Українська мова і література Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Українська мова і література

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Перший (бакалаврський) рівень, одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 р., акредитована на 5 р.

Сертифікат про акредитацію: НД-ІІ №0280780, від 12.12.2016 р.

Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (6 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Підготувати фахівця, компетентного в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською мовою.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Українська мова: інші слов’янські мови (російська, польська): українська художня література: зарубіжна художня література (40:10:40:10)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Академічна
4 Особливості програми Проходження практик (фольклорної, діалектологічної та виробничої), опанування методології наукового аналізу тексту в мовознавчому та літературознавчому вимірах. Практичне вивчення слов’янських мов (польська, російська).

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Наукова, літературно-видавнича та освітня галузі; друковані та електронні засоби масової інформації, PR-технології; фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри.

2444.1 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); філолог-дослідник; науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади). 3436.1 – Референт. 4143 – Коректор (коригування текстів). 2148.2 – Редактор літературний. 2451 – Редактор науковий.

2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, онлайн-консультацій.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, презентація інтермедіальних проектів, поточне оцінювання, захист курсових робіт, державні іспити.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів лінгвістики та літературознавства.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності.
 • ЗК-2. Здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості.
 • ЗК-3. Здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК-4. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-5. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-6. Здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття людини, природи, суспільства.
 • ЗК-7. Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК-8. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, опрацьовувати фахову літературу іноземною мовою.
 • ЗК-9. Усвідомлена повага до різноманіття культур.
 • ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Фахові компетентності

 • ФК-1. Розуміння структури філологічної науки та її теоретичних основ.
 • ФК-2. Базові уявлення про мову як особливу знакову систему, її природу та функції, про генетичну і структурну типологію мов світу; фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови.
 • ФК-3. Здатність демонструвати знання з історії української мови.
 • ФК-4. Здатність аналізувати просторові (горизонтальні) та соціальні (вертикальні) різновиди мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
 • ФК-5. Базові уявлення про загальні властивості літератури як мистецтва слова, про закони побудови художнього твору, особливості письменницької праці, літературні стилі, наукові методи і школи в літературознавстві.
 • ФК-6. Базові уявлення про основні тенденції розвитку світового літературного процесу.
 • ФК-7. Системні знання про основні періоди розвитку української літератури від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища.
 • ФК-8. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати українську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • ФК-9. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації тексту.
 • ФК-10. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • ФК-11. Здатність створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
 • ФК-12. Здатність здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ФК-13. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мови.
 • ФК-14. Здатність до ведення ділової комунікації усно і письмово.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • ПРН-2. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їх специфіку й місце в літературному процесі.
 • ПРН-3. Здійснювати лінгвістичний та літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ПРН-4. Окреслювати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну філологічну галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у цілісній системі знань.
 • ПРН-5. Ефективно добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
 • ПРН-6. Виділяти галузі філології й окреслювати коло їх основних проблем.
 • ПРН-7. Знати систему та історію української мови і літератури.
 • ПРН-8. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
 • ПРН-9. Демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільства.
 • ПРН-10. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.
 • ПРН-11. Використовувати іноземну мову для організації ефективної міжкультурної комунікації.
 • ПРН-12. Використовувати українську мову в усній та письмовій формах, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • ПРН-13. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів.
 • ПРН-14. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
 • ПРН-15. Планувати і здійснювати дослідження в галузі філології на належному рівні.
 • ПРН-16. Застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань. ПРН-17. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.
 • ПРН-18. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.