Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Хімія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 9 місяців
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД 0289371 від 21.08.2017 р., термін дії – 01 07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих особистостей-професіоналів у галузі хімії, які є конкурентоспроможними на національному та міжнародному рівнях і здатні до розв’язання складних наукових, виробничих і соціальних проблем, планування і проведення досліджень, трактування результатів і представлення їх науковій спільноті шляхом написання наукових публікацій.

Характеристика програми

1 Фокус програми загальна / спеціальна Загальна освіта в галузі хімії
2 Особливості програми Особливість програми полягає в тому, що запропоновані дисципліни містять розділи математичного моделю- вання, які розвивають у здобувачів здатність бути кри- тичними і самокритичними та оцінювати вплив хімії на усі сфери життя. Вдале поєднання теоретичних знань та експериментальних навичок дозволяє здобувачам про- водити наукові дослідження на сучасному обладнанні в рамках унікальних для України наукових шкіл вирішу- вати актуальні задачі промисловості та забезпечує мож- ливість участі у програмах міжнародної академічної мобільності. Здобувачі здатні здійснювати науково- педагогічну діяльність у сфері вищої освіти. До викла- дання професійних дисциплін залучаються провідні наукові співробітники академічних наукових установ і ЗВО України та закордонні фахівці в рамках програми міжнародної мобільності.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускник – Магістр хімії є професіоналом в галузі хімії, хімічного аналізу та синтезу хімічних і фармацевтичних речовин; криміналістики; розробки та контролю якості нафтогазових, харчових, агрохімічних технологій і біотехнологій; моніторингу хімічної екології та стану довкілля.

Магістр хімії може займати посади наукового співробітника, хіміка, біохіміка, викладача університетів та ЗВО, навчатись у аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване і практико-орієнтоване, інтерактивне викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання, включаючи інноваційні технології та навчання, засноване на дослідженнях.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, що поєднуються з практичними заняттями та лабораторними роботами. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються під час проходження асистентської та науково-дослідної практик. Здобувач виконує власне наукове дослідження в рамках наукових шкіл кафедр, яка завершується обов’язковою науковою публікацією та кваліфікаційною роботою магістра.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, виконання індивідуального творчого завдання, усне опитування, письмовий модульний та поточний контроль (у тому числі електронний). Захист кваліфікаційної роботи магістра.

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі хімії або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог (ІК).

2 Загальні компетентність (ЗК)

  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-1).
  • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-2).
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів (ЗК-3).
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, гнучкість мислення (ЗК-4).
  • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, відкритість до застосування хімічних знань та вмінь в широкому діапазоні майбутніх місць роботи та повсякденному житті (ЗК-5).
  • Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-6).
  • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-7).
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, здійснювати математичні розрахунки, оцінку та аналіз помилок, бути критичним і самокритичним (ЗК-8).
  • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) (ЗК-9).
  • Здатність спілкуватися англійською та (за можливістю) іншою іноземною мовою, як усно, так і письмово (ЗК-10).
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) у професійній діяльності та з погляду розуміння можливого впливу досягнень з хімії на усі сфери життя. (ЗК-11).
  • Здатність працювати автономно, здатність до планування та управління часом, організаційні навички (ЗК-12).
  • Здатність до активного збереження довкілля (ЗК- 13).
  • Здатність до пошуку, критичного аналізу та обробки інформації з різних джерел (ЗК-14).

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

  • Здатність будувати адекватні моделі хімічних явищ, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи, в тому числі з використанням методів молекулярного, математичного і комп’ютерного моделювання (СК-2).
  • Здатність організовувати, планувати та реалізовувати хімічний експеримент, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері вищої освіти (СК-3).
  • Здатність інтерпретувати, об’єктивно оцінювати і презентувати результати свого дослідження (СК-4).
  • Здатність застосовувати методи комп’ютерного моделювання та інформаційно-комунікаційні технології для вирішення наукових, хіміко-технологічних проблем та проблем хімічного матеріалознавства (СК-5).
  • Здатність здобувати нові знання в галузі хімії, в тому числі шляхом самостійного навчання, та інтегрувати їх із уже наявними (СК-6).
  • Здатність дотримуватися етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в галузі хімії (академічна доброчесність, ризики для людей і довкілля тощо) (СК-7).
  • Здатність розпізнавати і аналізувати проблеми, формулювати нові гіпотези та наукові задачі в галузі хімії, вибирати напрями та відповідні методи для їх розв’язання на основі розуміння сучасної проблематики, досліджень в галузі хімії та беручи до уваги наявні ресурси (СК-8).
  • Здатність обирати оптимальні методи та методики дослідження, здатність здійснювати науково- педагогічну діяльність у сфері вищої освіти, вміти використовувати стандартне та спеціальне обладнання,
  • Здатність використовувати закони, теорії та концепції хімії у поєднанні із відповідними математичними інструментами для опису природних явищ (СК-1). приймати обґрунтовані рішення в області хімії (СК-9).

Програмні результати навчання

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН)

 • Знати та розуміти наукові концепції і сучасні теорії хімії, фундаментальні основи суміжних наук, використовувати їх для розв’язання складних задач, проведення досліджень і при здійсненні викладацької діяльності (ПРН-1).
 • Застосовувати отримані знання і розуміння для вирішення нових якісних та кількісних задач хімії (ПРН-3).
 • Синтезувати хімічні сполуки із заданими властивостями, аналізувати їх і оцінювати відповідність їх заданим вимогам (ПРН-4).
 • Володіти методами комп’ютерного моделювання структури, параметрів і динаміки хімічних систем, використовувати сучасні інформаційно- комунікаційні технології для збору, аналізу, обробки, інтерпретації даних (ПРН-5).
 • Знати методологію та організації наукового дослідження (ПРН-6).
 • Вільно спілкуватися англійською та (за можливістю) іншою іноземною мо- вою з професійних питань, усно і письмово презентувати результати дослі- джень з хімії іноземною мовою, брати участь в обговоренні проблем хімії (ПРН-7).
 • Вміти ясно і однозначно донести результати власного дослідження до фахо- вої аудиторії та / або нефахівців, мати навички міжособистісної взаємодії, фахового спілкування в діалоговому режимі з колегами та цільовою аудито- рією, відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому ви- гляді та презентувати їх (ПРН-8).
 • Збирати, оцінювати та аналізувати дані, необхідні для розв’язання складних задач хімії, використовуючи відповідні методи та інструменти роботи з да- ними, моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та фахової літерату- ри (ПРН-9).
 • Планувати, організовувати та здійснювати експериментальні дослідження з хімії з використанням сучасного обладнання, грамотно обробляти їх резуль- тати та робити обґрунтовані висновки, знати базові принципи і процедури фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження (ПРН-10).
 • Складати технічні завдання до проєкту, розподіляти час, організовувати свою роботу і роботу колективу, складати звіт з наголосом на професійну сумлінність та наукову доброчесність (ПРН-11).
 • Оцінювати ризики у професійній діяльності та здійснювати запобіжні дії, ді- яти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі етичних мір- кувань (ПРН-12).
 • Аналізувати наукові проблеми та пропонувати їх вирішення на абстрактно- му рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо, оцінювати дані та синтезувати нові ідеї (ПРН-13).
 • Інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відпо- відними теоріями в хімії, демонструвати знання та розуміння основних фак- тів, концепцій, принципів та теорій з хімії (ПРН-14).
 • Глибоко розуміти основні факти, концепції, принципи і теорії, що стосуються предметної області, опанованої у ході магістерської програми, використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем, а також проведення до- сліджень з відповідного напряму хімії (ПРН-2).
 • Володіти загальною методологією здійснення наукового дослідження та планування і проведення навчальних занять (ПРН-15).