Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біохімія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, 1 рік 9 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р.
Акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію:
НД-IV № 0273084._____________________
серія, номер
Рішення Акредитаційної комісії від_______ 03.06.2014 протокол № 109, до 01.07.2024р.
дата, термін дії
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних біохіміків в галузі хімічної та пов’язаних із нею промисловостей або в науково-освітній сфері. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10 Природничі науки, 102 Хімія
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта в галузі біохімії
3 Орієнтація програми Дослідницька, СО Магістр
4 Особливості програми Науково-дослідницька діяльність. Мобільність за програмою ТЕМПУС-ТАСІС, ЕРАЗМУС МУНДУС та ін.– рекомендується, але не є обов’язковою

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Науково-дослідницька, науково-виробнича, викладацька діяльність.
2 Продовження освіти Навчання на третьому науково-освітньому рівні (доктор філософії);
Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, з елементами самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійні лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, тощо.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, виконання наукових досліджень, захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері творення, тлумачення, реалізації права у професійні діяльності та у процесі навчання.

2 Загальні компетентності

 • знання і розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК-1);
 • здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-2);
 • здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-3);
 • здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-4);
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-5);
 • здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-6);
 • здатність застосувати знання на практиці (ЗК-7);
 • здатність до усного та письмового спілкування рідною та іноземною мовами (ЗК-8);

3 Фахові компетентності

 • здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в області біохімії (CК-1);
 • здатність генерувати нові ідеї і методичні рішення (CК-2);
 • здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення експериментальних і практичних завдань (CК-3);
 • уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування теоретичних і практичних методів аналізу біологічних систем (CК-4);
 • уміння застосовувати сучасні експериментальні методи (біологічні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, комп’ютерного моделювання) в лабораторних умовах та в умовах виробництва (CК-5);
 • володіння основами експлуатації та технічного обслуговування спеціального обладнання (CК-6);
 • знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів професійної діяльності (CК-7);
 • володіння навичками формування навчального матеріалу, читання лекцій, готовність до викладання у вищих навчальних закладах і керівництву науково-дослідницькою роботою студентів; вміння представляти навчальний матеріал в усній, письмовій і графічній формі (CК-8).

Програмні результати навчання

Знання:

 • демонструвати систематичне розуміння аспектів біохімії, а також концепцій, принципів та сучасних теорій в обраній сфері вивчення (ПРН3-1);
 • знати принципи, процедури та методи дослідження, що використовуються при аналізі та вивченні структури і властивостей хімічних сполук, що входять до складу біологічних систем (ПРНЗ-2);
 • встановлювати зв’язок між структурою та властивостями досліджуваних об’єктів та/або їх складових (ПРНЗ-3).

Уміння:

 • демонструвати здатність розуміти, проектувати, здійснювати та розвивати основний процес дослідження в області хімії та біохімії (ПРНУ-1);
 • аналізувати інформацію, отриману при виконанні власного наукового дослідження, а також отриману з літературних джерел (ПРНУ-2);
 • співставляти власні наукові результати з отриманими іншими дослідниками (ПРНУ-3);
 • обробляти дані, отримані при проведенні експерименту, в тому числі з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (ПРНУ-4);
 • узагальнювати результати власного дослідження у вигляді наукових публікацій, магістерської роботи (ПРНУ-5);
 • оцінювати і захищати результати досліджень перед поінформованою аудиторією (ПРНУ-6);
 • здійснювати планування і проведення навчальних занять (ПРНУ-7).
 • демонструвати майстерність володіння навичками і методами в полі власного дослідження (ПРНУ-8);
 • інтерпретувати дані, отримані в результаті лабораторних спостережень і вимірювань, з точки зору їх значимості і зв’язків з відповідними гіпотезами, теоріями (ПРНУ-9);
 • оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин та лабораторних процедур (ПРНУ-10);
 • обирати методи і процедури, які будуть оптимальними при виконанні наукових досліджень (ПРНУ-11);
 • оцінювати методики експерименту й дані для визначення обґрунтованості висновків або потреби в доопрацюванні експерименту (ПРНУ-12);

Комунікація:

 • використовувати засоби комунікації (документи, семінари, конференції) для отримання нових знань (ПРНК-1);
 • демонструвати самостійність і відповідальність при прийнятті рішень, в тому числі при здійсненні дослідницької діяльності(ПРНК-2);
 • розуміти іншомовні наукові тексти з біохімії (ПРНК-3);
 • представляти результати власного наукового дослідження українською мовою та однією з поширених європейських мов в усній та письмовій формах (ПРНК-4);
 • дотримуватись загальноприйнятих етичних норм і стандартів професійної етики (ПРНК-5);
 • ланувати і виконувати науково-дослідницьку роботу (ПРНК-6).

Автономія та відповідальність

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРНАВ-1).
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРНАВ-2).
 • Здатність вчитись самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати (ПРНАВ-3).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатися до спільної мети (ПРНАВ-4).