання, впроваджувати відповідні фінансові заходи та попереджувати кризи на основі управління ризиками

ПР16 Використовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній діяльності

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри фінансів і банківської справи, а також інших кафедр Університету, за умови, що вони володіють досвідом та компетентностями, які дозволять сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами, що визначені освітньо-професійною програмою.

Гарант, члени проектної групи і група забезпечення відповідають Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля», бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровча база «Сокіл» (с. Дронівка Донецька область)

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– Онлайн-бібліотеки університету

– Електронної бази наукових журналів

– Бази електронних бібліотечних ресурсів світу

Навчально методичне забезпечення:

– робочі програми навчальних дисциплін, практик;

– посібники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації;

– методичні вказівки до написання курсових робіт, лабораторних практикумів, практичних занять і самостійної роботи студентів;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі факультету, дистанційній платформі Moodle, папках дисциплін, які розташовані на OneDrive.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність З вітчизняними ЗВО на основі двосторонніх договорів
2 Міжнародна кредитна мобільність Організація кредитної мобільності відповідно до програм (Erasmus+) та проектів договорів про співробітницво між Університетом та закладами вищої освіти – партнерами.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Можливе на основі договорів між Донецьким національним університетом імені Василя Стуса та зарубіжними університетами, а також на основі програми подвійних дипломів Донецького національного університету імені Василя Стуса та зарубіжних університетів.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Фінансовий менеджмент 5,5 Екзамен
ОК2 Податковий менеджмент 4 Екзамен
ОК3 Страховий менеджмент 4 Екзамен
ОК4 Ринок фінансових послуг та інновації 4 Екзамен
ОК5 Фінансовий менеджмент у банку 4 Екзамен
ОК6 Антикризовий фінансовий менеджмент (англ) 4 Залік
ОК7 Системи управління ризиками у фінансах 4 Залік
ОК8 Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота 4 Екзамен
ОК9 Моделювання та аналіз даних 4 Екзамен
ОК10 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 Захист звіту
ОК11 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5
ОК12 Атестація 4,5 Захист
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 Залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
Загальний обсяг освітньої програми 90