Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Прикладна лінгвістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію УД № 02009113 від 25.02.2019 р., термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень), Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (First cycle), Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 6)

Мета програми

Формування компетентностей у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (з прикладною, аналітичною та науково-дослідною метою), організацією успішної комунікації різними мовами, застосуванням комп’ютерних технологій для розв’язання лінгвістичних завдань, проектуванням лінгвістичних програмних продуктів.

Характеристика програми

1 Предметна область Міждисциплінарна програма.

Українська мова: іноземні мови: інформаційні технології (40:30:30).

2 Фокус програми та спеціалізація Комбінацована
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми Міждисциплінарність, поєднання підготовки в галузі лінгвістики та інформаційних технологій. До особливостей належать також проведення лабораторних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки у комп’ютерних класах; викладання іноземною мовою окремих дисциплін; проходження навчальної практики зі створення дистанційних лінгвістичних курсів і двох виробничих практик – зі створення та/або індексування корпусів текстів, з лінгвістичної експертизи текстів, програмування або перекладу; участь студентів у щорічному Міжнародному науково-теоретичному і навчальноприкладному семінарі «Лінгвістпрограміст», який спільно проводять кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса та Український мовноінформаційний фонд НАН України.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування На підприємствах будь-якої організаційно-правової форми в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях; фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких та культурних центрах. За класифікатором професій: 2431 – Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство); 2444 – Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); 3429 – Представник з реклами; 3431 – Відповідальний секретар редакції; Секретар адміністративний; 3436 – Помічник керівника підприємства, референт (установи, організації);
3439 – Асистент (соціолога, економіста, географа); Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної); Інструктор з організаційно-масової роботи; Інструктор з основної діяльності; 4115 – Секретар керівника (організації, підприємства, установи; навчальної частини); 4143 – Коректор (коригування текстів); 4144 – Писар; Паспортист.
2 Академічні права випускників Можливості доступу до подальшого навчання за програмою другого рівня цієї галузі знань (СО «Магістр»).

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, інтерактивне навчання, проектне навчання, навчання під керівництвом викладача, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, індивідуальне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекції, інтерактивні лекції, мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, консультації, онлайн-консультації, індивідуальні заняття.
2 Система оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, есе, презентації, поточне оцінювання, захист курсових робіт, атестаційні екзамени.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

ІК-1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики та перекладу), у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій та методів лінгвістичної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
 • ЗК-5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК-6. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК-7. Здатність працювати в команді та автономно.
 • ЗК-8. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • ЗК-9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК-11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК-12. Здатність проведення досліджень на належному рівні.

3 Спеціальні компетентності

 • СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки (лінгвістики) та її теоретичних основ.
 • СК-2. Здатність використовувати у професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
 • СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються.
 • СК-4. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанровостильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
 • СК-5. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, інтерпретації та перекладу тексту.
 • СК-6. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
 • СК-7. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів українською або іноземними мовами.
 • СК-8. Розуміння структури інформаційних технологій та їх теоретичних засад.
 • СК-9. Здатність здійснювати формалізований аналіз мовного матеріалу та використовувати комп’ютерні технології для дослідження мовних явищ і/або мовленнєвих процесів.
 • СК-10. Здатність здійснювати зіставний аналіз мовних явищ у мовах, що вивчаються.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземною мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
 • ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
 • ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
 • ПРН-4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
 • ПРН-5. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
 • ПРН-6. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
 • ПРН-7. Знати й розуміти систему мов, що вивчаються, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
 • ПРН-8. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
 • ПРН-9. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
 • ПРН-10. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
 • ПРН-11. Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
 • ПРН-12. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції прикладної лінгвістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
 • ПРН-13. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
 • ПРН-14. Мати навички участі в наукових та прикладних дослідженнях у галузі філології (лінгвістики та інформаційних технологій).
 • ПРН-15. Виділяти напрями інформаційних технологій та окреслювати коло їх основних проблем.
 • ПРН-16. Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних.
 • ПРН-17. Застосовувати методи теоретичної та прикладної лінгвістики для розв’язання складних професійних завдань.
 • ПРН-18. Створювати лінгвістичний алгоритм для розв’язання поставлених завдань дослідження.
 • ПРН-19. Проектувати лінгвістичні програмні продукти різних типів відповідно до поставлених завдань.
 • ПРН-20. Знати історію мов, що вивчаються, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.