Каталог освітніх компонентів

Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти

Освітня програма

Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД № 0289354 від 21.08.2017 р., термін дії – «01» липня 2024р.
Рівень програми НРК України – 8 рівень, QF EHEA – Second cycle, EQF LLL – level 7, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за денною формою
Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Кваліфікація в дипломі ступінь вищої освіти – магістр

спеціальність – Філологія

спеціалізація – 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

освітня програма – Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)

Degree – Master

Program Subject Area – Philology

Study Program – 035.041 Germanic Languages and Literatures (Including Translation), First Language – English

Educational Program – English and Second Foreign Languages and Literatures (Including Translation)

Опис предметної області Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мови (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання: ТЗН, комп’ютерні лабораторії, програмне забезпечення

Академічні права випускників Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.

Мета програми

Мета програми полягає у формуванні фахівця-філолога, гармонізованої і інтегрованої у суспільство особистості, здатної усвідомлено і цілеспрямовано реалізовувати світоглядні принципи Університету, професійно та інноваційно вирішувати складні (у тому числі дослідницькі) задачі і проблеми в галузі філології, прагматично застосовувати на практиці адаптовані до потреб ринку знання. викладацької діяльності і перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу.

Характеристика програми

Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна

 

Особливості програми

 

 

 

 

Програма передбачає інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетентності до рівня, який забезпечує використання мови у широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетенції та розвитку лінгвістичної компетенції до рівня С2 за шкалою Ради Європи з першої іноземної мови (англійської) та С1 з другої іноземної мови (за вибором). Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, необхідних психологічних якостей, літературних здібностей для здійснення.

Програма фокусується на формуванні навичок з перекладу та з викладацької майстерності і передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача двох іноземних мов, перекладача.

Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження трьох практик (перекладацької з двох іноземних мов, асистентської з двох іноземних мов та науково-дослідної), можливість стажування закордоном.

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій. Посади можуть бути такими: викладачі закладів вищої освіти; професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів; наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади); філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі, викладачі середніх навчальних закладів

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи.
Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практик, виконання індивідуального творчого завдання / проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), атестація (захист кваліфікаційної (магістерської роботи)).

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності

(ЗК)

ЗК-1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-2 Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-5 Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК-6 Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК-10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

ЗК-11 Здатність проведення досліджень на належному рівні.

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК-1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.

СК-2 Здатність осмислювати мову та літературу як полісистеми, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового мовознавства, літературознавства, перекладознавства.

СК-3 Здатність критично осмислювати історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.

СК-4 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

СК-5 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та / або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.

СК-6 Здатність застосовувати поглиблені знання з мовознавства та перекладознавства для вирішення професійних завдань.

СК-7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

СК-8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

СК-9 Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

СК-10 Здатність здійснювати лінгвістичний та доперекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.

СК-11 Здатність виявляти потенційні зв’язки між аспектами предметних знань і їх застосовувати в процесі викладання іноземних мов і перекладу, усвідомлюючи різноманітність учнів і, відповідно, диверсифікуючи процес навчання.

СК-12 Здатність професійно використовувати різні техніки перекладу.

Програмні результати навчання

За умови успішного закінчення навчання за програмою здобувачі освіти повинні:

ПРН-1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН-2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН-4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.

ПРН-5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН-6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН-7 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці.

ПРН-8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства, мовознавства та перекладознавства.

ПРН-9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН-10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.

ПРН-11 Здійснювати науковий аналіз мовного й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН-12 Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН-13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань і власну точку зору на них як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН-14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН-15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН-16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН-17 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

ПРН-18 Володіти навичками користування першою іноземною мовою на рівні С2 та другою іноземною мовою на рівні С1 за шкалою Ради Європи у суспільному житті, навчанні та професії.

ПРН-19 Використовувати релевантні та доцільні методи та прийоми навчання іноземних мов.

ПРН-20 Застосувати на практиці набуті знання під час аналізу тексту оригіналу та здійснення перекладу, правильно використовуючи основні його техніки; вміти практикувати різні види перекладу, враховуючи лексико-граматичні та функціонально-стилістичні особливості мови оригіналу та мови перекладу.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми (далі – ОП) включає науково-педагогічних працівників кафедри англійської філології, кафедри германської філології, кафедри романських мов і світової літератури, кафедри теорії і практики перекладу факультету іноземних мов, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

До викладання професійних дисциплін залучаються висококваліфіковані спеціалісти, фахівці у галузі «Філологія».

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та/або вчені звання.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–           онлайн-бібліотеки Університету;

–           електронної бази наукових журналів та  електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–           навчальний план;

–           робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–           посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–           методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;

–           методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;

–           інші навчально-методичні матеріали.

Використання віртуального навчального середовища (в системі MOODLE)

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем освіти.

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Методологія та методи мовознавчих та літературознавчих досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 4 залік
ОК-2 Методика викладання іноземних мов 3 усний екзамен
ОК-3 Комунікативні і перекладацькі стратегії першої іноземної мови 11,5 письмовий екзамен
ОК-4 Комунікативні і перекладацькі стратегії другої іноземної мови 11 письмовий екзамен
ОК-5 Академічне письмо (англійською мовою) 4 залік
ОК-6 Основи лінгвістичної експертизи 4 залік
ОК-7 Асистентська практика з двох іноземних мов 4,5 залік
ОК-8 Перекладацька практика з двох іноземних мов 4,5 залік
ОК-9 Науково-дослідна практика 6 залік
ОК-10 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 12 атестація
ОК-11 Атестація 3 захист кваліфікаційної (магістерської) роботи
Загальний обсяг дисциплін  професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 залік
Загальний обсяг дисциплін  за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90