Каталог освітніх компонентів

Освітньо-наукова програма

Аналітична хімія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми –120 кредитів ЄКТС, 1рік 9 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя
Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на
10 років.
Сертифікат про акредитацію: НД № 0289371 від
21.08.2017 р., термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень,
другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої
освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання
впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців, що мають поглиблені знання та розуміння понять, явищ і закономірностей, отриманих на рівні бакалавра хімії, та можуть застосовувати цей базис для розвитку і використання ідей у дослідницькому контексті. Забезпечення переліку компетентностей, що дадуть можливість працевлаштування як професіональних хіміків в галузі хімічної та пов’язаних із нею промисловостей або в науково-освітній сфері. Забезпечення знань та компетентностей, що дадуть доступ до освітніх програм третього циклу.

Характеристика програми

1 Предметна область Дослідження теоретичних основ методів аналізу, розробка аналітичних методів і практичне виконання аналізів, ідентифікація форми існування речовини і її складових частин у різних середовищах і агрегатних станах, визначення оптичних, електрохімічних і інших характеристик речовини за її участі в хімічних реакціях, розроблення нових методів і методик аналізу, розділення та концентрування на основі досягнень у різних сферах знань.
10 Природничі науки
102 Хімія (Chemistry. Analytical Chemistry)
Цикл загальної підготовки – 12 кредитів ECTS (10 %)
Цикл професійної та практичної підготовки – 108 кредитів ECTS (90 %)
2 Спеціальність
Спеціалізація
102 Хімія
Аналітична хімія
3 Фокус програми:
загальна/спеціальна
Спеціальна в галузі аналітичної хімії
4 Орієнтація програми Освітньо-наукова
5 Особливості програми Глибокі знання основ аналітичної хімії та методів аналізу, розуміння особливостей проведення пробовідбору, пробопідготовки та фізико-хімічних досліджень об’єктів різної природи, а також статистичної обробки результатів експерименту й надання метрологічних характеристик

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Навчальні заклади, наукові установи та підприємства хімічної, харчової, переробної промисловості, біоорганічний та аналітичний сектори, сфера охорони навколишнього середовища. Магістр здатний викладати хімічні дисципліни у вищих навчальних закладах, працювати на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії науково-дослідної установи, в галузі харчового і хімічного виробництва, в наукових і методичних установах на посадах, передбачених для заміщення спеціалістами з повною вищою освітою за типовими номенклатурами посад.
2113 – професіонали в галузі хімії; 2113.1 – наукові
співробітники (хімія); 2113.2 – хіміки-аналітики
2 Продовження освіти Третій (освітньо-науковий) рівень з хімії (теоретичні та прикладні), освітньо-наукові хімічні програми для отримання наукового ступеня доктора філософії з хімії та споріднених областей.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та
навчання
Лекційні, лабораторні та консультаційні заняття у
малих групах; самостійна робота з навчальною, навчально-методичною, науковою та монографічною літературою, електронними базами даних й системами пошуку хімічної інформації в мережі Internet; проходження асистентської практики; виконання
наукових досліджень під час підготовки магістерської
роботи під керівництвом досвідченого науковця.
2 Система оцінювання Оцінювання протягом семестру (модульний контроль)
та за результатами сесії (усні та письмові екзамени,
заліки); поточне оцінювання; підготовка презентацій,
звіту з практики, доповідей на наукових конференціях;
захист звіту з практики; захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Загальні компетентності

 • здатність до абстрактного та системного мислення й аналізу, розуміння глобальних проблем сучасного світу (ЗК-1);
 • розуміння основ та законодавчої бази правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі (ЗК-2);
 • розуміння необхідності роботи з дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці у хімічній галузі (ЗК-3);
 • здатність до критичного аналізу й оцінці сучасних досягнень науки, генерування нових ідей під час  розв’язування дослідницьких і практичних задач (ЗК-4);
 • здатність застосовувати знання на практиці, розв’язувати задачі, пов’язані з якісною та кількісною інформацією (ЗК-5);
 • готовність до відкритого застосування хімічних і фізичних знань у повсякденному житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи (ЗК-6);
 • здатність використовувати обчислювальні навички, включаючи аналіз похибок, оцінки порядку величини, а також коректне використання одиниць, предметно-орієнтоване використання інформаційних ресурсів Internet, реферативних і наукометричних баз даних (ЗК-7);
 • здатність до міжособистісного спілкування; комунікаційні навички, здатність до самокритики, навички роботи в команді (ЗК-8);
 • навички тайм-менеджменту (ЗК-9);
 • уміння і здатність до прийняття рішень (ЗК-10);
 • здатність до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни (ЗК-11);
 • уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію однією з поширених європейських мов, а також мовою рідної країни (ЗК-12);
 • дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень з хімії й екології на соціальну сферу; здатність цінувати різноманіття та мультикультурність; здатність до критичного мислення; міцне знання професії на практиці (ЗК-13).

2 Фахові компетентності спеціальності (ФК)

Пов’язані з хімією когнітивні здібності та вміння:

 • здатність самостійно складати план дослідження та одержувати нові наукові й прикладні результати в області аналітичної хімії (СК-1);
 • здатність адаптувати та застосовувати методологію для вирішення поставлених задач аналізу об’єктів різного складу (СК-2).

Пов’язані з хімією практичні вміння:

 • здатність проводити хімічний аналіз і контроль якості об’єктів довкілля (СК-3);
 • навички, необхідні для виконання поглиблених лабораторних процедур та використання інструментарію для синтетичної та аналітичної роботи (СК-4);
 • здатність планувати і проводити експерименти незалежно та бути самокритичним в оцінці експериментальних процедур та їх результаті в (СК-5);
 • здатність брати відповідальність за роботу в лабораторії (СК-6);
 • здатність до самовдосконалення професійних знань і вмінь, розвитку компетентностей міжособистісного спілкування з колегами, науковцями державною та іноземною мовою (СК-7);
 • здатність застосовувати розуміння меж точності експериментальних даних для планування майбутньої роботи (СК-8).

Універсальні навички:

 • здатність використовувати методи наукового дослідження та вміння застосовувати їх на практиці (СК-9);
 • навчальні навички, необхідні для продовження професійного розвитку (СК-10);
 • здатність взаємодіяти з науковцями з інших дисциплін з між- та/або мультидисциплінарних проблем (СК-11);
 • здатність об’єктивно засвоювати, оцінювати та представляти результати досліджень (СК-12).

Програмні результати навчання

Знання з предметної області:

 • демонструвати систематичне розуміння аспектів аналітичної хімії (ПРНЗ-1);
 • знати особливості аналізу різноманітних за природою, агрегатним станом та хімічним складом об’єктів (ПРНЗ-2);
 • орієнтуватися у способах пробовідбору та пробопідготовки, транспортування, зберігання та консервування проб для проведення аналізу (ПРНЗ-3);
 • оцінювати та обґрунтовувати доцільність та ефективність використання певного аналітичного методу контролю у конкретній ситуації (ПРНЗ-4);
 • вміти проводити хіміко-аналітичний контроль об’єктів різної природи (ПРНЗ-5).

Когнітивні уміння та навички з хімії

 • здійснювати планування наукових досліджень, обґрунтовувати актуальність, мету, об’єкт, предмет, гіпотезу обраної теми дослідження (ПРНУ-1);
 • демонструвати здатність розуміння особливостей підготовки та проведення аналізу об’єктів хіміко-аналітичного контролю (ПРНУ-2);
 • аналізувати інформацію, отриману при виконанні хімічного експерименту, а також отриману з джерел хімічної інформації (ПРНУ-3);
 • обробляти дані, отримані під час проведення експерименту, співставляти одержані наукові результати з нормативними та керівними документами, а також з результатами, отриманими іншими дослідниками (ПРНУ-4);
 • користуватися новітніми технологіями та методами аналізу в науково-дослідній роботі (ПРНУ-5);
 • узагальнювати результати власного дослідження у вигляді наукових публікацій, магістерської роботи (ПРНУ-6);
 • оцінювати і захищати результати досліджень перед поінформованою аудиторією (ПРНУ-7).

Практичні навички з хімії:

 • демонструвати здатність володіння навичками і методами в полі власного дослідження (ПРНПН-1);
 • інтерпретувати дані, отримані під час лабораторних спостережень і вимірювань, з точки зору їх значимості та зв’язків із відповідними гіпотезами, теоріями (ПРНПН2);
 • оцінювати ризики, пов’язані з використанням хімічних речовин та лабораторних процедур (ПРНПН-3);
 • обирати методи й методики, які будуть найбільш доцільними та ефективними при виконанні хіміко-аналітичного аналізу (ПРНПН-4);
 • організувати систему відбору проб природного середовища, харчових продуктів, біологічних проб, рослинної сировини тощо (ПРНПН-5);
 • оцінювати методики експерименту й дані для визначення обґрунтованості висновків або потреби в доопрацюванні експерименту (ПРНПН-6);

Загальні уміння:
Комунікація

 • використовувати засоби комунікації (технічну документацію, нормативні та керівні документи, семінари, конференції) для отримання нових знань (ПРНК-1);
 • демонструвати самостійність і відповідальність при прийнятті рішень, в тому числі при здійсненні дослідницької діяльності (ПРНК-2);
 • розуміти іншомовні (російсько- та англомовні тощо) наукові тексти з аналітичної хімії (ПРНК-3);
 • представляти результати власного наукового дослідження українською мовою та однією з поширених європейських мов в усній та письмовій формах (ПРНК-4);
 • дотримуватись загальноприйнятих етичних норм і стандартів професійної етики (ПРНК-5);
 • сприяти зусиллям команди щодо вирішення поставленої задачі (ПРНК-6);

Автономія та відповідальність

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для
  навколишнього середовища (ПРНАВ-1);
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРНАВ-2);
 • Здатність вчитись самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати практичної діяльності (ПРНАВ-3);
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення та рухатися до спільної мети (ПРНАВ4).