Освітня програма

Економіка

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми
(в кредитах ЄКТС)
Диплом доктора філософії, одиничний ступінь

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми –
40 кредитів ЄКТС.

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає
проведення власного наукового дослідження та
оформлення його результатів у вигляді кваліфікаційної
наукової роботи

Термін навчання – 4 роки

Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма акредитована, сертифікат № 1488 від
29.04.2021 р., строк дії сертифіката 01.07.2026 р.
Рівень програми

 

НРК – 8 рівень, FQ-EHEA – third cycle, ЕQFLLL – 8
рівень, рівень освіти – третій (освітньо-науковий)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Доктор філософії з економіки
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти: доктор філософії з економіки

Спеціальність: 051 Економіка

Освітньо-наукова програма: Економіка

Obtained qualification: Doctor of Philosophy

Program Subject Area: Economics

Program: Economics

Опис предметної області Об’єкт діяльності (дослідження): теорія, методологія
наукових досліджень, феномени, явища і проблеми
сучасних економічних процесів та систем.Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї,
розвязувати комплексні проблеми у сфері економіки,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та
створення нових цілісних знань та/або професійної
практики.Теоретичний зміст предметної області:
загальні закони, закономірності та тенденції соціально-
економічного розвитку, мотивація та поведінка
суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- і міжнародної
економіки; кількісні методи в економічних
дослідженнях; інституціональний, міждисциплінарний
та історичний аналіз соціально-економічних явищ та
процесів; розробка та обґрунтування економічних
рішень; регулювання та управління багаторівневими
господарськими системами.

Методи, методики та технології:
методи мікро- та макроекономічних досліджень,
комп’ютерного моделювання економічних систем,
статистичного аналізу, прогнозування, управління
проєктами, цифрові технології, методи і технології
науково-педагогічної діяльності.

Інструментарій та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, спеціалізоване програмне забезпечення, прилади та обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень у сфері економіки.

Академічні права випускників Здобуття наукового ступеня доктора наук та
додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.

Мета програми

Підготовка сучасного фахівця в сфері економіки за третім (освітньо-науковим) рівнем, який володіє комплексом компетентностей, що забезпечують інтеграцію в світовий науково-освітній простір, є основою для глибокого розуміння закономірностей, динаміки та перспектив розвитку економічних процесів і систем, а також формують здатність продукувати оригінальні наукові знання та ідеї, спроможність вирішувати комплексні проблеми в сфері економіки та здійснювати дослідницьку й викладацьку діяльність.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми 1. Формування комбінації компетентностей, які спрямовані на комплексне дослідження економічних процесів та систем на макро-, мезо- та мікрорівнях з орієнтацією на глобальні тренди й соціальні та поведінкові аспекти діяльності суб’єктів економічних відносин.
2. Опанування класичних та інноваційних навичок викладання й проведення досліджень в сфері економіки, розвиток мовної компетентності.
3. Участь здобувачів у проведенні досліджень й виконанні розробок за тематикою економічного спрямування, що реалізується в межах наукових шкіл кафедр економічного факультету.
4. Набуття здобувачами експертної компетентності на основі досвіду та практики експертної діяльності в сфері економіки викладачів та наукових керівників.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Успішне виконання освітньо-наукової програми дає
можливість працевлаштування на посадах наукових і
науково-педагогічних працівників в наукових
установах і закладах вищої освіти, інших посадах, що
потребують кваліфікації доктора філософії з економіки
в державних установах, на підприємствах, в бізнес-
структурах на посади:керівники підприємств, установ та організацій;
керівники виробничих, інших основних та
функціональних підрозділів;
менеджери (управителі), професіонали підприємств,
установ, організацій та їх підрозділів;
наукові та науково-педагогічні працівники;
економісти, аналітики;
бізнес-консультанти, бізнес-тренери.Згідно International Standard Classification of
Occupations 2008 (ISCO-08):
Administrative and commercial managers
Production and specialized services managers
University and higher education teachers
Other teaching professionals                                                     Business and administration professionals
Economists

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання При підготовці докторів філософії з економіки в межах
освітньої та наукової складових пріоритетом є
запровадження принципу навчання через дослідження.
Форми та методи навчання й викладання відповідають
вимогам студентоцентрованого, проблемно-
орієнтованого, професійно-орієнтованого підходів та
реалізуються на принципах академічної свободи.Освітня складова представлена в формі лекцій,
практичних та лабораторних занять з використанням
ІКТ, практики академічного письма, елементів
експериментального дослідження, застосування
практики експертного консультування, індивідуального
навчання, самонавчання.Наукова складова забезпечується консультаціями щодо
змісту і методології наукових досліджень, апробації та
презентації наукових результатів дослідження,
самостійного провадження та адміністрування
наукових проєктів, оформлення наукових результатів у
вигляді публікацій та дисертації.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форма поточного і підсумкового контролю за освітньою складовою: усні та письмові екзамени, захист звіту з практикуму викладача-дослідника. Форма поточного і підсумкового контролю за науковою складовою: публічне звітування на засіданні кафедри менеджменту та поведінкової економіки двічі на рік із залученням НПП інших кафедр економічного факультету, попередня експертиза та публічний захист кваліфікаційної наукової праці. Система оцінювання загальноуніверситетська і в межах кожної дисципліни є чітко сформульованою та оприлюдненою на офіційних ресурсах Університету у форматі локальних актів та силабусів. Здобувач ознайомлюється із системою оцінювання освітньої складової на початку вивчення кожної дисципліни. Оцінювання наукової складової передбачає системність та послідовність
взаємовідповідальності здобувача і наукового керівника(ів).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність

Здатність продукувати нові ідеї, розвязувати комплексні проблеми у сфері економіки, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК05. Здатність розв’язувати комплексні проблеми економіки на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки та суміжних галузей.
СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами.
СК03. Здатність використовувати сучасні методології, методи та інструменти емпіричних і теоретичних досліджень у сфері економіки, методи комп’ютерного моделювання, сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та науково-педагогічній діяльності.
СK04. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.
СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень, у тому числі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. СК06. Здатність обґрунтовувати та готувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей.
СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи, проявляти лідерство та відповідальність при їх реалізації; комерціалізувати результати наукових досліджень та забезпечувати дотримання прав інтелектуальної власності.
СК08. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
СК09. Уміння використовувати поведінкові моделі в процесі прийняття економічних та управлінських рішень. СК10. Здатність до формування наукового цілісного уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції.

Програмні результати навчання

ПРН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з економіки, управління соціально-економічними системами і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з відповідного напряму.
ПРН02. Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також методологію наукових досліджень, створювати нові знання у сфері економіки з метою досягнення економічного та соціального розвитку в умовах глобалізації.
ПРН03. Розробляти та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально- економічних процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
ПРН04. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів даних та/або складної структури, спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи.
ПРН05. Пропонувати нові рішення та розробляти наукові проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі фундаментальні та прикладні проблеми економічної науки з врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів; забезпечувати комерціалізацію результатів наукових досліджень та дотримання прав інтелектуальної власності.
ПРН06. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.
ПРН07. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.
ПРН08. Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження у сфері економіки та з дотичних міждисциплінарних напрямів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
ПРН09. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази,зокрема, результати теоретичного аналізу, емпіричних досліджень і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.
ПРН10. Демонструвати навички оцінювання раціональності поведінки економічних суб’єктів та впливу поведінкових чинників на їх діяльність, визначати та долати обмеження традиційної економічної моделі при вирішенні практичних економічних завдань, застосовувати поведінкові моделі при здійсненні економічного прогнозування та забезпечувати їх достовірність.
ПРН11. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Проєктна група та група забезпечення спеціальності повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Викладачі та наукові керівники за академічною та професійною кваліфікацією відповідають цілям, програмним результатам та освітнім компонентам ОНП, а також іншим критеріям акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: є керівниками та виконавцями НДР кафедр менеджменту та поведінкової економіки, економічної та управлінської аналітики, фінансів та банківської справи, обліку, аналізу і аудиту, є представниками визнаних наукових шкіл; мають публікації у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection та Scopus, є активними дослідниками та визнаними вченими в галузі економіки, мають експертний досвід; систематично беруть участь в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у якості членів
спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів,
рецензентів;

за рівнем кваліфікації та профілем дослідницької діяльності здатні забезпечити попередню експертизу кваліфікаційних наукових робіт здобувачів та їх захист в разових радах, створених в Університеті.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету повністю відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та забезпечує функціонування багаторівнева система розвитку інтелектуального капіталу через розширене відтворення критичної маси дослідників. Університет організаційно та матеріально забезпечує широкі можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень здобувачів відповідно до їх тематики, включаючи проведення регулярних наукових конференцій, семінарів, колоквіумів. Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. прим. електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з IP-адрес університету.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ – Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, міжкафедральну лабораторію інформаційно-організаційного забезпечення наукової діяльності та підготовки до друку наукових видань
економічного факультету, основним завданням якої є інформаційно-організаційне сприяння розвитку наукової діяльності на факультеті через організацію і проведення наукових заходів, видання наукових журналів з економіки та матеріалів конференцій, а також інформування учасників освітнього процесу з питань науково-дослідної роботи.

В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi. Функціонує репозитарій Університету.

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, наявні внутрішній корпоративний сайт, платформи дистанційної освіти, доступ до повнотекстових наукометричних баз «Web of Science» та «Scopus».

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету) включає доступ до:
‒ онлайн-бібліотеки Університету;
‒ електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.
‒ наукових фахових журналів (виданих до 2020р.), наукових фахових видань категорії А і Б , засновником яких є ДонНУ імені Василя Стуса – «Економіка і організація управління» (видається економічним факультетом) тощо.

Навчально-методичне забезпечення включає:
‒ робочі програми навчальних дисциплін та практикуму викладача-дослідника; силабуси для здобувачів з необхідною для них інформацією про дисципліну;
‒ посібники (навчальні, навчально-методичні матеріали);
‒ методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи здобувачів;
‒ наукові праці та видання (дисертації, монографії, наукові статті тощо) з економічної тематики;

інші навчально-методичні матеріали та навчальні платформи (MOODLE, Google class, Hangouts, MS Teams, Zoom).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем.

Здобувачі вищої освіти освітньо-наукової програми в межах співпраці Університету з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця, Західноукраїнським національним університетом, Університетом Альфреда Нобеля, Хмельницьким національним університетом та іншими провідними ЗВО мають право впродовж окремих семестрів
навчатися в інших ЗВО/наукових установах, проходити фахові стажування та фахові тренінги зі спеціальності. Відповідно до вказаних документів передбачається можливість формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів та перезарахування кредитів, отриманих в інших вітчизняних ЗВО та наукових установах в межах обсягів, передбачених на обов’язкові та вибіркові дисципліни підготовки доктора філософії. Стажування і підвищення кваліфікації членів групи забезпечення ОНП і наукових керівників, спільна проєктна діяльність і гранти з колегами українських ЗВО та наукових установ – пріоритет розвитку ОНП.

2 Міжнародна кредитна мобільність Функціональною стратегією інтернаціоналізації Донецького національного університету імені Василя Стуса до 2025 року, яку прийнято у 2017 році, інтеграція здобувачів, членів групи забезпечення ОНП і наукових керівників до міжнародної професійної мережі взаємодії та розширення міжнародної академічної мобільності визначено одними з ключових пріоритетів розвитку. Університет забезпечує можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за спеціальністю та галуззю, зокрема через сприяння апробації результатів наукових досліджень аспірантів на міжнародних конференціях і семінарах, надання широких можливостей для стажування кожного аспіранта впродовж навчання на ОНП за кордоном в ЗВО наукових установах – партнерах Університету.

Міжнародна кредитна мобільність регулюється такими внутрішніми локальними документами, як: Положення про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положення про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів здійснюється на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти. Здобувачі вищої освіти третього рівня мають можливість безкоштовного наукового стажування в 48 провідних університетах Європи, Сполучених Штатів Америки та Азії в межах угод про двосторонню співпрацю між Університетом і закордонними ЗВО-партнерами, а також приймати участь на конкурсній основі у стипендіальних програмах міжнародної кредитної мобільності в 7 університетах Європи, з якими Університет уклав між-інституційні угоди за програмою ERASMUS+. Університет також здійснює постійну інформаційну та методичну підтримку участі аспірантів в міжнародній проєктній діяльності за міжнародними грантовими програмами, зокрема HORIZON 2020.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися згідно з вимогами чинного законодавства, регламентується внутрішніми документами: Положенням про організацію освітньої діяльності та Положенням про організацію прийому та навчання іноземних громадян.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практика) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Іноземна мова викладача-дослідника 6 Залік, Екзамен
ОК2 Педагогіка вищої школи 3 Залік
ОК3 Філософія науки 4 Екзамен
ОК4 Практикум викладача-дослідника 3 Залік
ОК5 Методологія та організація наукових досліджень в сфері економіки та управління (включаючи модуль “Academic writing”) 4 Екзамен
ОК6 Економічна аналітика та інформаційні технології 3 Екзамен
ОК7 Поведінкова економіка 4 Екзамен
ОК8 Global problems of economic development 3 Екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 30
                         Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
ВК1 Дисципліна за вибором з переліку 1 5 Залік
ВК2 Дисципліна за вибором з переліку 2 5 Залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 10
Загальний обсяг освітньої програми 40