Культурологія Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Культурологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІV №0280836, від 12.12.2016 р. до 01.07.2026 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготувати фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками роботи у сфері культури, уміють їх ефективно застосовувати у професійній діяльності на підприємствах, в установах і закладах будь-якої організаційно-правової форми.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Набуття умінь та навичок організації науково-дослідного і освітнього процесів; креативне використання знань у професійній діяльності. (Теорія культури, історія культури, прикладна культурологія, методологія наукових досліджень: 20:30:40:10).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Професійна підготовка фахівців з урахуванням специфіки сучасного соціокультурного простору; асистентська практика на кафедрах університету, а також у вітчизняних та зарубіжних закладах культури різних профілів; можливість здійснювати власне наукове дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування На підприємствах, в установах і закладах будь-якої організаційно-правової форми на посадах спеціалістів у соціокультурній та освітній сферах, а саме: керівник (заступник керівника), викладач, інструктор, консультант культурно-просвітницького закладу; науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство, рекреалогія, туризмологія, екскурсознавство) та ін. За класифікатором професій:

 • 2310.2 – асистент;
 • 2310.2 – викладач вищого навчального закладу;
 • 3340 – викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
 • 2320 – викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • 2320 – вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • 2431.2 – експерт з комплектування музейного та виставочного фонду;
 • 1229.4 – завідувач практики (виробничої, навчальної);
 • 3340 – інструктор культурно-просвітницьких закладів;
 • 2455.2 – керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.);
 • 3476 – керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.);
 • 3476 – керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
 • 1229.6 – керівник гуртка;
 • 2455.2 – керівник колективу театрального, самодіяльного та ін.;
 • 2419.2 – консультант;
 • 3310 – культорганізатор дитячих позашкільних заходів; – 3340 – лаборант (освіта);
 • 3491 – лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень);
 • 1475.4 – менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю;
 • 2455.2 – методист культурно-освітнього закладу;
 • 2359.2 – методист позашкільного закладу;
 • 2431.1 – науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство);
 • 2483.1 – науковий співробітник (рекреалогія);
 • 2481.1 – науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);
 • 2431.1 – науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство);
 • 2483.1 – науковий співробітник-консультант (рекреалогія);
 • 2481.1 – науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство);
 • 2419.2 – професіонал з інноваційної діяльності;
 • 2419.2 – професіонал з інтелектуальної власності;
 • 2444.2 – редактор-перекладач;
 • 2451.2 – редактор науковий;
 • 2451.2 – редактор художній;
 • 2213.2 – фахівець з рекреації;
 • 3414 – фахівець з туристичного;
 • 2419.2 – фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою;
 • 3414 – фахівець із організації дозвілля.
2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмами третього рівня (навчання для здобуття докторського ступеня).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, під керівництвом викладача, самонавчання, проектне, індивідуальне, електронне навчання в системі Moodle тощо. Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, самостійного навчання, онлайн-консультацій, індивідуальних занять.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, поточне оцінювання, захист звіту з практики, магістерської роботи (проекту).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

 • ІК-1. Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у професійній діяльності культуролога.
 • ІК-2. Проведення досліджень у сфері культури.
 • ІК-3. Здійснення інновацій у сфері культури.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність гнучко мислити, розуміти проблеми й задачі та використовувати потрібну інформацію й методологію для їх ефективного розв’язання; уміння адаптуватися до нових ситуацій.
 • ЗК-2. Здатність до моделювання змісту навчального процесу, форм і методів викладання з урахуванням місця й ролі відповідних дисциплін у загальних програмах.
 • ЗК-3. Здатність до опанування нових методів та прийомів наукового дослідження й до самостійної науково-дослідницької діяльності.
 • ЗК-4. Здатність організовувати діяльність колективу, аналізувати виробничі ситуації та приймати відповідні рішення; раціонально використовувати наявні трудові, фінансові та інформаційні ресурси.
 • ЗК-5. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності, застосовуючи навички аргументування, активізування колективної взаємодії, а також демократичні технології прийняття колективних рішень.
 • ЗК-6. Уміння застосовувати комунікативні стратегії й вибудовувати ефективну комунікацію з різними суб’єктами взаємодії.
 • ЗК-7. Здатність до продовження навчання та готовність підвищувати свій загальнокультурний та професійний рівень.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Глибокі знання теорії й історії культури, сучасних соціокультурних процесів, особливостей, видів і форм соціокультурної діяльності; опанування системи понять, термінів, концепцій, методів, необхідних для ефективної роботи.
 • СК-2. Здатність до творчого застосування теоретичних знань у практичній сфері.
 • СК-3. Знання нормативно-правових засад діяльності у сфері культури, освіти й науки; здатність вибудовувати професійну діяльність на основі чинних нормативно-правових актів.
 • СК-4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами у професійній діяльності, вибудовуючи ефективну професійно орієнтовану комунікацію.
 • СК-5. Здатність забезпечувати ефективний навчальний процес викладання дисциплін культурологічного циклу в середніх і вищих навчальних закладах на основі сучасних методик та інноваційних технологій; розробляти методичні матеріали з культурологічних дисциплін.
 • СК-6. Здатність до проведення самостійного наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам сучасної культурології, а також до застосування / впровадження його результатів.
 • СК-7. Здатність представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій державною та / чи однією з іноземних мов.
 • СК-8. Здатність до проведення консультативної роботи з питань адміністрування й організації соціокультурної діяльності.
 • СК-9. Здатність до адміністрування й організації соціокультурної діяльності в межах населеного пункту, регіону, країни; до управління проектною діяльністю, керування розробленням соціокультурних проектів.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Продемонструвати системні знання й глибоке розуміння понять, термінів, сучасних теорій, концепцій, підходів, методів, що становлять основу професійної діяльності.
 • ПРН-2. Виявити знання й розуміння соціокультурних процесів; особливостей, видів, форм соціокультурної діяльності.
 • ПРН-3. Показати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад освітньої, науково-дослідницької, соціально-культурної діяльності.
 • ПРН-4. Продемонструвати знання методології й технологій наукової діяльності; здатність до організації й проведення самостійного наукового дослідження, присвяченого актуальним проблемам сучасної культурології.
 • ПРН-5. Відобразити здатність до застосування / впровадження результатів власної науково-дослідницької діяльності; представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій державною та / чи однією з іноземних мов.
 • ПРН-6. Проілюструвати здатність до моделювання змісту навчального процесу, форм і методів викладання культурологічних дисциплін.
 • ПРН-7. Довести здатність забезпечувати ефективний навчальний процес викладання дисциплін культурологічного циклу в середніх і вищих навчальних закладах на основі сучасних методик та інноваційних технологій; розробляти методичні матеріали з культурологічних дисциплін.
 • ПРН-8. Продемонструвати здатність до адміністрування, організації соціокультурної діяльності в межах населеного пункту, регіону, країни.
 • ПРН-9. Підтвердити здатність аналізувати соціально-культурну діяльність за визначеними критеріями, оцінювати й аргументувати проблеми та перспективи соціокультурної політики в Україні.
 • ПРН-10. Виявити здатність до проведення консультативної роботи з питань адміністрування й організації соціокультурної діяльності.
 • ПРН-11. Засвідчити здатність розробляти стратегії розвитку культурної політики міста, регіону, країни; налагоджувати локальну, державну, міжнародну співпрацю між культурними інституціями, громадськими організаціями, державними установами, приватним підприємництвом; керувати розробленням та реалізацією соціокультурних проектів, розвивати культурні інституції з урахуванням специфіки соціокультурного простору і потреб суспільства.
 • ПРН-12. Підтвердити вміння застосовувати комунікативні стратегії й вибудовувати ефективну комунікацію з різними суб’єктами взаємодії.
 • ПРН-13. Виявити вміння й навички ділового спілкування, його принципів, видів і засобів, правил етики ділових відносин; причин виникнення, видів і наслідків конфліктів у процесі спілкування та способів і механізмів їх розв’язання.
 • ПРН-14. Продемонструвати вміння вибудовувати міжособистісні відносини в професійній сфері з урахуванням мети спілкування й індивідуально-психологічних якостей; демонструвати високу культуру поведінки; вміння вибирати правильну стратегію поведінки в конфліктній ситуації й ефективно розв’язувати конфлікти.
 • ПРН-15. Виокремлювати вміння організовувати діяльність колективу, аналізувати виробничі ситуації та приймати відповідні рішення; раціонально використовувати наявні трудові, фінансові та інформаційні ресурси.
 • ПРН-16. Генерувати вміння продуктивно працювати як індивідуально, так і в складі команди, відстоювати власну думку щодо професійного питання, демонструвати здатність до аналітичного мислення у розв’язанні професійних проблем.
 • ПРН-17. Продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності, а також здатність самостійного застосування професійних знань та умінь у виробничих умовах.
 • ПРН-18. Практикувати здатність до підвищення свого загальнокультурного та професійного рівня.