Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Історія та археологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний ступінь
Обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС,
Тривалість – 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2004 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію:
№ НД 0289353, 21.08.2017,
термін дії – 1.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень).
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle).
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Формування висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з фундаментальною професійною підготовкою з історії та археології, поглибленим знанням одного з розділів історичної науки, високою культурою мислення, аналітичними навичками; зорієнтованих в основних тенденціях соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного поступу людства, здатних використовувати набуті знання і вміння у професійній діяльності, готових адаптуватися до нових викликів в умовах швидких темпів розвитку світової спільноти та глобального інтелектуального простору.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Історія та археологія.
Система знань про історичне минуле, причино-наслідковий зв’язок історичних подій і процесів, тенденції історичного поступу та закономірності функціонування людського суспільства.
Поглиблене вивчення спеціального аспекту історії, який обирається студентом відповідно до власних інтересів (історія України, історія зарубіжжя, археологія, спеціальні галузі історичної науки). Орієнтація на практичне застосування здобутих знань у професійній, передусім, освітянській і науковій діяльності.
Загальна та професійна підготовка (25:75).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна. Акцент на аналізі взаємозв’язків минулого та сьогодення, формування обізнаності у сучасних трансформаціях наукового історичного знання, спонукання до опанування методів здобуття та передачі наукового знання в галузі історії.
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Формування широкого наукового світогляду в галузі історії; плекання критичного підходу до надбань історичної науки; заохочення до критичного осмислення інформації історичних джерел; зосередження на злободенних напрямах історії: інтелектуальній історії, історичній антропології, публічній історії, історичній пам’яті; спонукання до практичного застосування знань у сфері освіти, науки, громадянського простору; стимулювання академічної мобільності студентів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування
 • заклади середньої освіти;
 • заклади вищої освіти;
 • науково-дослідні установи
 • архівні, музейні, бібліотечні установи;
 • інституції охорони та промоції пам’яток історії;
 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • аналітично-інформаційні інституції;
 • неурядові та міжнародні проекти у сфері історії та освіти;
 • засоби масової інформації;
 • громадські організації, політичні партії;
 • видавнича діяльність.
2 Продовження освіти Можливості доступу до подальшого навчання:

 • ОС «Магістр» за освітньо-науковою програмою;
 • ОНС «Доктор філософії».

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Проблемне (лекції, семінари, науковий колоквіум), науково орієнтоване, практично спрямоване, студентоцентричне навчання.
2 Система оцінювання Поточне оцінювання: участь у семінарі, колоквіумі, презентаційна доповідь, індивідуальне творче завдання, есе, модульна контрольна робота.
Підсумкове оцінювання: екзамен.
Атестація: кваліфікаційний екзамен, публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні завдання у галузі історії та археології, що передбачає аналітичну діяльність та інноваційні підходи в освітній, науковій, організаційній сферах.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність формулювати проблеми, вирішувати їх на основі відповідної інформації та методології, доходити обґрунтованих висновків.
 • ЗК2. Орієнтованість на цілеспрямоване накопичування знання, самостійний пошук та опрацювання інформації.
 • ЗК3. Обізнаність у стандартах професійної діяльності, зокрема щодо проведення наукових досліджень і публікацій, критичної свідомості та академічної доброчесності.
 • ЗК4. Готовність до викладацької діяльності в межах освітніх програм, використання сучасних педагогічних методів і засобів активізації педагогічної діяльності.
 • ЗК5. Вправність використовувати на практиці навички та уміння організації й проведення науково-виробничих робіт.
 • ЗК6. Здатність організовувати творчі колективи з метою розв’язання комплексних проблем.
 • ЗК7. Орієнтованість на управлінську діяльність у сфері історичної освіти та науки.
 • ЗК8. Володіння грамотним письмовим та усним мовленням відповідно до різних форматів комунікацій – наукового, публіцистичного, академічного.
 • ЗК9. Готовність застосовувати у професійній діяльності іноземні мови.
 • ЗК10. Схильність до критичної оцінки власної діяльності, до постійного самовдосконалення.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Знання основних історичних явищ в українському та світовому вимірах, розуміння їх взаємозв’язків.
 • СК2. Розуміння закономірностей розвитку історичної науки, вміння аналізувати основні тенденції історіографічного процесу в Україні та світі; наявність навичок історіографічного аналізу наукової проблеми.
 • СК3. Обізнаність в актуальних наукових концепціях; уміння вести професійну дискусію щодо контраверсійних сюжетів історії та археології.
 • СК4. Здатність відрізняти специфіку у підходах до вирішення проблем у галузі історії та археології представників різних наукових напрямів і шкіл, критично осмислювати новітні досягнення історичної науки.
 • СК5. Навички роботи з різноманітними історичними джерелами: вміння виявляти, класифікувати, опрацювати та залучати їх до професійної діяльності.
 • СК6. Наявність системних знань щодо методології історії, особливостей історичного пізнання, специфіки історичного факту, сутності дослідницьких принципів і методів.
 • СК7. Здатність проводити історичні дослідження з визначеної тематики.
 • СК8. Знання змісту освіти, уявлення про педагогічні явища та процеси, принципи та методи стимулювання навчальної діяльності; форми навчально-виховної роботи в галузі історії.
 • СК9. Готовність застосовувати знання з педагогічної майстерності у навчально-виховному процесі в закладах середньої, вищої та післядипломної освіти.
 • СК10. Здатність ставити і вирішувати дослідницькі завдання, здійснювати пошук інформації, аналіз джерел і літератури, робити аргументовані висновки, аналізувати результати реалізації проекту.
 • СК11. Розуміння специфіки співіснування академічного та неакадемічного знання про минуле, практик використання знань про минуле в контексті політичних, ідеологічних, культурних, соціальних процесів у суспільстві.
 • СК12. Здатність реалізувати прикладний характер історичних знань у суспільстві – надавати консультації з проблем історії та археології державним установам, засобам масової інформації та громадським організаціям.

Програмні результати навчання

 • ПРН1. Знання історичних подій і процесів, теоретичних підходів до історії, поточних дискусій і дослідницьких орієнтацій щодо них та їх відображення в історичних джерелах.
 • ПРН2. Детальне знання та розуміння конкретного періоду, тематичної області і методології та історіографічних дискусій, що стосуються його.
 • ПРН3. Уміння співвідносити знання про минуле із сучасними тенденціями розвитку суспільства.
 • ПРН4. Спроможність здійснювати освітню діяльність у загальноосвітній і вищій школі.
 • ПРН5. Готовність до використання нових технологій навчання, уміння творчо використовувати на практиці проблемний, евристичний, дослідницький та інші методи.
 • ПРН6. Готовність до самостійної науково-дослідної роботи.
 • ПРН7. Навички роботи з інформаційними мережами, базами даних, офісними редакторами, в тому числі на основі ІКТ.
 • ПРН8. Спроможність до роботи в архівах і бібліотеках, володіння навичками історіографічного, джерелознавчого, бібліографічного аналізу, способами роботи з різними базами даних.
 • ПРН9. Здатність готувати музейні експозиції та виставки, комплектувати фонди музею, брати участь в їх каталогізації та систематизації, зберіганні, вміння вести обліково-зберігальну документацію, проводити екскурсії та лекції.
 • ПРН10. Схильність викладати думки науково-обґрунтовано, логічно, толерантно.
 • ПРН11. Уміння готувати наукові звіти, публікації, рецензії, огляди, анотації, оформлені відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних засобів редагування та друку.
 • ПРН12. Спроможність до підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для прийняття рішень органами державного управління, місцевого, регіонального та республіканського самоврядування
 • ПРН13. Готовність до роботи із інформацією для забезпечення діяльності аналітичних центрів, громадських організацій та державних установ, засобів масової інформації.
 • ПРН14. Здатність реалізовувати організаційно-управлінські функції, вміння використовувати для їх втілення науковий підхід.
 • ПРН15. Уміння здійснювати облік і реєстрацію навчально-методичної документації у навчальному закладі, науковій установі, органах влади та управління.
 • ПРН16. Готовність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів і наукового прогнозування.
 • ПРН17. Здатність планувати, здійснювати, робити індивідуальний внесок у розв’язання конкретної проблеми.
 • ПРН18. Орієнтованість на подальше навчання.