Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом бакалавра, одиничний ступінь, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2013 р., первинна акредитація у 2017 р.

Сертифікат про акредитацію НД № 0289332 від 21 серпня 2017 р.

Термін дії сертифіката до 01 липня 2023 р.

Рівень програми

 

Національна рамка кваліфікацій – 6 рівень, рівень освіти – перший (бакалаврський).

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя ЕQF LLL (level 6)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Бакалавр  міжнародних економічних відносин
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – бакалавр

Спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини

Освітньо-професійна програма – Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад

Obtained qualification: bachelor

Program Subject Area: 292 International Economic Relations

Еducational Рrogram: International Business. Business-translation

Опис предметної області Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток світового господарства, форм міжнародних економічних відносин і механізмів їх реалізації, мотивації й поведінки суб’єктів міжнародних економічних відносин на мікро-, мезо-, макро- та мегарівнях, у процесі еволюції міжнародних відносин та міжнародного співробітництва.

Теоретичний зміст предметної області – економіка світогосподарських зв’язків з її закономірностями формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів у їх взаємозв’язку і взаємозалежності на основі міжнародної економічної діяльності, міжнародного поділу праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних економічних відносин та міжнародного економічного співробітництва.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі й практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й обробки інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи, стандартні та спеціальні програмні продукти.

Академічні права випускників

 

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

Мета програми

Підготовка інтегрованих у європейський простір фахівців у сфері міжнародних економічних відносин з вільним володінням іноземною мовою на професійному рівні, здатних до розв’язання складних спеціалізованих задач та прикладних проблем з використанням інноваційних технологій та інструментів реалізації зв’язків суб’єктами міжнародного бізнесу.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми Особливості освітньо-професійної програми полягають у такому:

– забезпечує синергію знань економічного та лінгвістичного блоку для формування навичок розв’язання складних професійних задач та практичних проблем у сфері міжнародних економічних відносин;

– спрямована на професійну підготовку фахівців з акцентом на здатність до діяльності в умовах міжнародного мультикультурного бізнес-середовища;

– високий рівень практичної підготовки бакалаврів забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, залученням практиків до навчального процесу;

– поглиблене вивчення іноземної мови та викладання 15 % професійних освітніх компонент іноземною мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Результатами виконання ОПП підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації згідно Класифікатора професій та враховуючи реальні потреби ринку праці випускники мають такі перспективи працевлаштування:

– консультант із зовнішньоекономічних питань;

– менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;

– консультант із зовнішньоекономічних питань;

– економіст;

– економіст з міжнародної торгівлі;

– дипломатичний агент.

Згідно з International Standard Classification of Occupations:

1. Спеціалісти в галузі управління підприємствами

Продовження освіти.

Можливе подальше продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

Навчання впродовж життя.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проєктне навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекційних, практичних, лабораторних занять, навчальної (ознайомчої) та виробничої (перекладацької) практика, виконання досліджень, курсових робіт, онлайн-консультації, самонавчання

2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється відповідно до «Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса»

Методи оцінювання знань:

– поточний контроль: електронне тестування, контрольні роботи, розв’язання кейсів;

– підсумковий контроль: заліки, екзамени, захист звіту з навчальної (ознайомчої) та виробничої (перекладацької) практик;

– атестація: публічний захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ЗК04. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК06.Здатність спілкуватися іноземними мовами.

ЗК07. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК09. Уміння бути критичним та самокритичним.

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК11. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

3 Спеціальні (фахові) компетентності

СК01. Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.

СК02. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.

СК03. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.

СК04. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

СК05. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та вміти адаптуватися до них.

СК06. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК07. Здатність аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

СК08. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

СК09. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.

СК10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування правових, економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

СК11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків

СК12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

СК13. Здатність проводити оцінку та аналіз безпекової компоненти у міжнародних економічних відносинах.

СК14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.

СК15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

СК16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

СК17. Здатність розуміти стратегії, принципи роботи, моделі поведінки та оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках.

СК18. Здатність організовувати та вести зовнішньоекономічні операції суб’єктами міжнародного бізнесу

Результати навчання (РН)

РН01. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

РН02. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово, фахово використовувати економічну термінологію.

РН03. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН04. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

РН05. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН06. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

РН07. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН08. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції

РН09. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

РН10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку.

РН11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

РН12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.

РН13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародного торгівлі.

РН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

РН15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.

РН17. Визначати причини, типи та характер міжнародних конфліктів і суперечок, обґрунтовувати і застосовувати економічні, юридичні та дипломатичні методи і засоби їх вирішення на міжнародному рівні, відстоюючи національні інтереси України.

РН18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин.

РН20. Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компоненти міжнародних економічних відносин.

РН21. Розуміти і мати навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжнародних економічних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, як державною так і іноземними мовами.

РН22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

РН23. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні.

РН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища

РН26. Розуміти стратегії, принципи роботи, моделі поведінки та оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках.

РН27.Організовувати та вести зовнішньоекономічні операції суб’єктами міжнародного бізнесу

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1 Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних економічних відносин, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що формують результати навчання за освітніми компонентами ОПП.

Гарант, члени проєктної групи і група забезпечення відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються науково-педагогічні працівники, які мають підтверджений рівень наукової і професійної активності.

2 Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-науковою програмою.

Університет надає можливість безкоштовного доступу до наукометричних баз «Scopus» та «Web of Science», повнотекстової бази даних EBSCO, що містить більше 600 тис. прим. електронних книжок, довідників, вказівників та ін. з IP-адрес Університету. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: навчальні корпуси, Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ–Поділля», наукову бібліотеку з читальними залами в кожному корпусі, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи. Соціально-побутова інфраструктура: актова зала; буфет, медичний пункт. В усіх навчальних корпусах забезпечений доступ до мережі Інтернет завдяки технології Wi-Fi.

Функціонує репозитарій Університету

3 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Відповідає пп. 36-38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

– онлайн-бібліотеки Університету;

– внутрішнього корпоративного сайту;

– повнотекстових наукометричних баз «Web of Science», «Scopus», EBSCO;

– електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів;

– репозитарію Університету, зокрема, в якому розміщені кваліфікаційні праці здобувачів.

Навчально-методичне забезпечення включає:

– робочі програми та/або силабуси освітніх компонентів;

– навчально-методичні посібники, практикуми, конспекти лекцій;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні матеріали розміщено на порталі економічного факультету, дистанційній платформі MOODLE (з наданням доступу здобувачам освіти). Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті Університету.

В Університеті видається науковий фаховий журнал «Економіка та організація управління» за спеціальністю освітньої програми.

Академічна мобільність

1. Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання отриманих здобувачем вищої освіти. Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги.

2. Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами. Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Прийом на навчання та навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється відповідно до додатку 9 Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса, а також Положення про організацію прийому та навчання іноземних громадян у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах покладено на Навчально-науковий центр міжнародної освіти. Робочий навчальний план підготовки іноземних студентів за ОП «Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад» передбачає вивчення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна».

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Вища математика і теорія ймовірностей (Higher Mathematics and Probability Theory) 8 Залік, екзамен
ОК-2 Політична економія 4 Екзамен
ОК-3 Інформаційні технології в економіці та управлінні 4 Екзамен
ОК-4 Економіка зарубіжних країн 8 Залік, екзамен
ОК-5 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-6 Крос-культурні комунікації 5 Екзамен
ОК-7 Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 3 Екзамен
ОК-8 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 13 Залік, екзамен, залік, екзамен
ОК-9 Макроекономіка 4 Екзамен
ОК-10 Мікроекономіка 4 Екзамен
ОК-11 Міжнародні економічні відносини 9 Залік, екзамен
ОК-12 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-13 Міжнародне право 3 Екзамен
ОК-14 Філософія 4 Екзамен
ОК-15 Статистика 4 Екзамен
ОК-16 Міжнародні відносини і світова політика (International relations and world politics) 4 Залік
ОК-17 Економетрика 4 Екзамен
ОК-18 Навчальна (ознайомча) практика 3 Захист звіту з практики
ОК-19 Управління персоналом міжнародного підприємства 4 Екзамен
ОК-20 Економіка підприємства 4 Екзамен
ОК-21 Міжнародний бізнес (International business) 6 Залік, екзамен
ОК-22 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-23 Фінанси. Гроші і кредит 4 Екзамен
ОК-24 Міжнародний маркетинг 4 Екзамен
ОК-25 Бухгалтерський облік 3 Екзамен
ОК-26 Виробнича (перекладацька) практика 6 Захист звіту з практики
ОК-27 Іноземна мова академічної та професійної комунікації 6 Залік, екзамен
ОК-28 Економічний аналіз у міжнародному бізнесі 4 Екзамен
ОК-29 Техніка бізнес-перекладу 4 Екзамен
ОК-30 Документування у міжнародному бізнесі (Documentation in international business) 3 Екзамен
ОК-31 Курсова робота 3 Захист курсової роботи
ОК-32 Міжнародні корпоративні фінанси 4 Екзамен
ОК-33 Етика міжнародного бізнесу (Ethics of international business) 4 Залік
ОК-34 Митна справа 4 Екзамен
ОК-35 Багатонаціональні  підприємства 4 Екзамен
ОК-36 Економічна безпека у міжнародному бізнесі 4 Залік
ОК-37 Міжнародні бізнес-проєкти 4 Залік
ОК-38 Підготовка кваліфікаційної (бакалаврської) роботи 9 Захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи
ОК-39 Атестація 3
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 Залік
  Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 Залік
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
  Дисципліна 1, 2 10 Залік, залік
  Дисципліна 3, 4  10 Залік, залік
  Дисципліна 5, 6  10 Залік, залік
  Дисципліна 7, 8  10 Залік, залік
  Дисципліна 9  5 Залік
  Дисципліна 10 / Підсумковий проєкт  5 Залік
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + дисципліни)
  Дисципліна 1, 2  10 Залік, залік
  Дисципліна 3, 4 10 Залік, залік
  Дисципліна 5  5 Залік
  Дисципліна 6 / Підсумковий проєкт  5 Залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін + дисципліни)
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
  Дисципліни з переліку*  10 Залік, залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240