Освітня програма

Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний, тривалість програми – 90
кредитів ЄКТС, термін навчання 1 р. 4 міс.
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2020 р., Сертифікат про
акредитацію: НД No 0289355 від 21.08.2017 р.; термін дії
сертифіката до 01 липня 2025 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, магістерський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Secondcycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж
життя EQFLLL (level 7)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр психології
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр
Спеціальність 053 Психологія
Освітня програма Психологічна реабілітація
Degree of higher education: master
Speciality: 053 Psychology
Educational program: Psychological rehabilitation
Опис предметної області Об’єкт вивчення: психічні явища, їх виникнення,
функціонування та розвиток; поведінка, діяльність,
вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних
групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать
в основі різних форм психічної активності.
Цілі навчання: формування наукових уявлень про
природу психіки, про методи та результати дослідження
психічних явищ; розвиток здатності до застосування
психологічних знань в умовах професійної діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: система
психологічних знань, базових категорій і понять,
закономірностей, механізмів, методологічних підходів,
пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань.
Методи, методики та технології: методи теоретичного та
емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані
психодіагностичні методики, методи аналізу даних,
технології психологічної допомоги.
Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка,
сучасні інформаційні та комунікаційні технології.
Академічні права випускників Можливість навчання за програмою третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих, затребуваних на сучасному ринку праці фахівців у галузі практичної психології, зокрема, психологічної реабілітації, здатних інноваційно та інтелектуально вирішувати широке коло завдань психологічної допомоги клієнтам, які потребують нормалізації психічного стану, поновлення порушених психічних функцій, гармонізації особистості у критичних та екстремальних життєвих ситуаціях.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна
2 Особливості програми Спрямованість на наукову, дослідницьку, практичну
роботу психолога з різними верствами населення, які
потребують відновлення, корекції психологічного
здоров’я, створення сприятливих умов для розвитку та
утвердження особистості; формування навичок
реабілітаційної роботи та психологічного
консультування.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Магістр здатен виконувати професійну роботу: психолог інклюзивно-ресурсних центрів; психолог і викладач психології; науковий співробітник та асистент у лабораторіях, консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів; психолог в установах із питань виконання покарань; завідувач лабораторії; директор центру соціальної
служби для молоді; вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; методист з професійної реабілітації.
Психолог у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнесструктурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); у службі довіри; у Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основні стратегії та методи навчання: студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання, самонавчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, тематичні дослідження, есе, презентації, усне опитування, тестування, виконання індивідуального творчого завдання, захист магістерських робіт, письмовий контроль (в тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК11.Здатність встановлювати, підтримувати ділові та міжособистісні комунікації у галузі психології та інших сферах життя.

3 Спеціальні компетентності

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або практики.
СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної значущості.
СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.
СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.
СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.
СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
СК11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.
СК12. Здатність надавати оперативну психологічну допомогу та використовувати методи психологічного захисту людини в кризових ситуаціях.
СК13. Здатність розробляти та застосовувати превентивні та корекційні програми збереження психологічного здоров’я людини.
СК14. Здатність активізувати психосоматичні ресурси особистості для її ефективного функціонування в кризових ситуаціях.

Результати навчання

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних і надійних методів.
ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.
ПР4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.
ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.
ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.
ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
ПР12. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
ПР13. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
ПР14. Диференціювати типи екстремальних ситуацій і форми поведінки людей в цих ситуаціях, прогнозувати можливі наслідки впливу певних екстремальних чинників на людину.
ПР15. Вміти надавати кваліфіковану психологічну допомогу особистості укризовому стані для активізації ресурсів її життєстійкості.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри психології, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом і компетентностями, що дозволяють формувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП. Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, що зазначені Ліцензійними умовами провадження
освітньої діяльності. До викладання професійних дисциплін залучаються штатні працівники університету та провідні наукові співробітники академічних наукових установ, які мають наукові ступені доктора наук та кандидата наук, а також вчені звання професора і доцента, що відповідає Ліцензійним умовам. Усі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.
2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені  Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір
«Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область). При викладанні дисциплін професійної підготовки використовується матеріально-технічна база ДонНУ імені Василя Стуса (навчальна лабораторія кафедри психології, ресурси наукової бібліотеки).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет спеціальності.
Навчальні ресурси: доступ до онлайн-бібліотеки університету; доступ до електронних бази наукових журналів; доступ до бази електронних бібліотечних ресурсів світу.
Навчально-методичне забезпечення включає: робочі програми навчальних дисциплін та практик; посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій; методичні вказівки до написання та захисту магістерських робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної
роботи здобувачів освіти; методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти; інші навчально-методичні матеріали.
Навчально-методичні матеріали розміщено на порталі
філологічного факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, проєктування індивідуальних навчальних
траєкторій.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог
чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними
документами: Положенням про реалізацію права на академічну
мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про
організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської
кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі
здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання
здобутих студентом.
Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в інших закладах вищої освіти та фахових професійних установах, брати участь в
університетських наукових конференціях, семінарах тощо.
2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.
Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.
3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Психологія здоров’я з основами психосоматики 5 екзамен
ОК-2 Психологічна реабілітація в ситуаціях життєвих
криз
9 екзамен
залік
ОК-3 Методи діагностики в психологічній реабілітації 5 залік
ОК-4 Тренінги розвитку стресостійкості та адаптивності 5 залік
ОК-5 Технології забезпечення психологічної
реабілітації
5 залік
ОК-6 Методологія та організація наукових психологічних
досліджень
5 залік
ОК-7 Виробнича практика 9 Захист
звіту
ОК-8 Підготовка кваліфікаційної (магістерської)
роботи
20 Захист
роботи
ОК-9 Атестація 4,5 Захист
магістерськ
ої роботи,
Атестаційн
ий екзамен
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 залік
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 екзамен
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90