Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Хімія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 9 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014р., акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію: серія НД-ІV, №0273078, 06.01.2015, термін дії 01.07.2024
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців, які на основі знань бакалаврського рівня підготовки вміють передбачати властивості хімічних речовин, проводити досліди та трактувати їх результати; представляти результати досліджень науковій спільноті шляхом написання наукових публікацій, підготовки та захисту магістерської дисертації.
Об’єкт вивчення: хімічні елементи, хімічні сполуки та матеріали, хімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.
Цілі навчання: опанування (досягнення) випускниками системи умінь і набуття відповідних компетентностей для їхнього практичного застосування у хімічному синтезі та аналізі, оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, представлення та обговорення своїх наукових результатів мовою рідної країни та однією з поширених європейських мов в усній та письмовій формах.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10 Природничі науки / 102 Хімія
2 Фокус програми: Спеціальна освіта в галузі хімії
3 Орієнтація програми Дослідницька, СО Магістр
4 Особливості програми Мобільність за програмою ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУС МУНДУС та ін. – рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність в галузі хімічних досліджень.
2 Продовження освіти Навчання за програмою третього рівня вищої освіти. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, з елемен- тами самонавчання. Викладання проводи ться у вигляді: лекцій, мультимедійні лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, тощо. Навчально-наукова складова навчання включає проведення власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та оформлення його результатів у вигляді магістерської дисертації.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, презентації, поточне оцінювання, захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалі- зовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів хімії і характери- зується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

  • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ЗК-1);
  • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, гнучкість мислення, відкритість до застосування хімічних знань та вмінь в широкому діапазоні майбутніх місць роботи та повсякденному житті (ЗК-2);
  • здатність працювати у команді та автономно, здатність до планування та управління часом, організаційні навички (ЗК-3);
  • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, а також до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК-4);
  • здатність здійснювати математичні розрахунки, оцінку та аналіз помилок, правильно використовувати одиниці та способи представлення даних (ЗК-5);
  • навички, які стосуються здатності до міжособистісної взаємодії, ефективної комунікації з представниками професійних груп різного рівня, а також до представлення комплексних даних усно та письмово, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ЗК-6);
  • здатність до спілкування іноземною мовою, як усно, так і письмово (ЗК-7 );
  • вміння спілкуватися із нефахівцями (ЗК-8);
  • дотримання етичних принципів у професійної діяльності та з погляду розуміння можливого впливу досягнень з хімії на усі сфери життя, прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-9);
  • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-10);
  • здатність бути критичним і самокритичним(ЗК-11);
  • здатність до самоорганізації та самоосвіти (ЗК-12);
  • здатність використовувати основи правових знань у життєдіяльності (ЗК-13).

3 Фахові (спеціальні) компетентності

  • розуміння ключових хімічних понять, основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що стосуються природничих наук та наук про життя і землю, для забезпечення можливості в подальшому глибоко розуміти спеціалізовані області хімії (СК-1);
  • вміння застосовувати знання і розуміння для вирішення якісних та кількісних проблем відомої природи(СК-2);
  • здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, застосовувати стандартну методологію до вирішення проблем, прий- мати обґрунтовані рішення в області хімії(СК-3);
  • здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт(СК-4);
  • навички в практичному застосуванні теоретичних відомостей(СК-5);
  • навички в області застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для обробки хімічних даних, використання спеціального програмного забезпечення та моделювання в хімії(СК-6);
  • практичні навички, що дозволяють зрозуміти ризики та безпечно працювати, виконуючи професійні обов’язки(СК-7);
  • здатність здійснювати лабораторні дослідження під керівництвом та автономно, навички, необхідні для проведення лабораторних дослідів, пов’язаних з синтетичною та аналітичною роботою(СК-8);
  • вміння здійснювати кількісні вимірювання фізико-хімічних величин, вміння описувати, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані (СК-9);
  • вміння використовувати стандартне та спеціальне хімічне обладнання(СК-10);
  • здатність до опанування нових облас тей хімії шляхом самостійного навчання (СК-11);

Програмні результати навчання

Знання

 • знати базові методологічні знання та розуміння основ хімії та суміжних галузей знань (ПРНЗ-1);
 • здатність розуміти та інтерпретувати основи фізики та математики на рівні, достатньому для використання їх у різних сферах хімії (ПРНЗ-2);
 • знання хімічної термінології номенклатури, спроможність описувати хімічні дані у символьному вигляді (ПРНЗ-3);
 • знання основних типів хімічних реакцій та їх характеристики (ПРНЗ-4);
 • здатність пояснити зв’язок між будовою та властивостями речовини (ПРНЗ-5);
 • знання та розуміння періодичного закону та періодичної системи елементів, здатність описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі (ПРНЗ-6);
 • знання основних принципів квантової механіки, здатність застосовувати їх для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку (ПРНЗ-7);
 • базові знання принципів і процедур фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів (ПРНЗ-8);
 • знання основ планування та проведення експериментів, методики та техніки приготування розчинів та реагентів (ПРНЗ-9);
 • знання основних принципів термодинаміки та хімічної кінетики, здатність до їх застосування для вирішення практичних задач (ПРНЗ-10);
 • здатність описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних та органометалічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах (ПРНЗ-11);
 • знання основних шляхів синтезу в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом (ПРНЗ-12).

Уміння

 • здійснювати критичний аналіз, оцінювати дані та синтезувати нові ідеї (ПРНУ-1);
 • здійснювати експериментальну роботу під керівництвом, з метою перевірки гіпотез та дослідження явищ і хімічних закономірностей (ПРНУ-2);
 • спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та процесів, обробки експериментальних даних (ПРНУ-3);
 • виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів (ПРНУ-4);
 • працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність (ПРНУ-5);
 • демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, принципів та теорій з хімії (ПРНУ-6);
 • використовувати свої знання та розуміння на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи (ПРНУ-7);
 • готувати розчини та реагенти, планувати та здійснювати хімічні експерименти (ПРНУ-8);
 • інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії (ПРНУ-9);
 • здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури (ПРНУ-10);
 • Використовувати набуті знання та компетенції з хімії в прикладному полі, базові інженерно-технологічні навички (ПРНУ-11).

Комунікація

 • здатність до фахового спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією (ПРНК-1);
 • вміння коректно використовувати мовні засоби в професійній діяльності залежно від мети спілкування (ПРНК-2);
 • вміння відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому вигляді (ПРНК-3);
 • здатність до презентації результатів своїх досліджень (ПРНК-4);
 • здатність працювати в міждисциплінарній команді, мати навички міжособистісної взаємодії (ПРНК-5);
 • здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних (ПРНК-6).

Автономія та відповідальність

  • здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРНАВ-1);
  • здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРНАВ-2);
  • здатність вчитись самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати (ПРНАВ-3);
  • здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатися до спільної мети (ПРНАВ-4).