Документознавство та інформаційна діяльність Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Документознавство та інформаційна діяльність

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію серія НД № 0289352 від 21 серпня 2017 р., термін дії – 01.07.2022 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень)

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Метою програми є формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для визначення перспективних напрямів інформаційної діяльності установи, складу і структури документно-інформаційних систем і підготовки науково-обґрунтованих варіантів цілеспрямованої зміни та розвитку електронного документообігу з урахуванням змісту інформаційних потреб їх користувачів. Програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками і готовністю розв’язувати комплексні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження.

Характеристика програми

1 Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності))
Об’єкти вивчення та діяльності: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, поширення, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для створення інформаційних ресурсів; інформаційно-пошукові системи; просування інформаційних ресурсів у мережі Інтернет.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної справи, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: інформаційні та документні системи установ; закономірності функціонування інформаційних систем; технології управління інформаційними, архівними та бібліотечними установами.

Методи, методики та технології: методи, технології та інструменти інформаційного менеджменту, науково- дослідної діяльності, проектного менеджменту та управління інноваціями в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері.

Інструменти та обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи електронного документообігу, електронних бібліотек та архівів; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи опрацювання текстової та графічної інформації.

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2 Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна.
3 Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Загальна освіта та професійна підготовка у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
4 Особливості програми Магістри документознавства, інформаційної діяльності отримують магістерську підготовку із узагальненим об’єктом діяльності: документальні та інформаційні системи, керування інформаційними ресурсами органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ (з метою керування інформацією, зокрема документованою, формування і прогнозування варіантів оперативних та стратегічних управлінських рішень, прийнятих юридичними особами, з використанням новітніх інформаційних технологій).

Працевлаштування та продовження освіти

1 Придатність до працевлаштування
Магістр з фаху «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, освітня, науково-дослідницька.

Випускники спеціальності можуть виконувати  професійну роботу відповідно до ДК 003:2010 та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): SEO manager (фахівець з позиціонування сайтів та пошукової оптимізації) Social Media Marketing Manager (фахівець з маркетингу в соціальних мережах), Digital marketing manager (Менеджер з маркетингу в електронних медіа), Client manager (Менеджер роботи з клієнтами), Content manager (Контент-менеджер);

молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник (інформаційна аналітика); науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика); аналітик консолідованої інформації; інженер з науково-технічної інформації; може займати первинні посади: керівні працівники апарату центральних органів державної влади; керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин; керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю; керівники підрозділів комп’ютерних послуг; менеджери (управителі) у сфері надання інформації; менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу; секретарі адміністративних органів; помічники керівників.

2 Подальше навчання Право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Викладання проводиться у вигляді лекцій, лабораторних робіт, семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, проходження практики, консультацій з викладачами, електронне навчання в системі Moodle ДонНУ імені Василя Стуса, інтерактивні лекції та практичні заняття.
2 Оцінювання Презентації, звіти про практику, есе, захист лабораторних робіт, контрольні роботи, курсові роботи, усні екзамени. Атестація у вигляді захисту магістерської кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні завдання та  проблеми в  інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог

2 Загальні компетентності (ЗК)

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-2).
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-3).
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК-4).
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК-5).
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-6).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-7).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8).

3 Спеціальні (фахові, предметні)  компетентності (СК)

 • Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю (СК-1).
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних (СК-2).
 • Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності (СК-3).
 • Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації (СК-4).
 • Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів (СК-5).
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа (СК-6).
 • Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та архівних систем (СК‑7).
 • Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ (СК-8).
 • Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами (СК-9).
 • Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів (СК-10).
 • Здатність здійснювати інформаційний моніторинг (СК-11).
 • Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної науково-педагогічної діяльності (СК-12).

 

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

 • Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю (РН-1).
 • Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах (РН-2).
 • Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ (РН-3).
 • Застосовувати технології створення та підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів (РН-4).
 • Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації (РН-5).
 • Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів (РН-6).

УМІННЯ

 • Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в інформаційній діяльності (РН‑7).
 • Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги (РН-8).
 • Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг (РН-9).
 • Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва (РН-10).
 • Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери (РН-11).
 • Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи (РН-12.).
 • Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем (РН-13).
 • Використовувати методи проведення експертизи цінності, систематизації, обліку документів та формування архівних фондів (РН-14).

 

КОМУНІКАЦІЇ

 • Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими правами в інформаційній галузі (РН-15).

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Володіти культурою мислення, вміти узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням (РН-16).