Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Політичне консультування у сфері публічної політики

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми

Диплом магістра політології, одиничний ступінь,

обсяг освітньої складової програми – 90 кредитів ЄКТС,

термін навчання – 1рік 4 місяці

Заклад вищої освіти

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації

ОП започаткована у 2019 р., спеціальність Політологія акредитована в 2013р. (Наказ МОН України від 01.07.2013р. №2494 л)

Сертифікат про акредитацію: НД № 0289356 від 21.08.2017р., термін дії сертифіката до 1 липня 2023 р.

Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (8 рівень), Другий (магістерський) рівень

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація магістр політології
Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти: Магістр

Спеціальність 052 Політологія

Освітня програма Політичне консультування у сфері публічної політики

Obtained qualification: Master

Program Subject Area: Political Science

Programme: POLITICAL CONSULTING IN PUBLIC POLICY

Опис предметної області

Політологія вивчає владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівнях, зокрема політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну поведінку, культуру та ідеологію, світопорядок та політику окремих країн та регіонів. Теоретичний зміст предметної області охоплює принципи, поняття, категорії та концепції політичної науки. Здобувач вищої освіти набуває результатів навчання і компетентностей, що дозволять йому розв’язувати складні задачі теоретичних і прикладних досліджень,  проблем і ситуацій в полі політичних практик, здійснювати та впроваджувати інновації у політичній сфері.

Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціальних і поведінкових наук, спеціальним підходам і методам політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології, політичного консультування, прикладним методиками, технологіями та інструментаріям аналізу політичної сфери. Політичне консультування у сфері публічної політики вивчає діяльність, що забезпечує потреби суспільства, окремих груп та індивідів в досягненні цілеспрямованих змін існуючої соціально-політичної ситуації за допомогою     механізмів публічної політики. Політичне консультування   готує теоретичне підґрунтя цих змін та покликане забезпечувати рекомендаціями весь процес втілення суспільних змін.

Суспільне призначення політології – формування спільноти кваліфікованих фахівців – політологів, які на високому рівні володіють категоріально – понятійним та аналітичним апаратом, розгорнутими знаннями сучасної політичної теорії та практики.

Академічні права випускників Можливість продовжувати навчання на третьому (освітньо- науковому) рівні – 9-му кваліфікаційному рівні НРК України для набуття наступного наукового ступеня – доктора філософії; Випускники матимуть навички для навчання впродовж життя і вдосконалення себе в сферах прикладної та науково- дослідницької діяльності

Мета програми

Формування особистості-професіонала, інтегрованого в суспільство в якості висококваліфікованого фахівця з політичного консалтингу, який здобув достатній рівень фундаментальних знань сучасної політичної теорії та вмінь використовувати спеціальний інструментарій політичних практик. Набуті результати навчання та компетентності дозволять здобувачеві розв’язувати складні дослідницькі та прикладні задачі, впроваджувати інновації у політичній сфері за умов невизначеності умов і вимог.

Характеристика програми

1 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
2 Особливості програми

Освітня програма спрямована на формування таких результатів навчання та компетентностей, що можуть бути застосованими її випускниками в експертно-аналітичній, політико- консультаційній, викладацькій, громадській, проєктній та суспільно- політичній діяльності. Про це свідчить наступне:

 • викладання низки профільних дисциплін іноземною мовою,
 • реально практико-орієнтовані освітні компоненти, що через конкретні прикладні кейси одночасно формують спеціальні результати навчання і soft skills (Політичний консалтинг, Digital-технології в публічному управлінні, Політичний SMM),
 • різноформатні підходи до розвитку дослідницького потенціалу здобувачів в рамках наукових політологічних шкіл кафедри (науково-методичні семінари, написання і захист наукових і соціальних проєктів в рамках проектного менеджменту, практики академічної доброчесності та академічного письма (іноземною мовою), підготовка та публікація здобувачами не менше однієї наукової статті у профільних наукових виданнях під керівництвом 7 докторів наук, професорів та 3 профільних кандидатів наук, доцентів,
 • виробнича практика здобувачів відбувається на підприємствах стейкґолдерів (ВінОДА, Телеканал «ВІТА», Громадянська мережа ОПОРА, ГО «Подільська Агенція Регіонального розвитку», Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ»), що системно приймають участь в моніторингових заходах змісту ОП та результатів навчання випускників.

Працевлаштування та продовження освіти

Політолог, Експерт із суспільно-політичних питань; Консультант із суспільно-політичних питань; Політичний оглядач; Викладач; Політичний технолог, Політичний журналіст, Радник керівника, Політичний аналітик, Прогнозист, Референт керівника, Керівник політичної/громадської структури (штабу політичної партії, громадського об’єднання, аналітичного центр, прес-служби)

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Навчання та викладання – інтерактивне, електронне навчання, використання інноваційних та digital технологій, навчання, засноване на дослідженнях (Research based learning), змішане навчання, технології «перевернутого класу» тощо.

75% навчального плану (далі – НП) підготовки фахівця становлять освітні компоненти, що забезпечують виконання НРК і формують у першу чергу основні ПРН та спеціальні компетентності. 25% НП – це індивідуальна траєкторія розвитку здобувача, яка обирається ним самостійно і формує soft skills. Активне використання інтерактивних методик навчання (тренінгів, ділових ігор, кейсів, майстер-класів) з залученням експертів-практиків – є перевагою ОП.

2 Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Форми поточних і підсумкових контролів – усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, кваліфікаційна робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

Перелік компетентностей випускника

1. Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у політичній галузі професійної діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов

і вимог (ІК)

2. Загальні компетентності (ЗК)

1.      Розуміння змісту професійної діяльності в предметній області та здатність формувати професійний погляд на предметну область(ЗК-1).

2.      Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).

3.      Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-3).

4.      Здатність спілкуватися іноземною (англійською) мовою (ЗК-4).

5.      Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-5).

6.      Здатність                        проведення    досліджень               на                     відповідному професійному рівні (ЗК-6).

7.      Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями (ЗК- 7).

8.      Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8).

9.      Здатність критично мислити, творчо підходити до розв’язання задач, генерувати ідеї (ЗК-9).

10.  Вміння виявляти, ставити та розв’язувати завдання індивідуально та в групі (ЗК-10).

11.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань (ЗК-11).

12.  Здатність забезпечувати та оцінювати якість виконуваних робіт (ЗК-12).

13.  Розуміння основних засад академічної та професійної доброчесності (ЗК-13)

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

1.      Фундаментальне знання нормативної                              та постпарадигмальної політичної теорії, методик прикладного політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (СК-1).

2.      Комплексне розуміння природи та призначення політичного консультування як професійної діяльності політолога (СК-2).

3.      Вільне володіння категорійно-понятійним та аналітично- дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (СК-3).

4.      Комплексне розуміння основних принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів (СК-4).

5.      Застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту (СК-5).

6.      Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії (СК-6).

7.      Розвинута здатність використовувати широкий спектр політологічних теорій, концептів і методик професійної інтерпретації та консультування замовників у сфері політики на місцевому, національному та міжнародному рівні (СК-7).

8.      Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та спеціалізованого інструментарію прикладного аналізу (СК-8).

9.      Здатність професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації (СК-9).

10.  Спроможність професійно виконувати політико- організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці (СК-10).

11.  Здатність професійно розробляти та просувати імідж: персональний, політичних інститутів, неполітичних організацій, територій (СК-11).

12.  Спроможність самостійно розробляти та впроваджувати інформаційно-комунікаційні стратегії для політичних і неполітичних компаній (СК-12).

Програмні результати навчання

 1. Розуміти зміст професійної діяльності в предметній області та формувати професійний погляд на предметну область (ПРН-1).
 2. Застосовувати теоретичні та практичні знання у ситуаціях, що потребують політичного консультування (ПРН-2).
 3. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ПРН-3).
 4. Вільно спілкуватися англійською мовою у професійній комунікації (ПРН-4).
 5. Використовувати загальні та професійні інформаційні та комунікаційні технології для отримання, обробки та презентації інформації (ПРН-5).
 6. Проводити дослідження на сучасному професійному рівні (ПРН-6).
 7. Постійно вчитися та оволодівати сучасними професійними знаннями (ПРН-7).
 8. Проводити професійний пошук, оброблення та аналіз фактів, даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел (ПРН-8).
 9. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати завдання в інтересах замовника політичного консультування як індивідуально, так і в групі (ПРН-9).
 10. Визначати, формулювати професійні теоретичні і практичні проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення (ПРН-10).
 11. Спілкуватися та презентувати свої ідеї та результати дослідження широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань (ПРН-11).
 12. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем/замовником терміни (ПРН-12).
 13. Розуміти основні засади академічної та професійної доброчесності (ПРН-13).
 14. Розуміти природу та призначення політичного консультування як специфічного виду професійної діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації (ПРН-14).
 15. Використовувати фундаментальні знання нормативної та постпарадигмальної політичної теорії, методики прикладного політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології (ПРН-15).
 16. Вільно володіти категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки (ПРН-16).
 17. Застосовувати комплексне знання щодо принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів (ПРН-17).
 18. Застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту (ПРН-18).