Фінанси, банківська справа та страхування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД-ІІ №0280795 від 12.12.2016 р., термін дії – 1.07.2024р.
Рівень програми FQ EHEA – First cycle, ЕQF LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)

Мета програми

Програма направлена на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного виконувати нестандартні і проблемні завдання, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Інтеграція теоретичної, професійної та практичної підготовки в галузі фінансів (40%), банківської справи (30 %), страхування (30 %).

072 Фінанси, банківська справа та страхування

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування.
3 Орієнтація програми Академічна та професійно-прикладна
4 Особливості програми Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців, яка поєднує фундаментальні знання із професійною підготовкою, формує навички щодо діяльності в умовах швидкої адаптації до мінливого ринкового середовища.

Особлива увага приділяється формуванню аналітичного мислення фахівця і його соціальних компетентностей, що сприяють набуттю додаткових конкурентних переваг у фінансовій роботі, наданні фінансових послуг.

Програма надає можливість англомовної підготовки по окремих професійних курсах, формує навички роботи із прикладним програмним забезпеченням за фахом.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний працювати в банківських установах, страхових компаніях, органах державної влади чи місцевого самоврядування, органах фіскальної служби, казначействі, фінансовому управлінні, підприємствах і організаціях усіх форм власності.

Бакалавр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади:

 • економіст або консультант з економічних та фінансових питань;
 • економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, страхової компанії;
 • експерт-консультант із страхування;
 • експерт з оцінки рухомого і нерухомого майна;
 • фахівець фіскальної служби;
 • фахівець інвестиційних та недержавних пенсійних фондів;
 • фахівець з депозитарної діяльності, з корпоративного управління;
 • фахівець з управління активами;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • страховий агент;
 • агент з нерухомості, ріелтер;
 • дилер та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • кредитний інспектор, інспектор митної, фіскальної служби, інспектор з організації та перевезення цінностей, інспектор обмінного пункту;
 • податковий агент, ревізор-податківець;
 • інші згідно класифікатора професій.
2 Продовження освіти Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти та підвищення кваліфікації.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Викладання проводиться у вигляді традиційних, проблемних та мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних робіт, тренінгів, ділових ігор, кейсів, наукових конференцій та семінарів, роботи в малих групах з предметними дискусіями, самостійного навчання, онлайн-консультацій, електронного навчання в системі Moodle під керівництвом викладача, самонавчання, проектного навчання тощо.
2 Система оцінювання Поточний контроль: модульний контроль, електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання ситуаційних завдань, кейсів.

Підсумковий контроль: усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, есе, презентації, звіти з індивідуальних та колективних проектів, поточне оцінювання, захист курсових робіт тощо.

Державна атестація: атестація бакалаврів фінансів, банківської справи та страхування здійснюється у формі складання двох комплексних іспитів (з дисциплін: фінанси підприємств, податкова система, бюджетна система, страхування, банківська система)

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, зокрема, інноваційного характеру під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1 Здатність навчатися та самонавчатися з метою розвитку професійних якостей, підвищення кваліфікації.
 • ЗК2 Здатність працювати в міжнародному контексті і спілкуватися англійською мовою на професійні теми.
 • ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу знань на основі публічної інформації, аргументів практиків та перевірених фактів.
 • ЗК4 Здатність бути критичним та самокритичним, витримувати стресові ситуації та адаптуватися до мінливих зовнішніх умов.
 • ЗК5 Здатність знаходити, обробляти, аналізувати і прогнозувати інформацію щодо фінансово-економічних процесів, політичних, соціальних подій та явищ.
 • ЗК6 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово.
 • ЗК7 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • ЗК8 Здатність діяти із соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю.
 • ЗК9 Вміння використовувати інформаційно-пошукові ресурси та інструменти комунікаційної політики у просуванні фінансових послуг.
 • ЗК10 Вміння працювати в команді, системно і креативно мислити, брати на себе ініціативу та зміцнювати дух підприємництва, допитливості при вирішенні складних питань.
 • ЗК11 Здатність застосувати знання на практиці та підтримувати їх належний рівень.
 • ЗК12 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

3 Фахові компетентності

 • СК1 Здатність виявляти закономірності функціонування сучасної економіки та фінансової системи на макро- та мікрорівні.
 • СК2 Здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
 • СК3 Розуміння основних особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки, базових концепцій фінансової науки та корпоративних фінансів.
 • СК4 Здатність описувати фінансово-економічні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК5 Розуміння основних особливостей сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів фінансової та грошово-кредитної політики держави.
 • СК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • СК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних для вирішення економічних та фінансових завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • СК8 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.
 • СК9 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування фінансових рішень, діагностики фінансового стану підприємств, розробки та оцінки інвестиційних проектів.
 • СК10 Здатність надавати консалтингові послуги з питань страхування, оподаткування, інвестиційної, емісійної і посередницької діяльності на фондовому ринку.
 • СК11 Вміння розробляти фінансові плани підприємств різних організаційно-правових форм, страхових компаній, банків, небанківських фінансово-кредитних установ, здійснювати фінансове прогнозування і планування, складання фінансових бюджетів суб’єктів господарювання.
 • СК12 Вміння організовувати грошові розрахунки та здійснювати страхові, банківські, кредитні, інвестиційні, валютні операції та їх документальне супроводження.
 • СК13 Володіння методами роботи на фондових ринках, а також управляти фінансовими ризиками в реальному й фінансовому секторах економіки.
 • СК14 Вміння практично застосовувати нормативно-правові акти, формулювати бюджетні запити та паспорти бюджетних програм, складати кошторис, план асигнувань за бюджетною програмою та розрахунки до нього.
 • СК15 Вміння здійснювати розрахунки щодо прогнозування доходів та видатків державного і місцевого бюджету, аналізу відхилень фактичних і планових показників.
 • СК16 Володіння методами організації грошових розрахунків підприємств, джерелами формування витрат, доходів, прибутку, оборотних активів, основних засобів підприємств та їх раціональне використання.
 • СК17 Розуміння методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг, умов їх надання у галузі особистого, майнового страхування та страхування відповідальності.
 • СК18 Здатність формувати цілісне бачення діяльності комерційних банків як провідної ланки банківської системи країни, механізму здійснення як традиційних, так і нетрадиційних банківських операцій.
 • СК19 Розуміння економіко-правових засад організації та інструментів нагляду і регулювання НБУ діяльності установ банківської системи країни.

Програмні результати навчання

 • ПРН1 Знати і застосовувати економічні закони, категорії та принципи сучасної економічної теорії, закономірності розвитку та функціонування ринкової економіки під час дослідження сучасних фінансово-економічних процесів та явищ.
 • ПРН2 Вміння виявити особливості фінансово-економічних процесів у сфері грошових, фінансових і кредитних відносин, що відбуваються на макро- і мікрорівнях та їх можливий вплив на фінансову діяльність.
 • ПРН3 Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами.
 • ПРН4 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • ПРН5 Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.
 • ПРН6 Діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурної комунікації.
 • ПРН7 Застосовувати емпатію, вербальні та невербальні інструменти у міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів.
 • ПРН8 Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання бюджетів суб’єктів господарювання
 • ПРН9 Знати та розуміти механізм функціонування бюджетно-податкової системи України на державному та місцевому рівнях.
 • ПРН10 Здатність оцінити і встановити взаємозв’язок макроекономічних показників з показниками грошово-кредитної, бюджетної та фіскальної політики.
 • ПРН11 Уміння аналізувати і пояснювати сучасний стан і зміни, що відбуваються у сфері функціонування грошей, кредиту і банків в межах країни та на міжнародному рівні.
 • ПРН12 Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних установ та органів державної влади.
 • ПРН13 Здатність використовувати професійні знання й практичні навички, інформаційні технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної діяльності.
 • ПРН14 Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків, страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ.
 • ПРН15 Здатність ідентифікувати, аналізувати і оцінювати фінансові ризики, використовувати в практичних розрахунках методи оцінки їх рівня та управління.
 • ПРН16 Навички практичного застосування методів оцінки ефективності інвестиційних проектів, інструментів та ідентифікації інвестиційних ризиків, формування портфеля цінних паперів, оцінки ринкової вартості підприємства.
 • ПРН17 Здатність проведення страхових операцій, визначення страхової суми з урахуванням особливостей конкретного об’єкта, визначення сум страхового відшкодування та страхових збитків, страхування майна та відповідальності підприємств, особистого (пенсійне, медичне, соціальне).
 • ПРН18 Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у сфері грошового обігу та кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств.
 • ПРН19 Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
 • ПРН20 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • ПРН21 Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем.
 • ПРН22 Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПРН23 Уміння правильно використовувати публічну інформацію щодо професійної діяльності та проводити її критичну оцінку.
 • ПРН24 Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати як самостійно, так і в групах, управління конфліктами та стресами.
 • ПРН25 Уміння організовувати власну професійну діяльність та ефективно управляти часом.
 • ПРН26 Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах.
 • ПРН27 Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації.
 • ПРН28 Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПРН29 Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПРН30 Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПРН31 Виконувати професійні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування у міжнародному контексті.