Право Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Господарсько-правовий напрям

Цивільно-правовий напрям

Міжнародно-правовий і конституційно-правовий напрями

Адміністративно-правовий напрям

Господарсько-правовий напрям

Цивільно-правовий напрям

Адміністративно-правовий напрям

Міжнародно-правовий і конституційно-правовий напрями

Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національна агенція забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію: НД № 0289329, 21.08.2017 р., термін дії – 10 років.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень)
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Third cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 8)
Рівень освіти – другий (магістерський)

Мета програми

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність право як соціальне явище, якісно пов’язане з людиною; європейські правові та демократичні цінності; актуальні проблемні питання окремих галузей права (господарського права і процесу, цивільного права і процесу, міжнародного та європейського права, адміністративного права і процесу).
2 Фокус програми: загальна/спеціальна спеціальна
3 Орієнтація програми освітньо-професійна
4 Особливості програми Можливість: вибору внутрішніх спеціалізацій – адміністративно-правового, господарсько-правового, конституційно- та міжнародно-правового, цивільно-правового напрямів з поглибленим вивченням професійно-орієнтованих дисциплін; участі у спільній магістерській програмі з міжнародного та європейського права у рамках Tempus; внутрішньої і міжнародної академічної мобільності; відвідування відкритих лекцій запрошених визнаних в Україні та світі фахівців у галузі права.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Вимогами до посад є наявність завершеного навчання за магістерським рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 “Право”.
Відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, а також з урахуванням вимог ринку праці видами професійної діяльності у сфері права є:

 • діяльність у сфері права – К. 69.1;
 • консультації з питань комерційної діяльності й керування – К. 70.22;
 • проведення розслідувань – К. 80.30;
 • управління у сферах фінансової та податкової діяльності – К. 84.11;
 • діяльність у сфері юстиції та правосуддя – К. 84.23;
 • діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки – К. 84.24;
 • діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування – К. 84.30.
2 Продовження освіти отримання ступеня доктора філософії (PhD) за програмою «Право»; набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно- та професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, самостійні оригінальні наукові дослідження тощо.
Методи викладання і навчання: проблемні лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні заняття, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні тематичні дослідження тощо.
2 Система оцінювання Визначається відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса (в редакції, затвердженої Вченою радою від 07.05.2019 р.).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання в предметній сфері за рахунок глибшого розуміння правових явищ та процесів, їх причинно-наслідкових зв’язків, отримувати результати інноваційного характеру, застосовувати широкий спектр сучасних теорій і методів досліджень в науково-дослідній, консультаційній та громадській сфері практичної професійної діяльності.

2 Загальні компетентності

 • ЗК-1. Здатність до збору і аналізу правової та неправової інформації з національних і міжнародних джерел, критичної її оцінки.
 • ЗК-2. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології і бази даних для пошуку інформації.
 • ЗК-3. Здатність планувати, організовувати і контролювати свою діяльність.
 • ЗК-4. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері, використовувати професійну термінологію.
 • ЗК-5. Здатність до абстрактного, логічного, критичного та креативного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК-6. Здатність бути критичним та самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки, оперативно реагувати на зміни.
 • ЗК-7. Здатність виявляти прогалини у власних знаннях і оволодівати новими знаннями, усвідомлювати необхідність навчання протягом всього життя.
 • ЗК-8. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати і враховувати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами.
 • ЗК-9. Вміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь у професійній дискусії.
 • ЗК-10. Здатність проявляти риси добросовісності, цілеспрямованості, відповідальності, дотримувати академічної доброчесності.
 • ЗК-11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

3 Фахові компетентності

 • СК-1. Володіння поглибленими знаннями в окремих галузях права національного, міжнародного та європейського права.
 • СК-2. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
 • СК-3. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
 • СК-4. Розуміння онтологічної укоріненості права в людині та її відносинах з іншими учасниками суспільних відносин.
 • СК-5. Здатність аналізувати та застосовувати міжнародні стандарти прав людини у конкретних ситуаціях.
 • СК-6. Вміння реалізовувати та застосовувати норми матеріального і процесуального права, практику Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів.
 • СК-7. Здатність професійно тлумачити нормативно-правові акти.
 • СК-8. Здатність забезпечувати дотримання законодавства, сприяти встановленню законності і правопорядку.
 • СК-9. Спроможність виявляти та усувати причини і умови виникнення, вирішувати комплексні юридичні проблеми (конфлікти), застосовувати теоретичні знання для вирішення складних практичних ситуацій в професійній діяльності.
 • СК-10. Здатність встановлювати фактичні обставини юридичної справи, що вимагає вирішення, надавати правову кваліфікацію фактам та обставинам.
 • СК-11. Здатність виявляти та усувати причини та умови вчинення правопорушень, вживати заходів для запобігання правопорушень і застосування заходів юридичної відповідальності.
 • СК-12. Спроможність самостійно розробляти проекти актів правозастосування.
 • СК-13. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати належні способи і процедури їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

Програмні результати навчання

 • ПРН-1. Бути здатним захищати права та законні інтереси людини, інших учасників правовідносин.
 • ПРН-2. Вміти аналізувати кожну правову ситуацію з позицій доктрини та принципу верховенства права.
 • ПРН-3. Вміти виробляти неупереджені, теоретично обґрунтовані та практично прийнятні фахові рішення, професійно та кваліфіковано доводити їх до виконання.
 • ПРН-4. Бути здатним застосовувати прецеденти ЄСПЛ, практику Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів у власній професійній практиці.
 • ПРН-5. Вміти організовувати власну професійну діяльність у відповідності до європейських стандартів правозастосування у публічно-правовій та приватно-правовій сферах.
 • ПРН-6. Вміти планувати, організовувати і контролювати свою професійну діяльність, брати відповідальність за її результати.
 • ПРН-7. Знаходити та виявляти в інформаційних джерелах, в тому числі за допомогою інформаційних технологій та баз даних, правову, статистичну та іншу інформацію, піддавати її критичному аналізу, правильно та ефективно використовувати у своїй професійній діяльності.
 • ПРН-8. Вільно володіти і використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері, використовувати професійну термінологію.
 • ПРН-9. Усвідомлювати природу етичних стандартів, у тому числі, етичних стандартів правничої професії, моральних принципів права, принципу неупередженого ставлення та діяти на їх основі.
 • ПРН-10. Поглиблено знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності, принципи і стандарти у межах різних правових систем, а також міжнародного та європейського права; здійснювати їх критичний і системний аналіз, ураховувати їх у науковій і практичній професійній діяльності.
 • ПРН-11. Володіти юридичною технікою, вміти розробляти проекти актів застосування права, правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації.
 • ПРН-12. Поглиблено знати і розуміти природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права, взаємозв’язок і співвідношення галузей права, особливості застосування норм права.
 • ПРН-13. Вміти виявляти проблеми правового регулювання, колізії і прогалини у правовому регулюванні, пропонувати способи їх вирішення і подолання з використанням наявних теоретичних і прикладних знань у відповідності з принципами захисту прав людини та її основоположних свобод.
 • ПРН-14. Бути здатним виявляти та усувати причини і умови виникнення, вирішувати складні практичні ситуації, комплексні юридичні проблеми (конфлікти), вживати заходів для їх попередження.
 • ПРН-15. Вміти застосовувати набуті знання для юридичного критичного і системного аналізу фактів, документів, вироблення логічного, мотивованого, обґрунтованого правового висновку.
 • ПРН-16. Вміти виявляти та усувати причини та умови вчинення правопорушень, вживати заходів для запобігання правопорушенням і застосування заходів юридичної відповідальності.
 • ПРН-17. Бути здатним вирішувати складні практичні ситуації, комплексні юридичні проблеми (конфлікти) з урахуванням інтересів фізичних і юридичних осіб, пошуку компромісу між сторонами з протилежними інтересами, втілювати вироблене рішення у життя.
 • ПРН-18. Проявляти у професійній діяльності комунікабельність, толерантність, адаптивність, координацію і субординацію, здатність до встановлення і підтримання зв’язків з іншими учасниками суспільних відносин, навички публічного виступу і ведення дискусії у юридичній площині.