Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Інноваційне підприємництво

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ECTS, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2017 р., акредитована до 01.07.2024 р.
Сертифікат про акредитацію: НД- ІV № 0280845, від 12.12.2016 р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Secondcycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 7)

Мета програми

Підготувати магістрів високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва та економіки підприємства та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління підприємством.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Блок професійно орієнтованої соціально-економічної підготовки (10,0%), блок професійної та практичної підготовки (65,0%), блок науково-дослідної підготовки (25,0%)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта у сфері підприємництва
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства, економічного діагностування підприємства, аналізу і оцінки використання його потенціалу у досягненні цілей; виконання Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства, економічного діагностування підприємства, аналізу і оцінки використання його потенціалу у досягненні цілей; виконання техніко-економічних розрахунків потреби в ресурсах, рівня їх використання та результатів діяльності; ефективного формування та використання капіталу підприємства; пошуку ресурсів та моделей функціонування підприємства; управління інноваційно-інвестиційним портфелем підприємства; збирання, обробки, систематизації і узагальнення інформації про діяльність підприємства та умови його функціонування; розробки стратегій та планів діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів; прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг; створення і налагодження внутрішнього економічного механізму підприємства, системного проектування управління матеріальними і фінансовими потоками; розроблення та обґрунтування господарських рішень щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства; контролю за ефективністю використання ресурсів і досягненням поставлених завдань; розпізнавання ринкових і внутрішніх сигналів, оцінювання ефективних можливостей зовнішнього зростання і організаційно-структурних змін та економічне обґрунтування відповідних проектів; розроблення та удосконалення методичного інструментарію і стандартів економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з економіки підприємства, сприяння створенню знань та ефективному управлінню ними на підприємстві.
Орієнтована на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних аналітиків, підприємців, фахівців у сфері управління, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати існуючі методи дослідження.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, в яких випускники працюють у якості керівників структурних підрозділів або виконавців різноманітних служб апарату управління; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем; в установах системи вищої освіти
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії (PhD)

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень.
Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, консультацій.
Методи: обговорення проблем, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіт з магістерської практики, захист магістерської роботи)

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, із застосуванням теорії та методології наукового пізнання.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1 – Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • ЗК-2 – Вміння виявляти, аналізувати і структурувати проблеми підприємства і розробляти рішення.
 • ЗК-3 – Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань.
 • ЗК-4 – Здатність до самостійної роботи та самостійного приймання управлінських рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію.
 • ЗК-5 – Здатність генерувати нові ідеї, ініціативність та дух підприємництва.
 • ЗК-6 – Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства.
 • ЗК-7 – Здатність працювати з інформацією, у тому числі, в глобальних комп’ютерних мережах. Уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • ЗК-8 – Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією.
 • ЗК-9 – Здатність обґрунтовувати управлінські рішення.
 • ЗК-10 – Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.
 • ЗК-11 – Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок.
 • ЗК-12 – Здатність поєднувати набуті знання із знаннями в інших функціональних сферах діяльності.
 • ЗК-13 – Здатність провадження наукових досліджень у професійній та/або інноваційній діяльності.

3 Фахові компетентності

 • СК-1 – Здатність проводити комплексне дослідження економічної діяльності підприємства та його підрозділів за окремими напрямками.
 • СК-2 – Здатність оцінювати конкурентне галузеве середовище підприємства
 • СК-3 – Здатність аналізувати результати господарської діяльності підприємства, його підрозділів.
 • СК-4 – Здатність оцінювати рівень економічної безпеки підприємства
 • СК-5 – Здатність обґрунтовувати фінансові результати діяльності підприємства.
 • СК-6 – Здатність за допомогою сучасного методичного інструментарію проводити оптимізацію структури капіталу, матеріальних та фінансових потоків підприємства
 • СК-7 – Здатність виявляти та обчислювати можливості оптимізації діяльності підприємства.
 • СК-8 – Здатність визначати бізнес-процеси, оцінювати їх вартість за допомогою коректно сформованої системи показників.
 • СК-9 – Здатність розробляти та здійснювати заходи щодо інтеграції бізнес-процесів, підвищення їх ефективності та одержання синергетичного ефекту
 • СК-10 – Здатність розробляти та приймати управлінські рішення щодо регулювання й оптимізації вартості підприємства.
 • СК-11 – Здатність оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів і програм підприємства.
 • СК-12 – Здатність вести пошук, збирати, систематизувати нагромаджувати потрібну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, соціально економічну, науково-методичну, довідкову та іншу інформацію.
 • СК-13 – Здатність виявляти тенденції змін зовнішнього середовища і прогнозувати їх розвиток.
 • СК-14 – Здатність розробляти прогнози ситуацій у зовнішньому середовищ.
 • СК-15 – Здатність визначати стратегічну мету підприємства окреслювати загальну стратегію його діяльності.
 • СК-16 – Здатність конкретизувати стратегії підприємства у довгострокових планах, здійснювати їх функціональне узгодження і ресурсне збалансування.
 • СК-17 – Здатність виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків організації та ведення власного бізнесу.
 • СК-18 – Здатність раціонально розподіляти повноваження та компетенції у організаційній структурі управління підприємством.
 • СК-19 – Здатність формулювати управлінські рішення, оцінювати і вибирати їх альтернативи.
 • СК-20 – Здатність захищати інтереси підприємства в системі корпоративного бізнесу.
 • СК-21 – Здатність проводити факторний аналіз використання ресурсів.
 • СК-22 – Здатність встановлювати мету і завдання проведення аналізу, обирати відповідні методики аналізу.
 • СК-23 – Здатність визначати напрями розвитку підприємства, здійснювати пошук засобів їх реалізації.
 • СК-24 – Здатність аналізувати, планувати та організувати підприємницьку діяльність в сучасних умовах.
 • СК-25 – Здатність створювати систему
 • комунікацій по просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства.
 • СК-26 – Здатність обґрунтовувати параметри напрямків розвитку підприємства, опрацьовувати економічні характеристики шляхів їх реалізації.
 • СК-27 – Здатність розробляти та надавати рекомендації щодо напрямків розвитку підприємства, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів.
 • СК-28 – Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника реалізації інноваційної моделі економічного зростання на всіх рівнях економіки.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1 – Володіти фундаментальними знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємства.
 • ПРН-2 – Уміти проводити економічне діагностування підприємства, аналіз і оцінку використання його потенціалу у досягненні цілей.
 • ПРН-3 – Уміти розробляти методику техніко-економічних розрахунків потреби в ресурсах, рівня їх використання та результатів діяльності.
 • ПРН-4 – Уміти проводити оцінку вартості підприємства та обґрунтування заходів щодо її підвищення.
 • ПРН-5 – Уміти проводити комплексний економічний аналіз діяльності підприємства в умовах ризику та невизначеності.
 • ПРН-6 – Уміти розробляти стратегії та плани діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів.
 • ПРН-7 – Володіти методологією прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг.
 • ПРН-8 – Уміти розробляти та обґрунтовувати господарські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства.
 • ПРН-9 – Уміти здійснювати контроль за ефективністю використання ресурсів і досягненням поставлених завдань.
 • ПРН-10 – Уміти приймати тактичні і стратегічні рішення в межах своєї компетенції.
 • ПРН-11 – Уміти оцінювати якість основних груп послуг у ринкових умовах з урахуванням чинної законодавчої бази, створювати або вдосконалювати послуги з метою захисту інтересів споживачів.
 • ПРН-12 – Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень з економіки підприємства.
 • ПРН-13 – Уміти приймати та підтримувати управлінські рішення.
 • ПРН-14 – Розробляти бізнес-плани інвестиційних проектів та обґрунтовувати інвестиційну привабливість заходів.
 • ПРН-15 – Уміти організовувати колективну працю з досягнення цілей підприємства.
 • ПРН-16 – Застосовувати методи контролю та критерії оцінювання результативності діяльності підприємства.
 • ПРН-17 – Володіти лідерськими навичками.
 • ПРН-18 – Уміти проводити колективні наради та переговори, узгоджувати інтереси всіх учасників з цілями та завданнями щодо управління розвитком підприємства.
 • ПРН-19 – Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими партнерами.
 • ПРН-20 – Самостійно здійснювати пошук та аналіз різноманітних джерел інформації для прийняття управлінських рішень.
 • ПРН-21 – Уміти генерувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.
 • ПРН-22 – Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем.
 • ПРН-23 – Керувати проектом розвитку підприємницької діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках із застосуванням новітніх методів управління.
 • ПРН-24 – Організовувати творчій процес співробітників для пошуку нестандартних рішень.
 • ПРН-25 – Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової та професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових структурах.
 • ПРН-26 – Використовувати інструменти моделювання біржового ринку з метою прогнозування його розвитку.
 • ПРН-27 – Контролювати роботу посередників при здійсненні біржової діяльності.
 • ПРН-28 – Аналізувати і прогнозувати явища та процеси підприємницького середовища, володіти формами та методами дослідження на основі новітніх теоретичних та прикладних досягнень.
 • ПРН-29 – Досконало використовувати різноманітні методи, зокрема сучасних інформаційних технологій для управління комерційними ризиками.
 • ПРН-30 – Здійснювати управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємницьких структур, знати особливості комерційних операцій та правил укладання контрактів, методи їх техніко-економічного обґрунтування та митного оформлення, оцінки ефекту й ефективності їх здійснення.
 • ПРН-31 – Аналізувати конкретні економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної економічної думки.
 • ПРН-32 – Виявляти тенденції та аналізувати закономірності та розвитку глобальної економіки.
 • ПРН-33 – Здатність застосовувати науково обґрунтовані методи аналізу і прогнозування розвитку економіки України в умовах глобалізації.
 • ПРН-34 – Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції.
 • ПРН-35 – Формувати механізми управління корпоративною соціальною відповідальністю, організовувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності.
 • ПРН-36 – Аналізувати закономірності і основні тенденції та прогнозувати наслідки соціальної політики.
 • ПРН-37 – Застосовувати знання щодо обліку, класифікації об’єктів інтелектуальної власності, їх використання, охорони та захисту у межах інноваційної моделі на всіх рівнях економіки
 • ПРН-38 – Уміння використовувати знання в галузі економіки та управління для здійснення окремих функцій у суміжних сферах діяльності, спілкуватися з експертами з інших галузей, організовувати роботу міждисциплінарної команди