Цифрова журналістика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Цифрова журналістика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2019 р., акредитована на 10 р. з 2016.
Сертифікат про акредитацію:
НД- ІV №0280836, від 12.12.2016 р. – до 01.07.2026 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Формування здатності випускника до ефективної інформаційно-комунікативної діяльності в цілісній мультимедійній медіа-системі, до виконання завдань в галузі соціальних комунікацій на мультимедійних платформах із використанням кросмедійних технологій, здійснення наукових та науково-прикладних досліджень в сфері соціальних комунікацій.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єкти вивчення: соціальні комунікації в різних виявах і видах функціонування на мультимедійних платформах із використанням кросмедійних технологій; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів: цифрова журналістика та медіакомунікації.
Підготовка до здійснення медіа-діяльності, виконання науково-дослідницької роботи за фахом, а також адміністративної роботи в ЗМК.
Випускник має володіти широким спектром методів, інструментів, методик і цифрових технологій, що використовують у сфері соціальних комунікацій.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Ступенева освітньо-професійна програма передбачає підготовку журналіста та редактора мультимедійних ЗМК; проходження науково-дослідної та медіаосвітньої практики; обов’язкову участь у щорічних Всеукраїнських наукових студентських конференціях «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації у сучасній Україні», які проводить кафедра журналістики з виданням збірників тез та обов’язкове написання й друк дослідницьких статей у цьому та інших виданнях для молодих журналістикознавців; можливість стажування протягом навчання на мультимедійних платформах із використанням кросмедійних технологій в Прес-центрі ДонНУ імені Василя Стуса, корпоративному виданні «Університетські вісті», у «Productions studio – ДонНУ», всеукраїнських та регіональних медіа; участь у тренінгових медіа-програмах як в якості учасника, так і в якості тренера.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування 2451.2/20294 Ведучий програми
2451.2/23045 Коментатор
2451.2/23124 Кореспондент
2451.2/24187 Оглядач
1238 Керівник проектів та програм
Редактор мультимедійних ЗМК
2 Продовження освіти Можливість продовження навчання на третьому освітньому рівні – в аспірантурі.

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Основним принципом навчання є студентоцентрованість. Форми навчання: академічне навчання, проблемно-орієнтоване та проектне навчання, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивне навчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та семінарів, самостійного виконання дослідницьких завдань під керівництвом викладача, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, презентації, поточне оцінювання, захист курсової роботи (проекту), захист кваліфікаційної роботи – атестація.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК 1: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальної комунікації, що передбачає застосування теорій, методів і інструментарію журналістикознавчої науки та масової комунікації.

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1: здатність до формування активної громадянської позиції; громадська та соціальна активність; здатність діяти соціально відповідально та свідомо, в правовому полі згідно до чинного законодавства України;
 • ЗК 2: здатність до аналізу та синтезу, до генерування нових ідей (креативність);
 • ЗК 3: здатність до розуміння, наукового вивчення та висвітлення в медіа складних політичних, економічних, ментальних проблем розвитку суспільства;
 • ЗК 4: здатність відповідально приймати обґрунтовані рішення;
 • ЗК 5: здатність розробляти проекти та управляти ними;
 • ЗК 6: здатність до фахового спілкування державною мовою та іноземною мовою; до використання іноземних мов у популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи;
 • ЗК 7: здатність самостійно набувати нові знання та уміння за допомогою комп’ютерних технологій і використовувати їх у практичній діяльності, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

3 Фахові компетентності

 • ФК 1: здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності та дослідницькій роботі;
 • ФК 2: здатність критично осмислювати проблеми у професійній діяльності чи дослідницькій роботі на межі предметних галузей;
 • ФК 3: здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань;
 • ФК 4: здатність формувати інформаційний контент, створювати та поширювати його на мультимедійних платформах, оцінювати та аналізувати інформаційний продукт;
 • ФК 5: здатність до системного розуміння інформаційно-безпекових процесів та засобів впровадження захисту інформації;
 • ФК 6: здатність проводити дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі соціальних комунікацій;
 • ФК 7: вміння використання кросмедійних технологій у професійній діяльності;
 • ФК 8: здатність до володіння процесами управління інформацією та до організації журналістської та редакційної діяльності;
 • ФК 9: здатність ефективно просувати створений медійний продукт, володіти іміджевими та брендінговими інструментами.

Програмні результати навчання

 • ПРН-З-1. Вміти використовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності та дослідницькій роботі;
 • ПРН-К-1. Застосовувати інноваційні методології соціальних комунікацій у фаховій діяльності: журналістській та дослідницькій.
 • ПРН-У-1. Відтворювати інформаційні та комунікаційні технології.
 • ПРН-К-2. Використовувати державну та іноземну мови в професійній діяльності на високому рівні.
 • ПРН-У-2. Застосовувати знання в галузі цифрової журналістики у професійній діяльності.
 • ПРН-К-3. Використовувати при створенні власного інформаційного продукту провідні ідеї політологічних студій.
 • ПРН-К-4. Використовувати при створенні власного інформаційного продукту провідні ідеї етнологічних студій.
 • ПРН-К-5. Впроваджувати інформаційно-безпекові технології та методи захисту інформації у фаховій діяльності.
 • ПРН-У-3. Генерувати інформаційний контент, створювати та поширювати його на мультимедійних платформах.
 • ПРН-У-4. Практикувати впровадження нових кросмедійних технологій.
 • ПРН-К-6. Дотримуватися інтересів аудиторії, враховувати адресацію інформації та спеціалізовані інформаційні потреби.
 • ПРН-З-2. Оцінювати отримані знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності.