Управління відновленням територій та регіональним розвитком Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Управління відновленням територій та регіональним розвитком

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Акт узгодження переліку спеціальностей. Ліцензія АЕ №636063 від 10.03.2015 р., термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень); Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Secondcycle); Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців з вищої освіти у сфері управління та адміністрування, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з вирішення завдань ефективного функціонування територіально-адміністративних одиниць.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Міждисциплінарна.

Блок дисциплін загальної підготовки – 30%.

Блок дисциплін професійно-практичної підготовки – 70%.

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Стажування, навчання, практика в органах виконавчої влади і органах самоврядування України і Польщі.

Академічна мобільність студентів у межах Договору про співпрацю з Познанським економічним університетом (Республіка Польща).

Залучення до спільної діяльності лекторів-практиків і представників органів публічної влади; зарубіжних лекторів; керівників-практиків з підприємств.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр з публічного управління та адміністрування підготовлений та здатний обіймати посади керівників, провідних і головних спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, ЗВО, академічних установах і бізнес-структурах різних галузей. Може обіймати посади радника, консультанта; спеціаліста виконавчих органів сільських, селищних рад і громад; спеціаліста зі зв’язків із громадськістю.
2 Продовження освіти Можливості навчання на наступному (третьому) освітньо-науковому рівні

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, професійно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, проведення наукових досліджень. Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних занять, консультацій. Методи: розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-технологій, ділових ігор, тренінгів, проблемний метод.
2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіт з магістерської практики, захист курсової та магістерської роботи).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в адміністративній діяльності, які спрямовані на суспільний розвиток і передбачають застосування певних теорій та методів науки публічного управління та адміністрування.

2 Загальні компетентності

 • ЗК 1 Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
 • ЗК 2 Здатність до самостійної роботи та самостійного приймання управлінських рішень, здатність нести відповідальність за їх реалізацію.
 • ЗК 3 Здатність до навчання, готовність підвищувати рівень своїх знань і професійних компетенцій.
 • ЗК 4 Здатність працювати в команді, вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних, правових і інтелектуальних навичок.
 • ЗК 5 Уміння застосовувати інформаційні технології в публічному адмініструванні.
 • ЗК 6 Володіння усною і письмовою українською мовою, використання іноземної мови у професійній діяльності.
 • ЗК 7 Навички публічних комунікацій і взаємодії з громадськістю.
 • ЗК 8 Уміння працювати в групах, управляти змінами, конфліктами та стресовими ситуаціями.
 • ЗК 9 Здатність виявляти загальні тенденції та можливості розвитку публічної організації, адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, генерувати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність.
 • ЗК 10 Здатність поєднувати набуті знання із знаннями в інших функціональних сферах діяльності.
 • ЗК 11 Здатність провадження наукових досліджень у професійній та/або інноваційній діяльності.
 • ЗК 12 Здатність до системного мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду, наполегливість у досягненні мети, адаптивність, комунікабельність, креативність, толерантність.
 • ЗК 13 Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань з урахуванням національних, історичних, культурних, економічних та соціальних особливостей регіонів країни.

3 Фахові компетентності

 • СК 1 Уміння на основі аналізу та синтезу інформації приймати рішення, розробляти та реалізовувати проекти у публічному врядуванні.
 • СК 2 Визначати особливості економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації і регіоналізації.
 • СК 3 Уміння розробляти пропозиції з організації сучасного врядування та управління на основі знань про політичні та адміністративні системи країн-членів ЄС.
 • СК 4 Уміння використовувати механізми інформаційних технологій електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування.
 • СК 5 Здатність розробляти та застосовувати інструментарій аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання інформації та визначення напрямків розвитку публічних організацій.
 • СК 6 Знати законодавчу базу з питань державного регулювання розвитку регіонів, процесу децентралізації державної влади.
 • СК 7 Знати принципи формування планів та програм соціально-економічного розвитку регіону.
 • СК 8 Знання сучасних моделей публічного управління регіональним розвитком в умовах інтеграції і глобалізації.
 • СК 9 Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника реалізації інноваційної моделі економічного зростання регіону.
 • СК 10 Знання про цілі, засоби і методи проведення аудиту територій.
 • СК 11 Знання напрямків і методів управління відновленням територій.
 • СК 12 Здатність застосовувати брендинговий інструментарій в управлінні розвитком територій.
 • СК 13 Знання механізму використання інтелектуального потенціалу як чинника реалізації інноваційної моделі економічного зростання.
 • СК 14 Розуміння необхідності забезпечення безперервного підвищення якості життя населення території

Програмні результати навчання

 • ПРН 1 Знання інформаційно-пошукових ресурсів у системі засобів масової комунікації, організаційно-функціональних, програмно-технологічних та лінгвістичних засобів системно-мережевої взаємодії.
 • ПРН 2 Уміння спілкуватися усно і письмово українською мовою, використовувати іноземну мову для забезпечення результативної професійної діяльності.
 • ПРН 3 Уміння розробляти комунікаційні заходи публічного адміністрування у сфері фінансів, бюджетування і тендерних закупівель.
 • ПРН 4 Здатність організовувати підготовку, презентації та поширення спеціалізованої інформації про діяльність публічної організації, використовуючи комунікаційні PR-технології.
 • ПРН 5 Здатність підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу та команди, нести відповідальність за розвиток їхніх професійних знань та практичних навичок.
 • ПРН 6 Уміння застосовувати методичний інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей розвитку публічної організації, створювати та аналізувати базу даних щодо впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища організації.
 • ПРН 7 Уміння використовувати знання в галузі управління для здійснення окремих функцій у суміжних сферах діяльності, спілкуватися з експертами з інших галузей, організовувати роботу міждисциплінарної команди.
 • ПРН 8 Формування та забезпечення функціонування ефективної мережі інформаційних ресурсів, уміння використовувати методи збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методи кількісної та якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.).
 • ПРН 9 Уміння використовувати принципи ефективного публічного урядування, організовувати взаємоузгоджене функціонування виборних та призначених органів управління.
 • ПРН 10 Уміння використовувати проектний підхід в публічному урядуванні, формулювати мету, завдання, обґрунтовувати ресурсне забезпечення проекту, складати календарний план за допомогою використання методів управління проектом у часі.
 • ПРН 11 Уміння аналізувати динаміку і структуру показників економічного розвитку регіону, галузі, відповідної господарської структури, руху грошових потоків та здійснювати контроль фінансових розрахунків.
 • ПРН 12 Здатність оцінювати процеси глобалізації та регіоналізації як новітніх тенденцій соціально-економічних перетворень.
 • ПРН 13 Уміння застосовувати знання з державної та регіональної політики щодо розвитку процесів публічного врядування в Україні та в країнах Європейського Союзу з метою розроблення практичних пропозицій.
 • ПРН 14 Уміння застосовувати інформаційні ресурси при прогнозуванні та плануванні просторового розвитку
 • ПРН 15 Знання організаційних форм залучення громадськості до процесів ефективного врядування на рівні регіонів, уміння організовувати моніторинг діяльності публічної організації, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію.
 • ПРН 16 Уміння здійснювати комплексний аналіз рівня готовності органів управління загальнодержавного, регіонального або галузевого рівня до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 • ПРН 17 Діяти соціально відповідально, усвідомлюючи національні, історичні, культурні, економічні та соціальні особливості регіонів країни.
 • ПРН 18 Застосовувати знання щодо обліку, класифікації об’єктів інтелектуальної власності у межах інноваційної моделі розвитку регіонів, способи їх охорони та захисту.
 • ПРН 19 Застосовувати брендинговий інструментарій у процесі проведення маркетингових досліджень і підвищення привабливості конкретних територій.
 • ПРН 20 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • ПРН 21 Здатність орієнтуватися в процесах створення кращих умов для економічного зростання та нових робочих місць, підвищення якості життя населення території.
 • ПРН 22 Уміння розробляти та впроваджувати план стратегічного розвитку території.
 • ПРН 23 Уміння застосовувати інструментарій правового регулювання господарських відносин для підвищення ефективної діяльності суб’єктів господарювання.