Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом доктора філософії, одиничний ступінь

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми –
40 кредитів ЄКТС

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає
проведення власного наукового дослідження та
оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної
наукової праці

Термін навчання – 4 роки

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма акредитована до 01.07.2026 р

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
No 1283, дата видачі 01.03.2021

Рівень програми

 

НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – Third cycle, ЕQF-
LLL – 8 рівень, рівень освіти – третій (освітньо-
науковий)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація доктор філософії з міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Освітньо-наукова програма Міжнародні економічні
відносини

Obtained qualification Doctor of Philosophy

Program Subject Area International Economic Relations

Programme International Economic Relations

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності –
функціонування та розвиток міжнародних економічних
відносин між суб’єктами світового економічного
простору в процесі еволюції міжнародного
співробітництваТеоретичний зміст предметної галузі – поняття,
концепції, принципи глобального економічного розвитку
та їх використання для пояснення закономірностей
суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і
взаємозалежності на основі міжнародної економічної
діяльності, міжнародного поділу праці та інституційного
механізму регулювання в процесі трансформації
міжнародних економічних відносин.Методи, методики та технології: загально-логічні,
теоретичні, емпіричні методи наукового пізнання, методи економіко-математичного моделювання, фінансово- економічного та статистичного аналізу; методики оцінювання, моделювання та прогнозування розвитку
міжнародних економічних відносин на різних рівнях у
поєднанні із сучасними технологіями.Інструменти та обладнання включають сучасні
універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та
програмні продукти
Академічні права випускників Випускники мають право продовжувати навчання на другому науковому ступені – 8–му кваліфікаційному
рівні Національної рамки кваліфікацій України для
набуття наступного наукового ступеня – доктора наук.
Випускники матимуть навички для навчання впродовж життя для самовдосконалення в сферах науково-
дослідницької, дослідницько-інноваційної діяльності.

Мета програми

Підготовка особистості-професіонала в сфері міжнародних економічних відносин, на основі формування комплексу компетентностей, які забезпечують здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі дослідницько інноваційної, професійної та педагогічної діяльності, здатність до глибокого переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та професійної практики, продукування оригінальних ідей, проведення власних наукових досліджень в предметній області міжнародних економічних відносин, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також здатність здійснювати викладацьку діяльність у відповідній предметній області.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Освітньо-наукова програма розроблена в межах наукової школи кафедри міжнародних економічних відносин та відповідає напрямам її науково-дослідної роботи. Здобувачі залучаються до ініціативної тематики науково-дослідної роботи випускової кафедри – «Трансформаційні стратегії соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку».

Викладання здійснюється в тому числі науково- педагогічними працівниками, які є експертами в національних і міжнародних урядових та неурядових органах і організаціях.

Професійні дисципліни програми частково викладаються англійською мовою.

Освітньо-наукова програма охоплює широке коло сучасних інноваційних векторів розвитку теорії і практики міжнародних економічних відносин, що формує актуалізовану теоретико-прикладну базу для проведення наукових досліджень здобувачами.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Працевлаштування в міжнародних організаціях (урядових та неурядових), органах державної влади, міжнародних компаніях на посадах пов’язаних зі дослідницько-інноваційною діяльністю, прийняттям управлінських рішень у сфері міжнародних економічних відносин. Працевлаштування у закладах вищої освіти та наукових установах на посадах, пов’язаних з науково-педагогічною/педагогічною чи науковою діяльністю, організацією та провадженням навчального процесу.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, засноване на дослідженнях, з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому середовищі з використанням інтерактивних, відкритих та проблемних лекцій, семінарів і круглих столів, використання кейс-методів, а тако застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Освітня складова представлена в формі лекцій, практичних та лабораторних занять, з використанням ІКТ, практики академічного письма, елементів експериментального дослідження, застосуванням практики експертного консультування.

Наукова складова оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Наукове керівництво роботою над дисертацією здійснює науковий керівник, який надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта.

2 Система оцінювання Система оцінювання визначена «Порядком оцінювання
знань здобувачів вищої освіти у Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса».Оцінювання роботи здобувача відбувається:
– за освітньою складовою – усні та письмові екзамени,
заліки, захист звіту з практикуму викладача-дослідника.
– за науковою складовою через публічне звітування на
випусковій кафедрі двічі на рік із залученням
представників факультету, попередню експертизу та
публічний захист кваліфікаційної наукової праці.

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК04. Здатність здійснювати критичний аналіз знання та генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК05. Вміння виявляти, формалізувати та розв’язувати комплексні проблеми.
ЗК06. Здатність ініціювати, розробляти та управляти комплексними проектами.                                                        ЗК07. Здатність діяти на основі засад академічної та професійної доброчесності.
ЗК08. Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя, нести відповідальність за навчання інших.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СK01. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською (або іншими іноземними) мовами, глибоке розуміння іншомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
СК02. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
СK03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК04. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері міжнародних економічних відносин, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
СК05. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково- педагогічній діяльності.                                                                                                               СК06. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції.
СК07. Здатність застосовувати сучасні методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування
гіпотез.
СК08. Здатність здійснювати компаративний науковий аналіз, узагальнення і систематизацію передових концептуальних і методологічних знань в межах предметної області міжнародних економічних відносин та на межі з іншими предметними галузями.
СК09. Здатність здійснювати самостійний науковий критичний аналіз, узагальнення і систематизацію імперативів, закономірностей та сучасних тенденції розвитку глобальної економіки.

Результати навчання

РН01. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології.

РН02. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.

РН03. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин.

РН04. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми міжнародних економічних відносин державною та іноземними мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.

РН05. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у міжнародних економічних відносинах та дотичних міждисциплінарних напрямах.

РН06. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень тощо) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.

РН07. Глибоко розуміти загальні принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері міжнародних економічних відносин та у викладацькій практиці.

РН08. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з міжнародних економічних відносин та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.

РН09. Розробляти та реалізовувати наукові проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми міжнародних економічних відносин з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.

РН10. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції.

РН11. Застосовувати сучасні методи моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез.

РН12. Мати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який включає розвинене критичне мислення, вміння генерувати нові ідеї, професійну етику та академічну доброчесність, повагу до різноманітності та мультикультурності, здатність до саморозвитку та самовдосконалення.

РН13. Знати на поглибленому рівні та використовувати у науково-дослідницькій та професійній діяльності основні категорії теоретичної філософії, категорійно- понятійний апарат, фундаментальні праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, основні концепції і методологічні підходи до дослідження предметної області міжнародних економічних відносин, здійснювати моніторинг джерел інформації відносно досліджуваної проблеми.

РН14. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в сфері міжнародних економічних відносин, формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, суспільного економічного життя на національному чи глобальному рівні, а також презентувати і захищати результати власних інноваційних наукових досліджень.

РН15. Аналізувати стан архітектоніки глобальної економіки. Ідентифікувати, оцінювати, узагальнювати і систематизувати фундаментальні теоретичні і емпіричні проблеми, імперативи, закономірності та сучасних тенденції розвитку економічних систем всіх рівнів в умовах глобалізації.

РН16. Застосовувати основні поняття і категорії педагогіки, методики викладання, інноваційні освітні технології навчання у закладах вищої освіти, ефективно використовувати навчально-методичні комплекси для студентів закладів вищої освіти, планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Проєктна група освітньо-наукової програми і група
забезпечення спеціальності повністю відповідають
спеціальності, Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності та вимогам методичних
рекомендацій Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.
Наукові керівники здобувачів доктора філософії, члени
проєктної групи та групи забезпечення за спеціальністю
292 «Міжнародні економічні відносини» є керівниками
та виконавцями наукових тем кафедри міжнародних
економічних відносин, визначними вченими у сфері
міжнародних економічних відносин – представниками
наукової школи, що діє на кафедрі міжнародних
економічних відносин понад 25 років, мають публікації
в міжнародних наукометричних базах «Scopus» та/ або
«Web of Science» за останні п’ять років, систематично
беруть участь в атестації наукових кадрів вищої
кваліфікації у якості членів спеціалізованих вчених рад,
офіційних опонентів, рецензентів, та здатні забезпечити
попередню експертизу кваліфікаційних наукових робіт
здобувачів та їх захист в одноразових радах та
спеціалізованих вчених радах.
2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю
забезпечити освітній процес за освітньо-науковою
програмою.
В Університеті функціонує багаторівнева система
розвитку інтелектуального капіталу через розширене
відтворення критичної маси дослідників. Університет
організаційно та матеріально забезпечує в межах
освітньо-наукової програми можливості для проведення
і апробації результатів наукових досліджень відповідно
до тематики аспірантів, включаючи проведення
регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, обладнання, здобувачам
надається можливість брати участь у .
Університет надає можливість безкоштовного доступу
до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science»,
повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше
600 тис. прим. електронних книжок, довідників,
вказівників та ін. з IP-адрес університету.
Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені
Василя Стуса включає: навчальні корпуси,
Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр
«ДонНУ – Поділля», наукову бібліотеку з читальними
залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії,
комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні
лабораторії. В усіх навчальних корпусах забезпечений
доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi.
Функціонує репозитарій Університету.
3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Аспіранти здобувають глибинні знання із
спеціальності, зокрема засвоєння основних концепцій,
розуміння теоретичних і практичних проблем, історії
розвитку та сучасного стану наукових знань за
спеціальністю, оволодіння термінологією з
досліджуваного наукового напряму (обсягом не менше
12 кредитів ЄКТС); оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями, спрямованими на
формування системного наукового світогляду,
професійної етики та загального культурного
світогляду (обсягом 4-6 кредитів ЄКТС); набуття
універсальних навичок дослідника, зокрема усної та
письмової презентації результатів власного наукового
дослідження українською мовою, застосування
сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, організації та проведення навчальних
занять, управління науковими проектами та/або
складення пропозицій щодо фінансування наукових
досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності
тощо (обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС); здобуття
мовних компетентностей, достатніх для представлення
та обговорення результатів своєї наукової роботи
англійською мовою в усній та письмовій формі, а також
для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі
спеціальності (обсягом не менше 6-8 кредитів ЄКТС).Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті
Університету.Інформаційне забезпечення включає доступ до:
– онлайн-бібліотеки Університету;
– репозитарію Університету, зокрема, в якому
розміщені кваліфікаційні праці здобувачів;
– електронної бази наукових журналів та електронних
бібліотечних ресурсів світу EBSCO.Навчально-методичне забезпечення включає:
– робочі програми та/або силабуси освітніх компонент
ОП;
– посібники (навчальні, навчально-методичні),
конспекти лекцій;                                                                             – методичні вказівки для організації самостійної роботи
здобувачів освіти;
– методичні матеріали проведення атестації здобувачів
вищої освіти;
– інші навчально-методичні матеріали.Всі навчально-методичні матеріали розміщено на
порталі економічного факультету, дистанційній
платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу
здобувачам освіти)
В Університеті видається 2 наукових журнали за
спеціальністю освітньо-наукової програми.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до
вимог чинного законодавства та регулюється
внутрішніми локальними документами: Положенням
про реалізацію права на академічну мобільність в
ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про
організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя
Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів на основі
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС),
отриманих під час участі здобувача вищої освіти у
програмах національної академічної мобільності
відбувається відповідно до Положення про реалізацію
права на академічну мобільність в Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса шляхом
порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням
програмних результатів навчання здобутих учасником
мобільності.
2 Міжнародна кредитна мобільність Функціональною стратегією інтернаціоналізації
Донецького національного університету імені Василя
Стуса до 2025 року, яку прийнято у 2017 році, інтеграція
науково-викладацьких кадрів у міжнародні професійні
мережі взаємодії та розширення міжнародної
академічної мобільності визначено одними з ключових
пріоритетів розвитку. Університет забезпечує
можливості для введення аспірантів у міжнародну
академічну спільноту за спеціальністю та галуззю,
зокрема через сприяння апробації результатів наукових
досліджень аспірантів на міжнародних конференціях і
семінарах, надання широких можливостей для
стажування кожного аспіранта впродовж навчання на
ОНП за кордоном в ЗВО – партнерах Університету.
Міжнародна кредитна мобільність регулюється такими
внутрішніми локальними документами, як: Положення
про реалізацію права на академічну мобільність в
ДонНУ імені Василя Стуса, Положення про організацію
освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.Перезарахування отриманих кредитів здійснюється на
основі Європейської кредитно-трансферної системи
(ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм
та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. Здобувачі вищої
освіти третього рівня мають можливість безкоштовного наукового стажування в 48 провідних університетах
Європи, Сполучених Штатів Америки та Азії в межах
угод про двосторонню співпрацю між Університетом і
закордонними ЗВО-партнерами, а також приймати
участь на конкурсній основі у стипендіальних
програмах міжнародної кредитної мобільності в 7 університетах Європи, з якими Університет уклав між-
інституційні угоди за програмою ERASMUS+.Університет також здійснює постійну інформаційну та
методичну підтримку участі аспірантів в міжнародній
проєктній діяльності за міжнародними грантовими
програмами, зокрема HORIZON 2020.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, регламентується внутрішніми документами: Положенням про організацію освітньої діяльності та Положенням про організацію прийому та навчання іноземних громадян.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Іноземна мова викладача-дослідника 6 Залік, Екзамен
ОК2 Педагогіка вищої школи 3 Залік
ОК3 Філософія науки 4 Екзамен
ОК4 Практикум викладача-дослідника 3 Залік
ОК5 Методологія наукових досліджень у МЕВ
(включаючи модуль «Academic writing»)
4 Екзамен
ОК6 Економічна аналітика та інформаційні технології в
глобальній економіці
3 Екзамен
ОК7 Актуальні проблеми міжнародних економічних
відносин (Topical issues of international economic
relations)
4 Екзамен
ОК8 Глобальні проблеми економічного розвитку (Global
problems of economic development)
3 Екзамен
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 30
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
ВК1 Дисципліна за вибором з переліку 1 5 Залік
ВК2 Дисципліна за вибором з переліку 2 5 Залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 10
Загальний обсяг освітньої програми 40