Журналістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Журналістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 10 р.

Сертифікат про акредитацію: НД- ІV №0280836, від 12.12.2016 р. до 01.07.2026 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Формування здатності випускника до ефективної інформаційно-комунікативної діяльності в цілісній медіа-системі, до виконання завдань в галузі соціальних комунікацій, здійснення наукових та науково-прикладних досліджень в сфері соціальних комунікацій. 

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкти вивчення: соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах, що залежить від форм, технологій та сфер використання, мети й завдань; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів: журналістика та медіакомунікації.

Підготовка до здійснення медіа-діяльності, виконання науково-дослідницької роботи за фахом, а також адміністративної роботи в ЗМК.

Випускник має володіти широким спектром методів, інструментів, методик і технологій, що використовують у сфері соціальних комунікацій.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Ступенева освітньо-професійна програма передбачає проходження науково-дослідної практики; обов’язкову участь у щорічних Всеукраїнських наукових студентських конференціях «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації у сучасній Україні», які проводить кафедра журналістики з виданням збірників тез та обов’язкове написання й друк дослідницьких статей у цьому та інших виданнях для молодих журналістикознавців; можливість стажування протягом навчання в Прес-центрі ДонНУ імені Василя Стуса, корпоративному виданні «Університетські вісті», у «Productions studio – ДонНУ», всеукраїнських та регіональних медіа; участь у тренінгових медіа-програмах як в якості учасника, так і в якості тренера.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування 2451.2/20294 Ведучий програми

2451.2/23045 Коментатор

2451.2/23124 Кореспондент

2451.2/24187 Оглядач

1238 Керівник проектів та програм

2 Продовження освіти Можливість продовження навчання на третьому освітньому рівні – в аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість. Форми навчання: академічне навчання, проблемно-орієнтоване та проектне навчання, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та семінарів, самостійного виконання дослідницьких завдань під керівництвом викладача, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, презентації, поточне оцінювання,  захист курсової роботи (проекту), захист кваліфікаційної роботи – державна атестація.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК 1: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальної комунікації, що передбачає застосування теорій, методів і інструментарію журналістикознавчої науки та масової комунікації.

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1: здатність до формування активної громадянської позиції; громадська та соціальна активність;
 • ЗК 2: здатність діяти соціально відповідально та свідомо, в правовому полі згідно до чинного законодавства України, зокрема в галузі інтелектуальної власності та авторського права;
 • ЗК 3: здатність до розуміння, наукового вивчення та висвітлення в медіа складних політичних та етнологічних проблем розвитку суспільства;
 • ЗК 4: здатність до оволодіння професійною майстерністю як засобом задоволення соціальних і власних потреб у розвитку;
 • ЗК 5: здатність до фахового спілкування державною мовою та іноземною мовою;
 • ЗК 6: здатність опановувати знання і розуміти предметну сферу та професійну діяльність;
 • ЗК 7: здатність самостійно набувати нові знання та уміння за допомогою комп’ютерних технологій і використовувати їх у практичній діяльності кореспондента, оглядача, редактора тощо.

3 Фахові компетентності

 • ФК 1: здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності;
 • ФК 2: здатність до системних уявлень про теорію, історію та методологію соціальних комунікацій;
 • ФК 3: здатність організовувати й проводити професійну та науково-дослідну діяльність у сфері соціальних комунікацій;
 • ФК 4: здатність формувати інформаційний контент, створювати, оцінювати та аналізувати інформаційний продукт;
 • ФК 5: здатність до системного розуміння інформаційно-безпекових процесів та засобів впровадження захисту інформації;
 • ФК 6: здатність до оволодіння правилами риторико-публіцистичного дискурсу, навичками публічного мовлення: аргументації, ведення дискусії і полеміки;
 • ФК 7: здатність до володіння процесами управління інформацією та до організації редакційної діяльності;
 • ФК 8: здатність орієнтуватися в сучасних гностичних парадигмах теорії масової інформації, соціальної комунікації, нових медіа, у новаторській журналістській практиці;
 • ФК 9: здатність ефективно просувати створений медійний продукт, володіти іміджевими та брендінговими інструментами.

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Вміти застосовувати знання з теорії соціальних комунікацій у професійній журналістській та науковій діяльності.
 • ПРН-К-1. Застосовувати методології соціальних комунікацій у фаховій діяльності: журналістській та дослідницькій.
 • ПРН-У-1. Відтворювати інформаційні та комунікаційні технології.
 • ПРН-К-2. Використовувати державну та іноземну мови в професійній діяльності на високому рівні.
 • ПРН-К-3. Застосовувати знання в галузі інтелектуальної власності та авторського права у журналістській та редакторській діяльності.
 • ПРН-К-4. Використовувати при створенні власного інформаційного продукту провідні ідеї політологічних студій.
 • ПРН-К-5. Використовувати при створенні власного інформаційного продукту провідні ідеї етнологічних студій.
 • ПРН-К-6. Впроваджувати інформаційно-безпекові технології та методи захисту інформації у фаховій діяльності.
 • ПРН-К-7. Застосовувати правила риторико-публіцистичного дискурсу в журналістській діяльності.
 • ПРН-У-2. Демонструвати навички публічного мовлення: аргументації, ведення дискусії і полеміки.
 • ПРН-К-8. Генерувати інформаційний контент.
 • ПРН-К-9. Впроваджувати аналітичні та публіцистичні теорії та методики журналістської творчості.
 • ПРН-У-3. Практикувати впровадження нових медійних технологій.
 • ПРН-У-4. Дотримуватися інтересів аудиторії, враховувати адресацію інформації та спеціалізовані інформаційні потреби.
 • ПРН-З-2. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності.
 • ПРН-К-10. Демонструвати найкращі зразки професійної діяльності.