Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Право

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років

Сертифікат про акредитацію: НД № 0289329, від 21.08.2017 р., термін дії – до 01.07.2024 р.

Рівень програми НРК України –  6 рівень, QF EHEA – First cycle, EQF LLL – level 6, Рівень освіти – перший (бакалаврський)

Мета програми

Підготовка інтелектуально розвиненого юриста-професіонала, зі стійкими  морально-етичними внутрішніми орієнтирами, здатного до розв’язання складних спеціалізованих завдань у сфері права, з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів та механізму правового регулювання різних суспільних відносин, вирішувати інноваційні завдання, проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Об’єктивні закономірності виникнення, розвитку і функціонування права і держави, їхнє місце і роль у суспільному житті; система юридичних наук у межах широкого кола галузей права; взаємозв’язок юридичної науки з іншими науками про людину та суспільство (політологія, філософія, історія)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Академічна програма
4 Особливості програми
 • залученість здобувачів вищої освіти до діяльності юридичних клінік імітаційного характеру та практичного спрямування (консультування громадян, проведення занять у школах, застосування навичок медіації;
 • участь у міжнародних і всеукраїнських судових дебатах на базі судів, організатором яких є юридичний факультет ДонНУ імені Василя Стуса;
 • участь у професійних змаганнях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах на базі юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса та інших ЗВО та організацій;
 • застосування модельних судових процесів та занять на базі Сьомого апеляційного адміністративного суду;
 • викладання професійних дисциплін англійською мовою;
 • залучення до наукових і проєктних досліджень у межах наукових шкіл юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса;
 • участь у проєктно-грантовій діяльності ДонНУ імені Василя Стуса;
 • внутрішня і міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти у межах програми ERASMUS+, партнером якої є ДонНУ імені Василя Стуса.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Випускники освітньої програми можуть працювати у органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, на підприємствах різних форм власності, зокрема на посадах:

 • Помічники адвоката
 • Помічники нотаріуса
 • Помічники нотаріуса державного
 • Інспектори митної служби
 • Інспектори податкової служби
 • Інспектори із соціальної допомоги
 • Інспектори з ліцензій
 • Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи
 • Інспектори правоохоронних органів та фахівець із дізнання
 • Інші державні інспектори
 • Фахівці кримінально-виконавчої служби
 • Помічники керівника (директора, начальника і т. ін.) установ виконання покарань
 • Помічники члена комісії
 • Помічники юриста (інші види юриспруденції)
 • Судові секретарі, виконавці та розпорядники
 • Організатори діловодства (державні установи)
 • Організатори діловодства (система судочинства).

Відповідно до International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), переліченим посадам відповідають наступні:

 • Legal Secretaries
 • Administrative and Executive Secretaries
 • Customs and Border Inspectors
 • Government Tax and Excise Officials
 • Government Social Benefits Officials
 • Government Licencing Officials
 • Police Inspectors and Detectives
 • Legal and Related Associate Professionals
 • Social Work Associate Professionals.
2 Продовження освіти Навчання на СО «Магістр»

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо.

Методи викладання і навчання включають: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, роботу в малих групах, модельні судові процеси, практичні та лабораторні заняття, самостійну роботу, онлайн-консультації тощо.

Застосування інформаційних технологій навчання з використанням платформ для дистанційного навчання (Google class, Moodle, Teams, Zoom).

Використовувані підходи та методи навчання у повній мірі надають здобувачам вищої освіти можливості отримати загальні та спеціальні компетентності, передбачені цією освітньою програмою, а також досягти відповідних програмних результатів навчання.

2 Система оцінювання Визначається відповідно до Порядку оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Загальна оцінка визначається як сума балів за всі види навчальної діяльності. До основних методів поточногоконтролю відносяться: опитування, експрес-контроль, есе, презентації, творчі проєкти, розв’язання кейсів, модульні контрольні роботи. До основних методів підсумкового контролю належать: індивідуальні завдання творчого характеру, участь у науково-дослідницькій діяльності, підготовка наукових публікацій у контексті дисципліни, участь у професійних змаганнях, екзамен, захист звітів з практик, захист курсової роботи.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК-5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК-6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-8. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК-9. Здатність працювати в команді.

ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК-11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК-12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.

ЗК-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК-14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.

ЗК-15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

3 Фахові компетентності

СК-1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої

професії та її ролі у суспільстві.

СК-2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.

СК-3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.

СК-4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

СК-5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.

СК-6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.

СК-7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

СК-8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.

СК-9. Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.

СК-10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.

СК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

СК-12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.

СК-13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

СК-14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

СК-15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.

СК-16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Програмні результати навчання

ПРН-1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.

ПРН-2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.

ПРН-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з

різних джерел.

ПРН-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН-5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.

ПРН-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

ПРН-7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.

ПРН-8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.

ПРН-9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.

ПРН-10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН-11. Володіти базовими навичками риторики.

ПРН-12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.

ПРН-13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.

ПРН-14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН-15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.

ПРН-16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.

ПРН-17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.

ПРН-18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.

ПРН-19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.

ПРН-20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

ПРН-21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН-22. Готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.

ПРН-23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

1. Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедр цивільного права і процесу, господарського права, теорії та історії держави і права та адміністративного права, конституційного, міжнародного і кримінального права, а також інших кафедр Університету, за умови, що вони володіють досвідом та компетентностями, що дозволять сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами даної освітньо-професійної програми.

Гарант, члени проєктної групи і група забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з них є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.

2. Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою, стан приміщень відповідає санітарно-технічними нормам та чинним нормативним актам.

Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає 4 навчальних корпуси, бібліотеку, сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково-навчальні лабораторії (зокрема: навчально-наукова лабораторія кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права; навчально-практична лабораторія “Юридична клініка” ДонНУ імені Василя Стуса; навчально-наукова лабораторія дослідження і висвітлення проблем права).

3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

 

Інформаційний пакет розміщено на офіційному сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Інформаційне забезпечення включає доступ до: 

– онлайн-бібліотеки університету,

– електронної бази наукових журналів,

– бази електронних бібліотечних ресурсів.

Навчально методичне забезпечення: 

– робочі програми навчальних дисциплін, практик;

– навчальні посібники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій;

– методичні матеріали для проведення атестації здобувачів;

– методичні рекомендації до написання курсових робіт,  практичних занять і самостійної роботи студентів;

– інші навчально-методичні матеріали.

Навчально-методичні комплекси дисциплін розташовані на порталі юридичного факультету OneDrive та платформі дистанційної освіти Moodle.

Академічна мобільність

1 Національна кредитна мобільність Національна кредитна мобільність реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Здійснюється учасниками освітнього процесу Університету у Закладах-партнерах на території України, а також вітчизняними учасниками освітнього процесу Закладів-партнерів в Університеті.

Здобувачі вищої освіти СО «Бакалавр» юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса можуть впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО, проходити фахові стажування та фахові тренінги в ЗВО-партнерах.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

 

2 Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про  співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Реалізується учасниками освітнього процесу Університету у Закладах-партнерах поза територією України, а також іноземними учасниками освітнього процесу в Університеті.

Міжнародна кредитна мобільність може здійснюватися на основі двосторонніх договорів про співпрацю між ЗВО-партнерами.

Міжнародна кредитна мобільність здобувачів вищої освіти може здійснюватися також у межах програми ERASMUS+, партнером якої є ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих здобувачем вищої освіти.

 

3 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти реалізується  за узгодженими між Закладами-партнерами освітніми та освітньо-науковими програмами, що включають програми академічної мобільності; може передбачати отримання випускниками документа про вищу освіту Закладу-партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу освіту Закладів-партнерів.

Каталог компонентів освітньої програми та їх логіко-структурна схема фахівця

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
Дисципліни професійної та практичної підготовки
ОК1 Теорія держави та права 9 екзамен, екзамен
ОК2 Конституційне право України 8 залік, екзамен
ОК3 Іноземна мова 9 залік, екзамен
ОК4 Ділова українська мова 3 залік
ОК5 Інформаційні технології в юридичній діяльності 4 залік
ОК6 Судові та правоохоронні органи 4 екзамен
ОК7 Логіка 4 залік
ОК8 Історія держави і права 5 екзамен
ОК9 Юридична деонтологія 4 екзамен
ОК10 Екологічне право 3 залік
ОК11 Цивільне право (Загальні положення, Речове право Зобов’язальне право) 14 екзамен, екзамен, залік, екзамен
ОК12 Кримінальне право (Теорія злочину, Теорія покарання, Особлива частина,  Кваліфікація злочинів) 14 залік, екзамен, екзамен, екзамен
ОК13 Адміністративне право 7 залік, екзамен
ОК14 Трудове право 6 залік, екзамен
ОК15 Сімейне право 4 екзамен
ОК16 Муніципальне право 3 екзамен
ОК17 Цивільний процес 7 залік, екзамен
ОК18 Кримінальний процес 7 залік, екзамен
ОК19 Міжнародне право 5 залік, екзамен
ОК20 Право інтелектуальної власності 4 екзамен
ОК21 Господарське право 5,5 залік, екзамен
ОК22 Господарсько-процесуальне право 4 екзамен
ОК23 Адміністративне судочинство 4 екзамен
ОК24 Фінансове право 5,5 залік, екзамен
ОК25 Земельне право 4 екзамен
ОК26 Криміналістика (Загальні положення, Тактика) 5,5 залік, екзамен
ОК27 Корпоративне право 4 екзамен
ОК28 Аграрне право 4 екзамен
ОК29 Міжнародний захист прав людини 3 залік
ОК30 Навчальна практика 6 захист, захист
ОК31 Виробнича практика 6 захист
Атестаційний екзамен
Загальний обсяг дисциплін професійної та практичної підготовки 180
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором (з переліку світоглядних дисциплін) 5 залік
Дисципліна за вибором (з переліку практико-орієнтованих дисциплін) 5 залік
Загальний обсяг 10
Дисципліни за вибором  (Варіант 1 – minor)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5,6 10 залік, залік
Дисципліна 7,8 10 залік, залік
Дисципліна 9 5 залік
Дисципліна 10 / Підсумковий проєкт 5 залік
Дисципліни за вибором (Варіант 2 – сертифікатна освітня програма + курсова робота +дисципліна)
Дисципліна 1,2 10 залік, залік
Дисципліна 3,4 10 залік, залік
Дисципліна 5 5 залік
Дисципліна 6 / Підсумковий проєкт 5 залік
Курсова робота 15 захист
Дисципліна з переліку 5 залік
Дисципліни за вибором (Варіант 3 – вибір дисциплін + курсова робота)
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Дисципліни з переліку 10 залік, залік
Курсова робота 15 захист
Дисципліна з переліку 5 залік
Загальний обсяг дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 50
Всього за вибірковим циклом 60