Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість
програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1
рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД No0289354, від 21 серпня 2017 р., термін дії до 01 липня 2024 р.
Рівень програми (рівень вищої освіти)

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – Second cycle, EQF-LLL – 7 рівень, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією 035.10. Прикладна лінгвістика
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – магістр

Спеціальність – Філологія

Спеціалізація – 035.10 Прикладна лінгвістика

Освітня програма – Прикладна лінгвістика

Опис предметної області Об’єкти вивчення та професійної діяльності мови (українська, англійська) в теоретичному, прикладному, структурному, синхронному / діахронному аспектах; міжособистісна, міжкультурна комунікація в усній і письмовій формі; лінгвістичне моделювання; сучасний літературознавчий процес; лінгвокомп’ютерне програмування.

Цілі навчання  підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності у сфері прикладної лінгвістики, що передбачають проведення досліджень, апробацію  інновацій, творення, синтез, аналіз та оцінювання письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацію комунікації різними мовами, створення алгоритмів лінгвокомп’ютерних програм.

Теоретичний зміст предметної галузі система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології (прикладної лінгвістики), теорії мовних систем, що ґрунтовані на закономірностях формування, еволюції та функціювання мови в її взаємозв’язку і взаємозалежності із суспільними, когнітивними, психологічними процесами, різними системами комунікації.

Методи, методики та технології ­ загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, лінгвоінформаційні та лінгвокомп’ютерні технології, методи лінгвістичного програмування і моделювання, лінгвістичне алгоритмування.

Інструментарій та обладнання – сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні, лінгвоінформаційні, лінгвокомп’ютерні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовуються в  гуманітарній загалом та філологічній зокрема сферах.

Академічні права випускників Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні доктор філософії й набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих, продовження навчання протягом усього життя згідно з чинним законодавством.

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців (інтелектуальних, інформованих, інноваційних, самоідентифікованих), інтегрованих у суспільство, які мають фундаментальні фахові знання та яким властиве сучасне філологічне мислення, лінгвоприкладні навички, необхідні для розв’язання завдань та проблем реалізації лінгвокомп’ютерних і лінгвоінформаційних технологій на різних рівнях.

Характеристика програми

1 Фокус програми Загальна: мова з її особливістю формування, еволюції, системно-структурною організацією, функціюванням у суспільстві, зв’язках із літературно-мистецьким і національно-когнітивними процесами, співвідносністю з мовленням, психологією, емоціями народу, сучасним штучним інтелектом, встановлення закономірностей опрацювання (синтезу й аналізу, лексикографування та ін.) природної мови й застосування встановлених алгоритмів в експериментально-дослідницькій та лінгвокомп’ютерних технологіях.
2 Особливості програми Поглиблене вивчення тенденцій розвитку мови в сучасному світі з її функційним навантаженням у навчанні машин, опрацюванні комп’ютерних технологій, вияві навантаження у встановленні алгоритмів для лінгвістичного програмування, машинного перекладу, лінгвокомп’ютерного моделювання процесів продукування й анотування, редагування письмових та усних текстів.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування За результатами виконання ОПП «Прикладна лінгвістика» підготовки магістрів за спеціальністю 035 Філологія спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика», присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. за № 327 та з урахуванням реальних потреб ринку праці випускники магістратури мають такі перспективи працевлаштування:

Викладач закладу вищої освіти.

Молодший, науковий працівник академічних інститутів, центрів, лабораторій.

Викладач, асистент-лінгвіст закладу вищої освіти.

Адміністратор бази даних.

Програміст прикладний.

Редактор видавництва, теле- й радіостудій.

Подальше навчання в аспірантурі.

Навчання впродовж життя.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість: академічне, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване, електронне навчання, індивідуальне з елементами самонавчання, інтерактивне навчання під керівництвом викладача.
2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практичної підготовки, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Перелік компетентностей випускника

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі лінгвістики (теоретичної й прикладної), літературознавства, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-2. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК-5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК-10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК-11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

ЗК-12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

3 Спеціальні компетентності

СК-1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
СК-2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.

СК-3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
СК-4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

СК-5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.

СК-6. Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
СК-7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
СК-8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.

СК-9. Здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження лінгвістичних процесів.

СК-10. Здатність до надання консультацій і здійснення лінгвістичних експертиз із дотримання норм української літературної мови та культури мови.

СК-11. Здатність формувати лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів.

СК-12. Вміння будувати формальну систему для опису складної задачі.

Результати навчання

ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

ПРН-2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.

ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.

ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.

ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.

ПРН-7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.

ПРН-8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.

ПРН-9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні

поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

ПРН-10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).

ПРН-11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

ПРН-12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН-13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.

ПРН-14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.

ПРН-15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного

лінгвістичного чи літературного матеріалу.

ПРН-16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

ПРН-18. Застосовуючи знання з основ інформатики та прикладної лінгвістики, уміти визначати можливості й методи застосування комп’ютерної техніки у своїй професійній діяльності, працювати з пакетами сучасних комп’ютерних програм.

ПРН-19. Проєктувати наукову діяльність в загальноосвітніх навчальних закладах, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (підготовка й написання науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН; творчих, курсових, олімпіадних робіт та ін.).

ПРН-20.  Вміння обирати серед декількох можливих алгоритмів рішення задачі найбільш ефективний за критеріями затрат часу та додаткової пам’яті для реалізації відповідних програм.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до затверджених Ліцензійних умов).

До складу проєктної групи освітньої програми входять три доктори філологічних наук, які мають переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики, наукові публікації у періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; систематично беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах та ін.; в атестації наукових кадрів вищої кваліфікації як члени спеціалізованих вчених рад, офіційні опоненти, рецензенти; є членами галузевої конкурсної комісії з прикладної лінгвістики Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 і 2020/2021 навчальних роках. Д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України Загнітко А.П. є головою спеціалізованої вченої ради К 51.051.14 у ДонНУ імені Василя Стуса, д.філол.н., проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В. є заступником голови, д.філол.н., доц. Ситар Г.В. є членом цієї спецради.

Гарант д.філол.н., проф. Краснобаєва-Чорна Ж.В. за останні п’ять років має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, а також є головним редактором наукометричного фахового видання «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (категорія Б). Д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України Загнітко А.П. має наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus; є членом Національної спілки журналістів України; членом Національної спілки письменників України; членом Українського комітету славістів; дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка (№863/183); членом Президії Всеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури; головою Всеукраїнського громадського об’єднання «Асоціація граматистів»; членом Бюро Наукової ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» НАН України.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у процесі викладання є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання й підтверджений рівень наукової і професійної активності.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету  відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дає змогу повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.       Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальні корпуси; Хмельницьку філію «Бізнес-інноваційний центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії; навчально-оздоровчий табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально-оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка, Донецька область).
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

 

Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

  • онлайн-бібліотеки Університету;
  • електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

  • робочі програми й силабуси навчальних дисциплін та практичної підготовки;
  • посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;
  • методичні вказівки до написання та захисту кваліфікаційних робіт, до лабораторних практикумів і практичних занять, щодо організації самостійної роботи здобувачів освіти;
  • методичні матеріали для проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено  на порталі факультету, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive (з наданням доступу здобувачам освіти).

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), а також отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм і з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України, науковими установами НАН України (Українським мовно-інформаційним фондом НАН України, Інститутом української мови НАН України) мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) через порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

 

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК-1 Теорії комунікації 7 Іспит (усний)
ОК-2 Лінгвістичне моделювання 5,5 Іспит (усний)
ОК-3 Методологія наукових досліджень і актуальні питання сучасної лінгвістики. Кваліфікаційна робота 8 Іспит (письмовий)
ОК-4 Історія світової літератури 5,5 Іспит (усний)
ОК-5 Методика викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі 5,5 Залік
ОК-6 Програмування 6 Іспит (усний)
ОК-7 Науково-дослідна практична підготовка 9 Звіт
ОК-8 Підготовка кваліфікаційної роботи 16,5 Захист
ОК-9 Атестація 4,5
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з перліку 1 3 Залік
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 Іспит (усний)
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 Іспит (усний)
Дисципліна за вибором з перліку 2 5,5 Іспит (усний)
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90