Інтелектуальні інформаційні технології Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Інтелектуальні інформаційні технології

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік та 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, які відносяться до галузі інформаційних технологій, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно та кваліфіковано.
Забезпечити підготовку в області інтелектуальних інформаційних технологій та підтримувати студентів у виконанні ними наукових досліджень.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність ОПредметною областю програми є інформаційні технології, зокрема, інтелектуальні системи. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» («Computer Science and Information Technology»), спеціалізація «Інтелектуальні інформаційні технології» («Intelligent information technology»). Цикл загальної підготовки – 28 кредитів ECTS, цикл професійної та практичної підготовки – 62 кредити ECTS.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Співпраця з провідними науковцями з академічних наукових установ.
Викладання окремих дисциплін англійською мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Фахівець здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК 003-10: 2131, 2132, 2310.2 і може займати первинні посади: аналітик комп’ютерних систем, аналітик комп’ютерного банку даних, аналітик програмного забезпечення та мультимедіа, конструктор комп’ютерних систем, програміст (прикладний, системний, баз даних), науковий співробітник (програмування, обчислювальні системи), викладач вищого навчального закладу.
2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Викладання проводиться за такими формами, як: лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, онлайн-консультації, індивідуальні заняття.
Застосовується проблемно-орієнтоване навчання.
2 Система оцінювання Форми контролю знань та вмінь студентів: усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, презентації, поточне оцінювання, захист лабораторних робіт, захист курсових робіт, комплексний державний іспит.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі інформаційних технологій, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій при

2 Загальні компетентності

  • Загальні Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-1
   Популяризаційні навички. Здатність провести презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у інформаційних технологіях для загальної публіки (не фахівців.) ЗК-2
   Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі ІТ в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні проблеми. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Усвідомлення професійних етичних аспектів комп’ютерних досліджень. ЗК-3
   Комунікативні навички. Набуття практичного досвіду з міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. ЗК-4
   Практичні навички. Здатність застосувати знання на практиці. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК-5
  • Популяризаційні навички. Здатність провести презентацію та написати зрозумілу статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій у інформаційних технологіях для загальної публіки (не фахівців.) ЗК-2
  • Етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі ІТ в суспільстві з метою адекватної роботи за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні проблеми. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Усвідомлення професійних етичних аспектів комп’ютерних досліджень. ЗК-3
  • зКомунікативні навички. Набуття практичного досвіду з міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. ЗК-4
  • Практичні навички. Здатність застосувати знання на практиці. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК-5

3 Фахові компетентності

  • Глибокі знання та розуміння. Здатність використовувати сучасні теоретичні основи з інформаційних технологій і комп’ютерної техніки для практичного застосування. Ґрунтовні знання з математики та навички їх практичного використання. Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо найвідоміших відкритій, теорій та розробок в ІТ. ФК-1;
  • Моделювання. Здатність будувати відповідні інформаційні моделі, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння їх природи. Експериментальні навички роботи із сучасними інструментальними засобами для обробки та аналізу даних. ФК-2;
  • Розвинуті комунікаційні навички. Здатність комунікувати з колегами за темою наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами. Розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях. ФК-3;
  • Уміння вчитися. Здатність сприймати новоздобуті знання в різних областях ІТ та інтегрувати їх із уже наявними. Здатність зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій інформаційній технології, яка лежить поза межами обраної спеціалізації. ФК-4;
  • Викладацькі навички. Здатність аналізувати викладацькі навички, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання. Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня. Розвинуте відчуття особистої відповідальності разом з професійною гнучкістю. ФК-5
  • Підвищення кваліфікації. Здатність виконувати літературний пошук джерел, які мають відношення до теми дослідження, здатність їх критично оцінювати, базуючись на фахових у цих областях статтях. Навички роботи з інформаційними джерелами наукової інформації. ФК-6;
  • Комп’ютерні навички. Здатність розробляти і впроваджувати програмні продукти. Вміти використовувати існуючі технології та інструментальні засоби в межах наукових досліджень та професійної діяльності. ФК-7;

Програмні результати навчання

  • Здатність застосовувати базові математичні знання, які використовуються в інформаційних технологіях. ПРН-1;
  • Знати, розуміти та бути здатним застосовувати основи комп’ютерної техніки, основи алгоритмізації та програмування. ПРН-2;
  • Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня з обчислювальної математики та штучного інтелекту. ПРН-3;
  • Знати основні поняття та актуальні проблеми штучного інтелекту, розуміти зв’язок сучасних інтелектуальних технологій з природничими, інженерними та іншими науками. ПРН-4;
  • Знати і розуміти роль інформаційних комп’ютерних технологій у формуванні сучасного наукового світогляду. ПРН-5;
  • Знати основні актуальні проблеми сучасних напрямків розвитку інформаційних технологій та комп’ютерної техніки; розуміти, аналізувати, тлумачити і пояснювати нові науково-практичні результати, одержані у ході проведення комп’ютерних експериментів відповідно до спеціалізації. ПРН-6;
  • Мати навички роботи із сучасною обчислювальною технікою, вміти використовувати стандартні пакети прикладних програм і розробляти програмне забезпечення на рівні, достатньому для реалізації комп’ютерного моделювання, виконання обчислювальних експериментів та прикладних задач. ПРН-7);
  • Мати базові навички проектування та розробки програмних продуктів: знати основні, вміти обрати і застосувати певні технології та інструментальні засоби (за спеціалізацією). ПРН-8;
  • Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшукувати потрібну інформацію в друкованих та/або електронних літературних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, тлумачити та запам’ятовувати її. ПРН-9;
  • Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів власних розробок. ПРН-10;