Фінанси, банківська справа та страхування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь. Обсяг освітньо-професійної  програми бакалавра 240 кредитів ЄКТС. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ступеня молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за іншими спеціальностями.  

Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД №0289334 від 21 серпня 2017 рТермін дії сертифіката до 1.07.2024р. 
Рівень програми НРК – 7 рівень, FQEHEA – First cycle,  ЕQFLLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський) 

Мета програми

Програма направлена на всебічний розвиток особистості студента як фахівця здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, використовуючи сучасні інструменти управління та  адміністрування в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, механізми функціонування та розвитку фінансових систем.  

Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і концепції фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.  

Методи, методики та технології фінансової науки і практики.  

Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти.  

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта з фінансів, банківської справи та страхування 
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна 
4 Особливості програми Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців, яка поєднує фундаментальні знання із професійною підготовкою, формує навички щодо діяльності в умовах швидкої адаптації до мінливого ринкового середовища.  

Особлива увага приділяється формуванню аналітичного мислення фахівця і його соціальних компетентностей, що сприяють набуттю додаткових конкурентних переваг у фінансовій роботі, наданні фінансових послуг. 

Програма надає можливість англомовної підготовки по окремих професійних курсах, формує навички роботи із прикладним  програмним  забезпеченням  за фахом. 

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування здатний працювати в банківських установах, страхових компаніях, органах державної влади чи місцевого самоврядування, органах фіскальної служби, казначействі, фінансовому управлінні, підприємствах і організаціях усіх форм власності. 

Бакалавр за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування»  здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади: 

 • економіст або консультант з економічних та фінансових питань;
 • економіст-фінансист підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, страхової компанії;
 • фінансовий аналітик, інвестиційний аналітик, аналітик з кредитування;
 • менеджер з продажів банківських продуктів;
 • експерт-консультант із страхування;
 • фахівець фіскальної служби;
 • фахівець інвестиційних та недержавних пенсійних фондів;
 • фахівець з депозитарної діяльності, з корпоративного управління;
 • фахівець з управління активами;
 • фахівець з фінансово-економічної безпеки;
 • фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • страховий агент;
 • дилер та брокер (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • фінансовий контролер, кредитний інспектор, інспектор митної, фіскальної служби;
 • податковий агент, ревізор-податківець;
 • інші згідно класифікатора професій.
2 Продовження освіти Отримання освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, проектне і тренінгове навчання. 

Викладання проводиться у вигляді традиційних, проблемних та мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних робіт, тренінгів, ділових ігор, кейсів, наукових конференцій та семінарів, роботи в малих групах з предметними дискусіями, самостійного навчання, онлайн-консультацій, електронного навчання в системі Moodle під керівництвом викладача, самонавчання, проектного навчання тощо. 

2 Система оцінювання Оцінювання здобувачів з дисциплін формою контролю в яких є: 

 • екзамен здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового (у формі виконання творчої роботи студентом чи усного/письмового екзамену) контролю знань; 
 • залік здійснюється на основі результатів поточного контролю знань  

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, зокрема, інноваційного характеру під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає застосування сучасних методів і положень фінансової науки 

2 Загальні компетентності

 • ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК04. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК07. Здатність працювати у команді.
 • ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК09. Здатність виявляти і вирішувати проблеми.
 • ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК11. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
 • ЗК12.Здатність працювати в міжнародному контексті
 • ЗК13. Здатність планувати та управляти часом.
 • ЗК14. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК15. Здатність бути критичним і самокритичними.
 • ЗК16. Здатність працювати автономно.

3 Фахові компетентності

 • СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
 • СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
 • СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
 • СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
 • СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
 • СК06. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
 • СК07. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК08. Здатність здійснювати ефективні комунікації.
 • СК09 Вміння здійснювати фінансове прогнозування і планування, складати фінансові бюджети у галузі фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК10 Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування фінансових рішень у галузі фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК11 Здатність надавати консалтингові послуги з питань страхування, оподаткування, інвестиційної, емісійної і посередницької діяльності на фінансовому ринку.
 • СК12. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • СК13. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
 • СК14. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати навчання

 • ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
 • ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем на національному і міжнародному рівнях.
 • ПР3 Вміти застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для прийняття фінансових рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних установ, органів державної і місцевої влади.
 • ПР04. Знати механізм функціонування державних і місцевих фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.
 • ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні і місцеві фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).
 • ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
 • ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПР08. Демонструвати навички фінансового прогнозування і планування у галузі фінансів, банківської справи та страхування в умовах невизначеності та ризиків.
 • ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.
 • ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.
 • ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.
 • ПР13. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти.
 • ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності.
 • ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • ПР17. Вміти надавати консалтингові послуги на фінансовому ринку.
 • ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.
 • ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
 • ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
 • ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • ПР24 Формувати та реалізовувати комунікації в галузі фінансів, банківської справи та страхування.
 • ПР25. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
 • ПР26. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
 • ПР27. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.