Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Біохімія

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289338 від 21.08.2017 р., термін дії – 01.07.2024 р.
Рівень програми НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – First cycle, EQF LLL – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський)

Мета програми

Об’єкти вивчення: хімічні елементи та прості речовини, хімічні сполуки, що входять до складу біологічних систем різного рівня, біохімічні перетворення та фізичні процеси, що їх супроводжують чи ініціюють.
Цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей): підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування певних теорій та методів природничих наук.
Теоретичний зміст предметної області: класифікація та номенклатура сполук; теорії будови атома, речовини та хімічного зв’язку, їх використання для пояснення реакційної здатності сполук та прогнозування хімічних властивостей речовин; термодинамічні функції та їх застосування для опису фазової і хімічної рівноваги, направленості процесів у різноманітних системах; основні поняття та закони хімічної кінетики; методи одержання, ідентифікації, визначення складу, будову та вмісту речовин; основи електрохімії, хімічної технології.
Методи, методики та технології: хімічний синтез; якісний, кількісний та структурний аналіз речовин/матеріалів; термодинамічний та кінетичний аналіз фізикохімічних процесів; квантово-хімічні розрахунки та математичне моделювання.
Інструменти та обладнання: обладнання для хімічного синтезу, спектроскопічних, електрохімічних, дифракційних, хроматографічних та гравіметричних досліджень.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 10 Природничі науки / 102 Хімія
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в галузі хімії та біохімії
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Акцент на проведенні науководослідницького пошуку. Мобільність за програмою ЕРАЗМУС+ та ін. – рекомендується, але не є обов’язковою

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Професійна діяльність в галузі хімії і біохімії
2 Продовження освіти Можливість навчання за програмою другого
(магістерського) рівня вищої освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання з елементами самонавчання. Лекційні курси поєднуються з практичними та лабораторними роботами. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і удосконалюються під час проходження навчальної та виробничої практик
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт (проектів), атестаційний комплексний іспит тощо

Програмні компетентності

ПРН-1. Розуміти ключові хімічні і біохімічні поняття, основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються природничих наук та наук про життя і землю, а також хімічних технологій на рівні, достатньому для їх застосування у професійній діяльності та для забезпечення можливості в подальшому глибоко розуміти спеціалізовані області хімії.
ПРН-2. Розуміти основи математики та фізики на рівні, достатньому для
використання їх у різних сферах хімії.
ПРН-3. Описувати хімічні дані у символьному вигляді.
ПРН-4. Розуміти основні типи хімічних реакцій, їх характеристики та закономірності перебігу.
ПРН-5. Розуміти зв’язок між будовою та властивостями речовин.
ПРН-6. Розуміти періодичний закон та періодичну систему елементів, описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі.
ПРН-7. Застосовувати основні принципи квантової механіки для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку.
ПРН-8. Знати принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біохімічних методів дослідження, типове обладнання та прилади.
ПРН-9. Планувати та виконувати хімічний експеримент, застосовувати придатні методики та техніки приготування розчинів та реагентів.
ПРН-10. Застосовувати основні принципи термодинаміки та хімічної кінетики для вирішення професійних завдань.
ПРН-11. Описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних та органометалічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах, що входять до складу біологічних об’єктів.
ПРН-12. Знати основні шляхи синтезу в органічній хімії, включаючи
функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом; знати основні шляхи обміну речовин і енергії в біологічних системах в процесі життєдіяльності.
ПРН-13. Здійснювати критичний аналіз, оцінювати дані та синтезувати нові ідеї, що стосуються хімії та її прикладного застосування.
ПРН-14. Здійснювати експериментальну роботу під керівництвом, з метою перевірки гіпотез та дослідження явищ і хімічних закономірностей у біологічних системах.
ПРН-15. Спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та біохімічних процесів, обробки експериментальних даних.
ПРН-16. Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до
хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів.
ПРН-17. Працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах
обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність.
ПРН-18. Демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій,
принципів та теорій з хімії і біохімії.
ПРН-19. Використовувати свої знання, розуміння, компетенції та базові
інженерно-технологічні навички на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи.
ПРН-20. Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями в хімії і біохімії.
ПРН-21. Здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури.
ПРН-22.Обговорювати проблеми хімії та її прикладних застосувань з колегами та цільовою аудиторією державною та іноземною мовами.
ПРН-23. Грамотно представляти результати своїх досліджень у письмовому вигляді державною та іноземною мовами з урахуванням мети спілкування.
ПРН-24. Використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних.
ПРН-25. Оцінювати і мінімізувати ризики для навколишнього середовища при здійсненні професійної діяльності.

Програмні результати навчання

Знання

 • Базові методологічні знання та розуміння основ хімії, біохімії та суміжних галузей знань (ПРНЗ-1).
 • Здатність розуміти та інтерпретувати закони фізики та математики на рівні, достатньому для використання їх у різних сферах хімії, в тому числі біохімії (ПРНЗ-2).
 • Знання хімічної термінології та номенклатури, спроможність описувати хімічні дані у символьному (структурному) вигляді (ПРНЗ-3).
 • Знання основних типів хімічних реакцій та їх характеристики (ПРНЗ-4).
 • Здатність пояснити зв’язок між будовою та властивостями речовин (ПРНЗ-5).
 • Знання та розуміння періодичного закону та періодичної системи елементів, здатність описувати, пояснювати та передбачати властивості хімічних елементів та сполук на їх основі (ПРНЗ-6).
 • Знання основних принципів квантової механіки, здатність застосовувати їх для опису будови атома, молекул та хімічного зв’язку (ПРНЗ-7).
 • Базові знання принципів і процедур фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біохімічних методів дослідження, типового обладнання та приладів (ПРНЗ-8).
 • Знання основ планування та проведення експериментів, методики та техніки приготування розчинів та реагентів (ПРНЗ-9).
 • Знання основних принципів термодинаміки та хімічної кінетики, здатність до їх застосування для рішення практичних задач (ПРНЗ-10).
 • Здатність описувати властивості аліфатичних, ароматичних, гетероциклічних сполук, пояснювати природу та поведінку функціональних груп в органічних молекулах, що входять до складу біологічних систем (ПРНЗ-11).
 • Знання основних шляхів синтезу в органічній хімії, включаючи функціональні групові взаємоперетворення та формування зв’язку карбон-карбон, карбон-гетероатом. Знання основних шляхів обміну речовин і енергії в біологічних системах в процесі життєдіяльності. (ПРНЗ-12).

Уміння

 • Здійснювати критичний аналіз, оцінювати дані та синтезувати нові ідеї (ПРНУ-1).
 • Здійснювати експериментальну роботу під керівництвом, з метою перевірки гіпотез та дослідження явищ і хімічних закономірностей у біологічних системах (ПРНУ-2).
 • Спроможність використовувати набуті знання та вміння для розрахунків, відображення та моделювання хімічних систем та біохімічних процесів, обробки експериментальних даних (ПРНУ-3).
 • Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до хімічних проблем, використовуючи стандартне та спеціальне програмне забезпечення, навички аналізу та відображення результатів (ПРНУ-4).
 • Працювати самостійно або в групі, отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність (ПРНУ-5).
 • Демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, принципів та теорій хімії та біохімії (ПРНУ-6).
 • Використовувати свої знання та розуміння на практиці для вирішення задач та проблем відомої природи (ПРНУ-7).
 • Готувати розчини та реагенти, планувати та здійснювати хімічні експерименти (ПРНУ-8).
 • Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними теоріями хімії та біохімії (ПРНУ-9).
 • Здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літератури (ПРНУ-10).
 • Використовувати набуті знання та компетенції з хімії та біохімії в прикладному полі, базові інженерно-технологічні навички (ПРНУ-11).

Комунікація

 • Здатність до фахового спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією (ПРНК-1).
 • Вміння коректно використовувати мовні засоби в професійній діяльності залежно від мети спілкування (ПРНК-2).
 • Вміння відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому вигляді (ПРНК-3).
 • Здатність до презентації результатів своїх досліджень (ПРНК-4).
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді, мати навички міжособистісної взаємодії (ПРНК-5).
 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних (ПРНК-6).

Автономія та відповідальність

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРНАВ-1).
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРНАВ-2).
 • Здатність вчитись самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати (ПРНАВ-3).

Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатися до спільної мети (ПРНАВ-Ч).