Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Фізична хімія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 9 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років

Сертифікат про акредитацію: НД-IV № 0273082, 03.06.2014 (протокол № 109), термін дії – 01.07.2024

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних хіміків в галузі хімічної та пов’язаних з нею промисловостей. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10 Природничі науки / 102 Хімія
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна в галузі фізичної хімії
3 Орієнтація програми Дослідницька
4 Особливості програми Науково-дослідна діяльність. Розуміння, критична оцінка та оптимізація фізико-хімічних проблем академічного та промислового спрямування. Мобільність за програмою Erasmus+ та ін. – рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Навчальні заклади, наукові установи та підприємства хімічної, харчової, переробної, біомедичної, фармацевтичної, харчової промисловості тощо. Здатність швидко й легко адаптуватися до споріднених областей.

2113 – професіонали в галузі хімії; 2113.1 – наукові співробітники (хімія); 2113.2 – хіміки; 2310 – викладачі університетів та вищих навчальних закладів.

Продовження освіти Докторські програми з хімії та споріднених областей.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Лекційні, лабораторні, практичні, семінарські та консультаційні заняття у невеликих групах; виконання наукових досліджень при підготовці магістерської роботи під керівництвом досвідченого фахівця.
2 Система оцінювання Оцінювання протягом семестра та за результатами сесії (усні та письмові іспити, заліки), практики; підготовка презентацій, доповідей на наукових конференціях; захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення теоретичних і практичних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог (ІК).

2 Загальні компетентності

 • здатність застосовувати знання на практиці, розв’язувати задачі, пов’язані з якісною та кількіс-ною інформацією (ЗК-1);
 • обчислювальні навички, включаючи аналіз по-милок, оцінки порядку величини, а також коректне використання одиниць (ЗК-2);
 • здатність управляти інформацією з первинних та вторинних інформаційних джерел, включаючи інформаційний комп’ютерний пошук он-лайн (ЗК-3);
 • уміння аналізувати матеріал та синтезувати концепції (ЗК-4);
 • здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення (ЗК-5);
 • інформаційно-технологічні уміння: обробка те-ксту, використання електронних таблиць, реєстра-ція та зберігання даних, предметно-орієнтоване ви-користання Інтернету (ЗК-6);
 • навички планування та управління часом (ЗК-7);
 • міжособистісні навички, що стосуються здатно-сті взаємодіяти з іншими людьми і брати участь у командній роботі (ЗК-8);
 • уміння спілкуватися, включаючи усну та пись-мову комунікацію однією з поширених європейсь-ких мов, а також мовою рідної країни (ЗК 9);
 • навчальні навички, необхідні для безперервного професійного розвитку, що також передбачає здат-ність працювати самостійно (ЗК-10);
 • етичні зобов’язання (ЗК-11).

3 Фахові компетентності

 • здатність демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, принципів та теорій, пов’язаних з вивченими областями фізичної хімії (СК-1);
 • здатність застосовувати отримані знання та уміння до розв’язання якісних та кількісних проблем маловідомого походження (СК-2);
 • здатність адаптувати та застосовувати методологію до вирішення маловідомих проблем (СК-3);
 • навички формування і викладання навчального матеріалу, а також керівництва науково-дослідною роботою студентів (СК-4)

Пов’язані з хімією практичні вміння:

 • навички, необхідні для виконання поглиблених лабораторних процедур та використання інструментарію для синтетичної та аналітичної роботи (СК-5);
 • здатність планувати і проводити експерименти незалежно та бути самокритичним в оцінці експериментальних процедур та їх результатів (СК‑6);
 • здатність брати відповідальність за роботу в лабораторії (СК-7);
 • здатність застосовувати розуміння меж точності експериментальних даних для планування майбутньої роботи (СК-8);

Універсальні навички:

 • навчальні навички, необхідні для продовження професійного розвитку (СК-9);
 • здатність взаємодіяти з науковцями з інших дисциплін з між- або мультидисциплінарних проблем (СК-10);
 • здатність об’єктивно засвоювати, оцінювати та представляти результати досліджень (СК-11).

Програмні результати навчання

Знання з предметної області:

 • демонструвати систематичне розуміння аспектів фізичної хімії (ПРНЗ‑1);
 • знати принципи, процедури та методи дослідження, що використовуються при фізико-хімічному аналізі та вивченні структури і властивостей хімічних об’єктів (ПРНЗ‑2);
 • встановлювати зв’язок між структурою та властивостями досліджуваних об’єктів (ПРНЗ-3);

Когнітивні уміння з хімії:

 • демонструвати здатність розуміти, здійснювати та розвивати основний процес дослідження в області фізичної хімії (ПРНУ-1);
 • аналізувати інформацію, отриману при виконанні хімічного експерименту, а також отриману з літературних джерел (ПРНУ-2);
 • співставляти свої наукові результати з отриманими іншими дослідниками (ПРНУ‑3);
 • обробляти дані, отримані при проведенні експерименту, в тому числі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (ПРНУ-4);
 • узагальнювати результати власного дослідження у вигляді наукових публікацій, магістерської роботи (ПРНУ-5);