011 Освітні, педагогічні науки Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Хімія

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289383 від 21 серпня 2017 р., термін дії – 01 липня 2024 р.
Рівень програми НРК України – 8 рівень, QF EHEA – Second cycle, EQF LLL – level 7, рівень освіти – другий (магістерський)
Обмеження щодо форм навчання Навчання тільки за заочною формою

Мета програми

Підготувати висококваліфікованого конкурентоспроможного керівника-професіонала у сфері освіти та виробничого навчання, який розвивається як: Особистість, Лідер, Інноватор, Інтелектуал.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Спеціальна освіта в галузі 01 Освіта / Педагогіка

Акцент на підготовці сучасного керівника у галузі освіти, який розвивається як: Особистість – володіє багатим морально-культурно-гуманістичним потенціалом, має властивість впливати на людей емоційно, є носієм певної культури; Лідер – викликає довіру, продукує ідеї, уміє переконувати й об’єднувати навколо себе людей для досягнення загальних цілей; приймає оптимальні рішення та несе за них відповідальність; допомагає підлеглим та сприяє роботі в команді; створює дух солідарності й співробітництва; Інноватор – володіє стратегічним мисленням; ініціює перетворювальні дії, здатний забезпечувати стабільне функціонування та розвиток закладу освіти, високу якість надання освітніх послуг; спроможний долати стереотипи, має властивість забезпечувати вагомими аргументами для дій; Інтелектуал – володіє відповідним рівнем освіти і професіоналізму, здатний створити атмосферу інтелектуальної колегіальності.

2 Особливості програми Підготовка керівних педагогічних працівників до стратегічного управління закладом освіти як відкритою соціально-педагогічною системою. Формування критичного мислення здобувача вищої освіти як інструменту для досягнення успіху в його професійній діяльності.

Практична підготовка підсилюється завдяки науково- дослідній практиці за спеціальністю в установах різного типу. Підготовка, опублікування та апробація науково- методичних праць із фаху.

Працевлаштування

Місцем працевлаштування є освітні заклади різних форм власності у сфері освіти та виробничого навчання: дошкільні заклади  освіти, заклади загальної середньої  та позашкільної освіти, навчальні центри, заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (коледжі, академії, інститути, університети); науково-дослідні інститути (центри, лабораторії); органи управління освітою.

Випускник може обіймати посаду: керівника, заступника керівника закладу освіти усіх типів; керівника, заступника керівника структурного підрозділу закладу освіти; директора (завідувача, начальника), завідувача відділу, лабораторії, кабінету.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Викладання та навчання за освітньо-професійною програмою           здійснюється на        засадах студентоцентрованого та андрагогічного підходів, технологій проблемного і диференційованого, дистанційного і розвивального навчання, інформаційно- комунікаційних технологій, технологій критичного мислення, технологій самоосвіти.

Викладання проводиться у формі лекцій, практичних занять, семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальних і групових консультацій, проходження практики, самонавчання через електронне модульне середовище навчального процесу ДонНУ імені Василя Стуса. В освітньому процесі застосовуються інтерактивні методи навчання.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми контролю: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1 Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі освітніх, педагогічних наук, професійній діяльності, в процесі навчання, що  передбачає проведення досліджень, застосування відповідних освітніх, педагогічних інновацій  та характеризується невизначеністю умов і вимог.

2 Загальні компетентності (ЗК)

 • ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, усвідомлення норм академічної доброчесності.
 • ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.
 • ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
 • 3 Фахові (спеціальні) компетентності

3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

 • СК1. Обізнаність з різними рівнями суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.
 • СК2. Розуміння цілей і особливостей освітніх систем.
 • СК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми закладу освіти, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
 • СК4. Здатність оперувати ключовими поняттями, категоріями та принципами якістю освіти.
 • СК5. Здатність керувати освітніми практико орієнтованими проєктами.
 • СК6. Здатність застосовувати знання правил і процедур забезпечення якості освіти.
 • СК7. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими заклад освіти визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
 • СК8. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології управління.
 • СК9. Здатність до управління закладом освіти та її розвитком.
 • СК10. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансово-економічної діяльності закладу освіти.
 • СК11. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення правових норм, а також знання практики їх застосування.
 • СК12. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансово- економічної діяльності закладу освіти.
 • СК13. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
 • СК14. Здатність самостійно готувати проєкти локальних нормативно-правових актів та інших документів правового характеру, включаючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та мотивованості.
 • СК15. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
 • СК16. Здатність до вміння формувати критерії оцінювання якості освітньої діяльності.

Програмні результати навчання

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН)

 • ПРН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 • ПРН2. Уміти організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження, діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики.
 • ПРН3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати висновки.
 • ПРН4. Уміти розробляти програми соціально-педагогічних інтервенцій.
 • ПРН5. Уміти розробляти просвітницькі матеріали та програми, впроваджувати їх, отримувати зворотний зв’язок, оцінювати якість.
 • ПРН6. Уміти доступно та аргументовано представляти результати досліджень у письмовій та усній формах, брати участь у наукових дискусіях.
 • ПРН7. Уміти оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати за потреби рішення про звернення за фаховою допомогою.
 • ПРН8. Здатність розв’язувати проблеми етики партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії, етики спілкування з опертям на загальнолюдські цінності та норми закону.
 • ПРН9. Здійснювати аналітичний пошук наукової інформації та оцінювати її за критеріями доцільності та достовірності.
 • ПРН10. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
 • ПРН11. Уміти делегувати повноваження та керівництво закладом освіти (підрозділом).
 • ПРН12. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансово-економічної діяльності закладу освіти для прийняття рішень
 • ПРН13. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
 • ПРН14. Уміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення закладу освіти (підрозділу).
 • ПРН15. Самостійно готувати проєкти локальних нормативно-правових актів та інших документів правового характеру у різних сферах професійної діяльності.
 • ПРН16. Здатність відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансово-економічної діяльності закладу освіти.
 • ПРН17. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
 • ПРН18. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансово-економічної діяльності закладу освіти.
 • ПРН19. Демонструвати знання основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування правових норм.
 • ПРН20. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.