Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Документознавство та інформаційна діяльність

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми –240 кредитів ЄКТС, 3роки 10 місяцівНа базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію серія НД No 0289321 від 21серпня 2017р., термін дії –01.07.2022 р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7рівень, перший бакалаврський рівень),Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6),рівень освіти –перший (бакалаврський)

Мета програми

Сформувати у здобувачів вищої освіти комплекс знань, умінь та навичок з документально-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи, надати практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків з інформаційного забезпечення різних сфер людської діяльності. Підготувати фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю вирішувати проблеми.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкти вивчення та діяльності: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, поширення, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти, що сприяють формуванню,підтримці та використанню інформаційних ресурсів установ, бібліотек та архівів. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Теоретичний зміст предметної зони: інформаційні та документні системи установ; технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними ресурсами. Методи, методики і технології: методи та технології інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності; методи та технології формування та організації використання інформаційних, бібліотечних та архівних ресурсів, керування документаційними процесами, аналітико-синтетичної обробки документів, опрацювання інформації, комплексного аналізу діяльності документно-інформаційної установи. Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви; бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової, графічної, аудіо та іншої інформації.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта та професійна підготовка у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Сфера працевлаштування випускників: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, інформаційні установи різного рівня та форм власності.Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):
1473 —Менеджер у сфері надання інформації
1474 —Менеджер із комунікаційних технологій
1492 —Менеджер у видавничій діяльності
1495 –Менеджер систем з інформаційної безпеки
243 –Професіонали в сфері архівної справи,бібліотечної справи, інформації
2431 –Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2431.2 –Архівіст
2431.2 –Зберігач фондів
2432 –Професіонали в сфері бібліотечної справи
2432.1 –Документознавець
2432.2 –Бібліограф
2432.2 –Бібліотекар
2432.2 –Експерт з питань інтелектуальної власності
2433 –Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.2 –Аналітик консолідованої інформації
2433.2 –Інженер з науково-технічної інформації
343 –Технічні фахівці в галузі управління
3431 –Секретарі адміністративних органів
3434.1 –Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3435 –Організатори діловодства
3435.1–Організатор діловодства (державні установи)
3435.2–Організатор діловодства (культура)
3436 –Помічники керівників
3436.1–Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3436.1 –Референт
3436.2 –Помічник керівника іншого основного підрозділу
3436.3 –Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
41 —Службовці, пов’язані з інформацією
4115 —Секретарі
4141 –Архіваріус Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):
2621 –Archivists and curators (Архівісти і куратори): archivist (архівіст), records manager (керуючий документацією)
2622 –Librarians and related information professionals (Бібліотекарі і пов’язані з ними фахівці в інформаційній галузі):
bibliographer (бібліограф), cataloguer (каталогізатор), librarian (бібліотекар)
33 –Business and administration associate professionals (професіонал у сфері бізнесу та адміністрування)
333 –Business services agents (діловий представник)
334 –Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар)
335 –Regulatory government associate professionals (професіонал у сфері державного управління)
34 –Legal, social, cultural and related associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній, культурній та суміжних сферах)
341 –Legal, social and religious associate professionals (професіонал у юридичній, соціальній та релігійній сферах)
35 –Information and communications technicians (фахівець з інформаційно-комунікаційних технологій)
351 –Information and communications technology operations and user support technicians (фахівець служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем)
352 –Telecommunications and broadcasting technicians (технічний фахівець у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ)
1431 Library manager –менеджер бібліотечної діяльності;
2622 –Bibliographer (бібліограф)
2 Продовження освіти Продовження здобуття освіти за другим рівнем навчання (магістерським), а також підвищення кваліфікації й здобуття додаткової освіти за сертифікатними програмами та програмами післядипломного навчання.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді лекцій, лабораторних робіт, семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, електронне навчання в системі Moodle ДонНУ імені Василя Стуса, інтерактивні лекції та практичні заняття.
2 Система оцінювання Усні презентації, звіти про практику, письмові есе, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, курсові роботи, усні та письмові екзамени, бакалаврська робота

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-3. Знання та розуміння предметної зони та професійної діяльності.
 • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-5. Здатність спілкуватись іноземною мовою.
 • ЗК-6. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій.
 • ЗК-7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • ЗК-9.Здатність працювати в команді.
 • ЗК-10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
 • ЗК-11. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільствата необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в Україні.
 • ЗК-12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної зони, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

3 Фахові компетентності

  • ФК-1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, поширення та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах.
  • ФК-2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.
  • ФК-3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення завдань спеціальності.
  • ФК-4.Здатність аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій.
  • ФК-5. Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.
  • ФК-6. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, засобами масової інформації.
  • ФК-7. Здатність упроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційнихпродуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ.
  • ФК-8. Здатність проектувати та створювати інформаційні системи, ресурси, продукти та послуги.

ФК-9. Здатність використовуватиPRта інші прикладні соціокомунікаційні технологіїв умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.

 • ФК-10. Здатність застосовувати принципи проектування баз даних, інформаційних систем, соціальних та інших комп’ютерних мереж, електронних бібліотек та архівів.
 • ФК-11. Здатність використовувати і вдосконалювати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви.
 • ФК-12. Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.
 • ФК-13. Здатність опановувати і використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу.
 • ФК-14. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури.
 • ФК-15. Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу інформаційної діяльності.Програмні результати навчанняЗНАННЯ
 • РН1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
 • РН2.Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.
 • РН3.Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
 • РН4.Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.
 • РН5.Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.
 • РН6.Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.УМІННЯ
 • РН7.Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем.
 • РН8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.

 

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

 • РН1. Знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності.
 • РН2.Впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у соціальних системах, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.
 • РН3.Керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.
 • РН4.Застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, методологію вивчення та задоволення культурних та інформаційних потреб користувачів.
 • РН5.Узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.
 • РН6.Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.

УМІННЯ

 • РН7.Забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем.
 • РН8. Використовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності.
 • РН9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних продуктів і послуг.
 • РН10.Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання.
 • РН11.Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.
 • РН12.Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів
 • РН13.Оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.

КОМУНІКАЦІЇ

 • РН14. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов
 • РН15.Використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.
 • РН16. Опанувати професійними навичками на рівні творчого креативного ставлення до своїх функціональних обов’язків;
 • РН17. Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
 • РН18. Знати психологію та етику спілкування; володіти навичками управління професійною групою чи колективом.

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТ

 • РН19. Приймати обґрунтовані управлінські та технологічні рішення.
 • РН20. Бути відповідальним, забезпечувати ефективну співпрацю в команді.
 • РН21. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
 • РН22.Дотримуватися і реалізовувати основні засади охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • РН23. Створювати і вести інтегровані системи документаційного забезпечення управління в організації на базі новітніх технологій та архівного зберігання документів.
 • РН24. Уміти керувати та організовувати весь цикл функціонування інформації в суспільстві та прогнозувати майбутні наслідки.