Бізнес-адміністрування Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Бізнес-адміністрування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 9 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2008 р., акредитована у 2010 р.

Сертифікат про акредитацію: НД – 0289368   від 21 серпня 2017 року. Термін дії до 01 липня 2025 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних менеджерів, які володіють фундаментальними знаннями, практичними навичками, вміннями здійснювати наукові дослідження та здатні реалізувати сучасні погляди на основі формування комплексу компетентностей, що забезпечують розуміння процесів сучасних моделей менеджменту та формують здатність застосовувати ці знання під час оперативного та стратегічного управління бізнесом.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єктами вивчення в менеджменті є управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог

Цілі навчання:

 • підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Теоретичний зміст предметної області:

 • інноваційні концепції та системи менеджменту;
 • функції, методи, технології управління організаціями та їх підрозділами;
 • методологія наукових досліджень.

Методи, методики, технології та інструменти:

 • загальнонаукові та специфічні методи дослідження;
 • методи та інструменти наукового дослідження у сфері менеджменту;
 • методики, технології та інструменти менеджменту (стратегічне управління, управління змінами, проектне управління, управління знаннями, корпоративне управління, тощо);
 • інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх підрозділами
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна програма у сфері менеджменту
3 Орієнтація програми Освітньо-наукова
4 Особливості програми Універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності; практична зорієнтованість на реальний бізнес, лідерство і комунікації, етичні аспекти ведення бізнесу, розвиток нових підходів до управління компанією; відповідність національному і міжнародному бізнес-середовищу; інноваційність, орієнтованість на розвиток лідерських здібностей тощо.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр за фахом «Менеджмент» освітньо-наукової програми «Бізнес-адміністрування» здатен виконувати професійну роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів та назв класифікаційних угруповань професій за Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може займати наступні посади:

 • керівники підприємств, установ та організацій (код за ДКП 003:2010 – 1210.1);
 • директор з виробництва (код 1222.1);
 • керівники виробничих підрозділів у комерційному (код 1227), побутовому (код 1228) обслуговуванні;
 • начальники відділу в промислових, комерційних, побутових організаціях (код 1229.7);
 • директор з економіки, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів (код 1231);
 • комерційний директор (код 1233);
 • керівники підрозділів матеріально-технічного постачання (код 1235);
 • керівники інших функціональних підрозділів (код 1239);
 • керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості, будівництві, торгівлі, транспорті, комерційному та побутовому обслуговуванні (коди 1311-1319);
 • менеджери (управителі) у різних сферах економіки (коди 1411-1496);
 • консультанти в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, з питань організації та управління підприємством, з економічних питань (код 2419.2);
 • фахівці управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва (код 2447.2);

помічники керівників підприємств, установ та організацій, помічники керівників підрозділів та керівників малих підприємств (коди 3436.1-3436.3)

2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні – доктор філософії.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання СВ процесі викладання поєднуються проблемно-орієнтоване, студентоцентроване   та інтерактивне навчання, навчання під керівництвом викладача, самонавчання, електронне (дистанційне) навчання в системі Moodle, формування практичних навичок під час проведення науково-дослідної  практики за профілем підготовки.

Основними методами навчання є дослідницький, інтерактивний, метод проблемного викладення, евристичний, метод наочності, мозкові штурми, круглі столи з провідними фахівцями.

Навчання здійснюється шляхом поєднання лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, консультацій, самостійної роботи із розв’язання ситуаційних вправ і кейсів, проведення ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів, що розвивають  комунікативні та лідерські якості й уміння працювати в команді, організації наукових досліджень (на основі підготовки кваліфікаційної (магістерської) роботи

2 Система оцінювання Види і методи оцінювання знань:

–  поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання кейсів.

– підсумковий контроль: модульне тестування, заліки, екзамени, захист звіту з магістерської (науково-дослідної) практики.

– атестація: публічний захист кваліфікаційної роботи

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК 1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог, що передбачає застосування методологічного та практичного апарату знань у площині організації та функціонування основних бізнес-процесів.

2 Загальні компетентності

 • ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
 • ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
 • ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
 • ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
 • ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

3 Фахові компетентності

 • СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.
 • СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
 • СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та  ефективного самоменеджменту.
 • СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.
 • СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.
 • СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.
 • СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
 • СК9. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати;
 • СК10. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закдадах вищої освіти;
 • СК11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту;
 • СК12. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту

Програмні результати навчання

 • ПР01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
 • ПР02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
 • ПР03. Проектувати ефективні системи управління організаціями.
 • ПР04. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.
 • ПР05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
 • ПР07. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
 • ПР08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.
 • ПР09. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.
 • ПР10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
 • ПР11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
 • ПР12. Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення.
 • ПР13. Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.
 • ПР14. Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту.
 • ПР15. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.
 • ПР16. Вміти розробляти елементи бізнес-стратегії, складати перспективні плани і бюджети суб’єктів господарювання, які займається зовнішньоекономічною діяльністю