Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Інноваційне підприємництво

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ECTS, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти(НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2024 р. Сертифікат про акредитацію: НД No 0289366 від 21.08.2017р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8рівень, другий магістерський рівень),Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA ( Secondcycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL(level7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та прикладними навичками, що дозволять їм гідно конкурувати на ринку праці завдяки сформованих компетентностей з прийняття ефективних гнучких управлінських рішень в сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах їх інноваційних змін

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність
Об’єкти вивчення: діяльність суб’єктів господарювання підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: теоретикометодологічні, науково-методичні і прикладні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень. Методи, методики та технології: система інноваційних методів, професійних методик та технологій управління. Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, програмні продукти тощо).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта у сфері підприємництва
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо економічних процесів та закономірностей організації, функціонування та розвитку підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Формує фахівців з інноваційним перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою, в сфері управління проектами та прорамами на підприємствах, в установах та організаціях, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем; в установах системи вищої освіти.
2 Продовження освіти Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання,електронне (дистанційне) навчання в системах Moodle та Google Class , проведення наукових досліджень. Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями.Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що розвивають комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень (на основі підготовки курсової роботи і кваліфікаційної роботи.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, курсова робота, звіт з науково-дослідноїпрактики), атестація (публічний захист кваліфікаційноїроботи).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
 • ЗК-6. Здатність генерувати нові ідеї, ініціативність та дух підприємництва.
 • ЗК-7. Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • ЗК-8. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
 • ЗК-9. Здатність поєднувати набуті знання із знаннями в інших функціональних сферах діяльності
 • ЗК-10. Здатність працювати в міжнародному контексті
 • ЗК-11. Здатність провадження наукових досліджень у професійній та/або інноваційнійдіяльності

3 Фахові компетентності

 • СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
 • СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
 • СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
 • СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.
 • СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
 • СК 6. Здатність аналізувати, планувати та організувати підприємницьку діяльність в сучасних умовах.
 • СК 7. Здатність розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів.
 • СК 8. Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника реалізації інноваційної моделі економічного зростання на всіх рівнях економіки.
 • СК 9. Здатність вирішувати задачі прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур із використанням економіко-математичних методів та інфо рмаційних технологій.
 • СК 10. Здатність розробляти та здійснювати заходи щодо інтеграції бізнес-процесів, підвищення їх ефективності та одержання синергетичного ефекту

Програмні результати навчання

 • ПР01. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.
 • ПР02. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.
 • ПР03. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.
 • ПР04. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.
 • ПР05. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
 • ПР06. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.
 • ПР07. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
 • ПР08. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
 • ПР09. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.
 • ПР10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків.
 • ПР11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур
 • ПР12. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з використанням економіко-математичного інструментарію та інформаційних технологій
 • ПР13. Застосовувати знання щодо обліку, класифікації об’єктів інтелектуальної власності, їх використання, охорони та захисту у межах інноваційної моделі на всіх рівнях економіки
 • ПР14. Уміння використовувати знання в галузі економіки та управління для здійснення окремих функцій у суміжних сферах діяльності, спілкуватися з експертами з інших галузей, організовувати роботу міждисциплінарної команди
 • ПР15. Уміти генерувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх
 • ПР1 6. – Формувати механізми управління соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності