Міжнародний фінансовий менеджмент (International Financial Management) Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяця
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Економічна академія імені Д.А. Ценова, Болгарія

D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2017р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя ЕQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями, прикладними навичками та іноземною мовою на професійному рівні, що дозволяє їм гідно конкурувати на міжнародному ринку праці завдяки прийняттю ефективних гнучких управлінських рішень в сфері міжнародного фінансового менеджменту

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем в міжнародному контексті, фінансове управління діяльністю корпорацій, управління діяльністю суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньо-економічною діяльністю

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.

Методи, методики та технології: методи, методики та технології фінансової науки і практики.

Інструменти: інформаційно-аналітичні програмні продукти та системи.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна програма у сфері міжнародного фінансового менеджменту
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Викладання дисциплін здійснюється англійською мовою. Обов’язкове навчання (2 семестр) за кордоном (D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Болгарія). Орієнтована на глибоку професійну підготовку фахівців із широким спектром охоплення сфер міжнародної професійної діяльності в сфері фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання. Забезпечує формування аналітичного базису у фахівця, здатного до прогнозування та моделювання ситуацій і сценаріїв міжнародної фінансової діяльності. Передбачає можливість удосконалення англомовної підготовки у професійній сфері. Дозволяє набути реальний практичний досвід вирішення проблем управління фінансами завдяки наявності науково-дослідної практики на підприємствах і фінансово-кредитних установах (Україна, Болгарія). За умови успішного закінчення навчання здобувач вищої освіти отримує два дипломи ступеня вищої освіти магістра – Донецького національного університету імені Василя Стуса (Україна) та Економічної академії імені Д.А. Ценова (Болгарія)

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Основні  види економічної  діяльності  для  випускників  магістратури  за  спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Міжнародний фінансовий менеджмент» відповідно  до  Національного  класифікатора  України: «Класифікація  видів  економічної  діяльності»  ДК  009  2010: діяльність у фінансовій та зовнішньоекономічній сферах; діяльність у сферах головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань міжнародного фінансового управління; наукові дослідження та розробки; вища освіта

Магістр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми «Міжнародний фінансовий менеджмент» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади:

– фінансовий директор;

– керівник (директор, начальник та ін.) фінансового департаменту;

– начальник фінансового відділу (бюро);

– менеджер із грошового посередництва;

– менеджер із фінансового лізингу;

– менеджер із надання кредитів;

– менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів;

– менеджер із фінансового посередництва;

– професіонали, зайняті роботою з цінними паперами;

– професіонали у сфері біржової діяльності;

– професіонали з фінансово-економічної безпеки;

– аналітик з інвестицій;

– аналітик з кредитування;

– аналітик з дослідження фінансового ринку;

– аналітик консолідованої інформації;

– економіст з фінансової роботи;

– економічний радник;

– консультант з економічних питань;

– член виконавчого органу акціонерного товариства;

– науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

– науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

– науковий співробітник-консультант (економіка);

– молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);

– асистент.

2 Продовження освіти Особа, яка має освітній ступінь магістра з міжнародного фінансового менеджменту має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання В процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, студентоцентроване   та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної  практики за профілем підготовки.

Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що розвивають  комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень (на основі підготовки курсової роботи і кваліфікаційної магістерської роботи).

2 Система оцінювання Види і методи оцінювання знань:

– поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання кейсів.

– підсумковий семестровий контроль: модульне тестування, курсова робота, заліки, екзамени, захист звіту з науково-дослідної практики.

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері міжнародних фінансів, на основі досліджень із використанням сучасних інноваційних технологій з орієнтацією на розвиток та розширення обсягу знань за фахом.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • ЗК10 Здатність до гнучкого способу мислення

3 Фахові компетентності

 • СК1.  Здатність  використовувати  фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності
 • СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 • СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування
 • СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного  інструментарію  для  обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування
 • СК5.  Здатність  оцінювати  межі  власної  фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
 • СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК9.  Здатність  розробляти  технічні  завдання  для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК10 Здатність використовувати сучасні методи аналізу даних, оцінювання залежностей, формування прогнозів і сценаріїв розвитку подій в сфері міжнародних фінансових відносин
 • СК11 Здатність до стратегічного мислення в сфері міжнародних фінансів

Програмні результати навчання

 • ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
 • ПР02. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
 • ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПР05. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень.
 • ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.
 • ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності
 • ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.
 • ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 • ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.
 • ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
 • ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.
 • ПР14 Застовувати міжнародні стандарти та нормативи в професійній діяльності.
 • ПР15 Вміти розробляти елементи фінансової стратегії, складати перспективні фінансові плани і бюджети суб’єктів господарювання, які займається зовнішньоекономічною діяльністю