Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біологія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг Програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти України
Період акредитації Спеціальність акредитована у 2014р., на 10 р. Сертифікат про акредитацію НД №0289372 від 21.08.2017 р., термін дії до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка   кваліфікацій   Європейського   простору   вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7), рівень освіти – другий (магістерський).

Обмеження щодо форм навчання Обмеження відсутні
Освітня кваліфікація Магістр з біології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр / Degree – Master

Спеціальність – 091 Біологія / Program Subject Area – Biology

Освітня программа – Біологія / Educational Program – Biology

Опис предметної області Об’єкт вивчення: структура, функції і процеси життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації, закономірності протікання онто- та філогенезу і сукцесійної динаміки; біорізноманіття та еволюція живих систем, їх взаємодії з навколишнім середовищем, реакції за різних умов існування; значення живих істот у біосфері, народному господарстві, охороні здоров’я.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері біології або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування законів, теорій та методів природничих наук.

Теоретичний зміст предметної області:

будова, функції та процеси життєдіяльності, систематика, методи дослідження неклітинних форм життя, прокаріот і еукаріот. Структурні та функціональні характеристики біологічних систем на різних рівнях організації. Механізми збереження, реалізації та передачі генетичної інформації в організмів.   Форми   взаємовідносин   між   мікро-   та макроорганізмами. Еволюційні ідеї органічного світу. Будова та функції імунної системи, механізми імунних реакцій, їх регуляція і контроль. Поняття, концепції, принципи, закони сучасної біологічної науки та їх використання для оцінки стану біологічних систем різного рівня організації, представлення та використання результатів біологічних досліджень.

Методи, методики та технології: методи лабораторних та польових біологічних досліджень, моніторингу, біоінформатики, математичної та статистичної обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів біологічних досліджень, інформаційні та комунікаційні технології, методи емпіричного дослідження та моделювання процесів і явищ життєдіяльності біологічних систем різного рівня організації.

Інструменти та обладнання: живі об’єкти, біологічні моделі, сучасні прилади та устаткування для лабораторних і польових біологічних досліджень, бази даних, спеціалізоване програмне забезпечення та комп’ютерні засоби.

Академічні права випускників Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інноваційного і творчого характеру в галузі біології, обізнаних в питаннях сучасних методів досліджень біологічних систем на різних рівнях організації, здатних застосовувати набуті компетентності в нестандартних умовах.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта в області біологічних досліджень, яка базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері біології та орієнтує на актуальні напрямки досліджень, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова діяльність
2 Особливості програми ОПП є унікальною у процесі формування здатності здобувачів розв’язувати комплексні задачі і проблеми у сфері біології, що передбачає адаптивність та інноваційність в нестандартних умовах.

Залучення до проведення занять провідних вчених в галузі біології.

Можливість навчання, проходження стажування, отримання подвійних дипломів в рамках програми академічної мобільності в університеті Вітовта Великого (Литва).

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування

Професійна діяльність в галузі біології, сільського господарства, медицини,   біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування:            інженер-лаборант (біологічні дослідження) на підприємствах, у фірмах, в організаціях, установах, у науково-дослідних, медичних, фармацевтичних та інших закладах, де є лабораторії відповідного профілю; інженер- технолог (мікробіологічні та хімічні виробництва); науковий співробітник; біолог; біолог-дослідник; бактеріолог; міколог; мікробіолог; імунолог; біотехнолог; біофізик; гістолог; паразитолог; іхтіолог; цитолог, міколог.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Форми і методи навчання, що застосовуються на ОП, базуються на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів.

Згідно з Положенням про організацію освітньої діяльності у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, організація освітньої діяльності на всіх рівнях освіти може бути індивідуальною, груповою, колективною і реалізується із використанням таких форм: лекція, лабораторне/практичне заняття, консультація; самостійна робота, підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи; практична підготовка – виробнича (науково-дослідна) практика; контрольні заходи: іспит, залік, диференційований залік, модульний контроль, атестаційний екзамен, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Основні методи навчання: проблемно-пошуковий, дослідницький, частково-пошуковий; інтерактивні, практичні методи навчання.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Накопичувальна система оцінювання досягнень здобувачів за види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: поточне оцінювання, модульний контроль, підсумковий контроль, письмові, усні екзамени, тестування, заліки, захист звіту з практики, атестаційний екзамен, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Перелік компетентностей випускника

1. Інтегральна Компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2. Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті.

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК05. Здатність розробляти та керувати проектами.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності.

СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних методів й інформаційних технологій.

СК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей.

СК04. Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.

СК05. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних методів та обладнання.

СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального аналізу розвитку науки і технологій.

СК07. Здатність діагностувати стан біологічних систем за результатами дослідження організмів різних рівнів організації

СК8.           Здатність            презентувати                       та    обговорювати    результати наукових і прикладних досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших заходах.

СК9. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб практичної діяльності.

СК10. Здатність використовувати результати наукового пошуку в практичній діяльності.

Програмні результати навчання

ПРН01. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування з професійних питань та презентації результатів власних досліджень.

ПРН02. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для пошуку необхідної інформації.

ПРН03. Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів.

ПРН04. Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї. ПРН05. Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства.

ПРН06. Аналізувати біологічні явища та процеси на молекулярному, клітинному, організменному, популяційно-видовому та біосферному рівнях з точки зору фундаментальних загальнонаукових знань, а також за використання спеціальних сучасних методів досліджень.

ПРН07. Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників.

ПРН08. Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку сучасної біологічної науки, основні методологічні принципи наукового дослідження, методологічний і методичний інструментарій проведення наукових досліджень за спеціалізацією.

ПРН09. Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх матеріальне забезпечення.

ПРН10. Представляти результати наукової роботи письмово (у вигляді звіту, наукових публікацій тощо) та усно (у формі доповідей та захисту звіту) з використанням сучасних технологій, аргументувати свою позицію в науковій дискусії.

ПРН11. Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих експериментальних даних із використанням програмних засобів та сучасних інформаційних технологій.

ПРН12. Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біології за невизначених умов і вимог.

ПРН13. Дотримуватися основних правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, оцінювати ризики застосування новітніх біологічних, біотехнологічних і медико- біологічних методів та технологій, визначати потенційно небезпечні організми чи виробничі процеси, що можуть створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

ПРН14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної власності.

ПРН15. Уміти самостійно планувати і виконувати інноваційне завдання та формулювати висновки за його результатами.

ПРН16. Критично осмислювати теорії, принципи, методи з різних галузей біології для вирішення практичних задач і проблем.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедр ботаніки та екології, біофізики і фізіології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються практики- професіонали, науковці з академічних наукових установ.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо- професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно- гігієнічним нормам.              Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально- оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).

3. Інформаційне та навчально- методичне       забезпечення

Інформаційний    пакет     (розміщено    на     офіційному     сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до: онлайн-бібліотеки Університету;

електронної    бази    наукових    журналів    та         електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

робочі програми навчальних дисциплін та практик;

посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі спеціальностей 091 Біологія та 101 Екологія, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність

Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання, отриманих здобувачем.

2. Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами, наприклад, університетом Вітовта Великого (м. Каунас, Литва)

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.

Каталог компонентів

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

Форма

підсумкового контролю

1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Механізми міжклітинної комунікації 4 залік
ОК2 Системна біологія 4 залік
ОК3 Молекулярні та цитогенетичні основи розвитку організмів 8,5 залік, усний екзамен
ОК4 Онтогенез та адаптогенез біологічних систем 4 усний екзамен
ОК5 Популяційна біологія 4 усний екзамен
ОК6 Функціональна біохімія 4 усний екзамен
ОК7 Біоетика та біобезпека 4 усний екзамен
ОК8 Виробнича (науково-дослідна) практика 9 залік
ОК9 Методологія та організація наукових досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 5 залік
ОК10 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 16,5 захист
ОК11 Атестація 4,5
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 усний екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 усний екзамен
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 усний екзамен
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90