Технології Інтернету речей Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Технології інтернету речей

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Другий (магістерський) рівень, одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік та 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка фахівців для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, технологічних процесів і розробки фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, речовини, технологій.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Фізична система, фізичний об’єкт, експеримент, фізична модель, математична модель, комп’ютерне моделювання, наукомісткі технології, наноматеріали.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна
3 Орієнтація програми Професійна
4 Особливості програми Обов’язкове проходження переддипломної практики. Вивчення спеціалізованих дисциплін порубіжних між комп’ютерними науками та технічними пристроями. Можливість викладання окремих дисциплін англійською мовою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Посади.

Науковий співробітник, розробник електронних та електротехнічних приладів, розробник промислових та побутових мереж зв’язку для побудови Інтернету речей, адміністратор мереж промислових систем Інтернету речей.

Місця майбутнього працевлаштування.

Підприємства телекомунікації, IT галузі, електротехнічні,  радіотехнічні та робототехнічні. Наукові установи АН України, радіо та приладобудівельної галузей.

2 Продовження освіти Можливість продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Під керівництвом викладача, студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання.

Викладання проводиться у формах лекцій, мультимедійних лекцій, практичних та лабораторних занять різного типу, колоквіумів, самостійного навчання, атестацій-консультацій.

2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, ессе, презентації, поточне оцінювання, захист магістерської роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, практичне впровадження отриманих результатів ІК-1

2 Загальні компетентності

 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання ЗК-1
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності, аудиторів органів сертифікації) ЗК-2
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК-3
 • Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміни наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності ЗК-4
 • Здатність  досліджувати проблеми з використанням системного аналізу, синтезу, комп’ютерного моделювання та методів оптимізації ЗК-5
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми, знаходити оптимальні шляхи щодо їх вирішення ЗК-6
 • Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й синтезувати відсутню інформацію й працювати в умовах невизначеності ЗК-7
 • Здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі ЗК-8
 • Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявляти ініціативу з удосконалення діяльності ЗК-9
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт ЗК-10

3 Фахові компетентності

 • Здатність організації  складаних запитів на виконання наукових та науково-технічних проектів, в тому числі і міжнародних ФК-1
 • Здатність планування методики проведення та матеріального забезпечення експериментів та лабораторних досліджень ФК-2
 • Здатність організації проведення   експериментальних досліджень властивостей фізичної системи, фізичних явищ і процесів ФК-3
 • Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та об’єктів дослідження ФК-4
 • Здатність  розробляти схеми фізичних експериментів та обранні необхідного обладнання та пристроїв для проведення експериментів ФК-5
 • Здатність керувати  колективами  виконавців, у тому числі у міждисциплінарних проектах ПК-6
 • Здатність  формування запитів щодо матеріально-технічного забезпечення досліджень ФК-7
 • Здатність до генерації та поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та комп’ютерних технологій ФК-8
 • Здатність генерації  сучасних теоретичних уявлень в галузі фізики для аналізу станів та властивостей фізичних систем ФК-9
 • Здатність розробляти нові методи і засоби теоретичного дослідження та математичного моделювання для опису фізичних об’єктів, пристроїв та процесів ФК-10
 • Здатність створення  нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, зокрема, наноматеріалів ФК-11
 • Здатність  складання наукових звітів та у впровадженні результатів проведених досліджень та розробок ФК-12
 • Здатність організації роботи над іноваційними проектами ФК-13

Програмні результати навчання

  • Показувати знання в галузі сучасної прикладної фізики та математики ПРН-1
  • Показувати знання в галузі професійної діяльності, технологій та методів дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали ПРН-2
  • Знаходити науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням сучасних інформаційних технологій ПРН-3
  • Поглиблені систематичні знання та розуміння сучасних фізичних теорій і методів, спроможність до їхнього аналізу та ефективного застосовувати в практичній виробничій діяльності та при проведенні досліджень ПРН-4
  • Обговорювати та знаходити рішення проблем і завдань при виконанні науково-технічних проектів ПРН-5
  • Інтерпретувати науково-технічну інформацію ПРН-6
  • Застосовувати фізичні, математичні та комп’ютерні моделі для дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій ПРН-7
  • Розробляти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів (включаючи наноматеріали), речовини, технологій ПРН-8
  • Вибирати методи та інструментальні засоби проведення досліджень ПРН-9
  • Здатність адаптуватись та використовувати наукову методологію при розв’язанні незнайомих задач, розробці та реалізації проектів, які дають можливість переосмислювати наявні знання чи створювати нові цілісні знання (ПРН-10)
  • Організовувати результативну роботу індивідуально і як керівник команди ПРН-11
  • Класифікувати та аналізувати інформацію з різних джерел ПРН-12
  • Розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх аргументувати для фахової та нефахової аудиторії ПРН-13
  • Оцінювати важливість матеріалів для досягнення цілей наукового дослідження в галузі прикладної фізики ПРН-14
  • Вміння представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній та письмовій формі ПРН-15