Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Екологія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничнийступінь, тривалістьпрограми –240 кредитів ЄКТС, 3роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2013 р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ, 0273659, 27.06.2013 , до 01.07.2023
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України: 6 рівень, перший бакалаврський рівень,

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA: Firstcycle,

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL:level6

Мета програми

Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10-Природничі науки. 101-Екологія. Мінімум 50% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність може здійснюватися з надання послуг у сфері екології та біології (лабораторні дослідження, експертна оцінка, наукова діяльність), організації та управління природокористуванням, охорони та відтворення природних екосистем, інспектування стану навколишнього природного середовища та антропогенного (техногенного) тиску на довкілля, у природо-заповідній справі
2 Продовження освіти Подальше навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студенто-центроване навчання, ресурсно-орієнтований та індивідуально-творчій підходи до навчання. Широке використання інноваційних новітніх освітніх технологій навчання, в тому числі інтерактивних, інформаційних, біоадекватних, креативних тощо.

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних та лабораторних занять у лабораторіях кафедр під керівництвом викладача.

2 Система оцінювання Накопичувальна система оцінювання досягнень студентів за види аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист звіту з практики, захист курсовоїроботи, комплексний державний іспит

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.
 • ЗК2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК4. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами.
 • ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду.
 • ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • ЗК7. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК8. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

3 Фахові компетентності

 • СК1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.
 • СК2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.
 • СК3. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепційта принципів математичних та соціально-економічних наук.
 • СК4. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства.
 • СК5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.
 • СК6. Здатність до використання основних принципів та складових екологічного управління.
 • СК7. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.
 • СК8. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.
 • СК9. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання.
 • СК10. Здатність довикористання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.
 • СК11. Здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого природокористування.
 • СК12. Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.
 • СК13. Здатність до участі в управлінні природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

Програмні результати навчання

ПРН1. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами.

ПРН2. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПРН3. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПРН4. Компілювати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки.

ПРН5. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля.

ПРН6. Аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного різноманіття.

ПРН7. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПРН8. Проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПРН9. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПРН10. Застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.

ПРН11. Прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище.

ПРН12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами.

ПРН13. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПРН14. Формувати тексти,робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату.

ПРН15. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПРН16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПРН17. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПРН18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень.

ПРН19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти.

ПРН20. Формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

ПРН21. Обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

ПРН22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПРН23. Впроваджувати природоохоронні заходи та проекти.