Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Політична журналістика

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступень, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)
Період акредитації Сертифікат про акредитацію: НД №0289359, від 21.08.2017р.,  термін дії – до 01.07.2026р
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр журналістики (Master of Journalism)
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність – 061 Журналістика

Освітня програма – Політична журналістика (Political  Journalism).

Опис предметної області Об’єкти вивчення: сучасна політична комунікація та політичний дискурс, моделі, теорії, концепції, поняття, категорії, принципи політичної комунікативістики; політична журналістика та політичний піар (суспільні функції, професійні стандарти, провідні формати та жанри, у тому числі – у нових медіа); сучасні політичні процеси та їх сприйняття у медіа; трансформація сучасного політичного контенту під впливом цифровізації політики; технології та інструментарій аналізу політичної сфери; владно-політичні  відносини  на місцевому, національному та глобальному рівні (politics, policy,  polity),  зокрема  політичні  ідеї  та  концепції, проблеми  влади та  публічної  політики,  формальні  та неформальні політичні інститути та процеси, політична поведінка,  політична  культура  та  ідеологія.

Підготовка до здійснення медіа-діяльності, використання цифрових та традиційних масмедійних технологій для розбудови демократії, виконання науково-дослідницької роботи за фахом, консультування щодо виготовлення та просування якісного політичного контенту, у тому числі – у середовищі нових медіа.

Випускник має володіти широким спектром методів, інструментів, методик і технологій, що використовуються у сфері політичної журналістики та політичної комунікації.

Теоретичний зміст предметної області: поняття про політичну журналістику та політичну комунікацію, в тому числі у цифровому середовищі, вироблення суспільно-політичного контенту, використання сучасних IT технологій у його продукуванні та поширенні.

Методи, методики та технології: прикладні соціально-комунікаційні, digital та політичні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, технології та інструментарій аналізу політичної сфери, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері політичної журналістики та комунікацій.

Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, компʼютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки, вебдизайну.

Академічні права випускників Право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Мета програми

Мета програми – формування особистості професіонала, інтегрованого у суспільство інтелектуала, здатного самостійно та відповідально вирішувати складні виробничі завдання, в тому числі за невизначених умов і вимог, впроваджувати сучасні digital-технології, інновації у діяльність ЗМК, генерувати та поширювати якісний політичний контент, сприяти розбудові демократії, проводити дослідження для удосконалення практики політичної журналістики та політичної комунікації.

Характеристика програми

Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
Особливості програми Спрямованість на підготовку фахівця у сфері політичної журналістики та політичної комунікації, який здатний:

 • виробляти, просувати політичний контент, враховуючи вимоги традиційних та нових медіа, професійні стандарти комунікації та виклики, що стоять перед сучасними демократіями;
 • виконувати обов’язки редактора стрічки політичних новин, контент-менеджера, політичного аналітика, адміністратора мережевих політичних спільнот, прес-секретаря (очільника служби зв’язків з громадськістю), продюсера аудіовізуальних політичних програм, проєктного менеджера;
 • вирішувати складні виробничі завдання в різних напрямках діяльності ЗМК в умовах цифровізації медіа та кризи демократії, використовуючи сучасні цифрові технології;
 • проводити дослідження та впроваджувати їх результати у практику;
 • працювати в умовах інформаційно-смислових війн та дотримуватись принципів конфліктно-чутливої журналістики;
 • системно та послідовно орієнтуватися в сучасних суспільно-комунікаційних, суспільно-політичних та інших процесах.

Здобувачі вищої освіти навчаться пропонувати та впроваджувати власні проєкти, генерувати та просувати якісний політичний контент, орієнтуючись на вимоги сучасного цифрового медіаринку, критично мислити та здійснювати фактчекінг в реальному часі, грамотно висловлювати власні думки та позицію українською та англійською мовами, працювати в команді, виконувати менеджерські функції у медійній сфері, проводити власні дослідження у галузі політичної журналістики та комунікативістики, пропонувати інноваційні та технологічні удосконалення діяльності ЗМК.

Освітньо-професійна програма передбачає проходження науково-дослідної практичної підготовки, проведення та впровадження у практику власного наукового дослідження (проєкту) у сфері політичної журналістики та політичних комунікацій.

Здобувачі освіти беруть участь у тренінгових програмах медіа-організацій на їх базі та базі кафедри журналістики та соціальних комунікацій; протягом навчання формують фахове портфоліо, що включає до себе опубліковані у ЗМІ або ж середовищі нових медіа журналістські та піар-матеріали (під час практичних занять, індивідуального навчання, проходження практичної підготовки та фахового стажування).

Працевлаштування та продовження освіти

Працевлаштування Випускники освітньої програми зможуть працевлаштуватись та забезпечити самозайнятість у сфері медіа та галузі політичних комунікацій.

 • Випускники будуть здатні виконувати посадові обов’язки:
 • Політичного аналітика та оглядача, медіа аналітика;
 • Політичного кореспондента, репортера;
 • Диктора, ведучого політичних програм;
 • Контент-менеджера;
 • Політичного консультанта у сфері медіа та комунікацій;
 • Адміністратора мережевих спільнот, SMM-менеджера;
 • Фахівця зі зв’язків з громадськістю (PR);
 • Керівника проєктів та програм; проєктного менеджера;
 • Редактора мультимедійних ЗМК.
Продовження освіти Право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Право набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Основним принципом навчання є студентоцентрованість.

«Learn by doing» – здобувач починає працювати у сфері політичної журналістики із першого дня навчання, створюючи контент для студентського порталу кафедри та для сайтів ЗМІ та ГО (у межах угод ДонНУ імені Василя Стуса); теоретичні знання корелюють із навичками, необхідними для професійної роботи у сфері політичної журналістики, у процесі прослуховування дисциплін здобувач працює над практичними проєктами (власними або ж спільними, груповими), опановуючи обов’язки редактора стрічки політичних новин, адміністратора Телеграм-каналу чи ФБ-спільноти, проєктного менеджера (політичних медійних проєктів) чи політичного аналітика.

«Deep learning» – здобувач навчаються через впровадження у практику власних досліджень та проєктів, розв’язуючи складні завдання самостійно, беручи на себе відповідальність за власні дії, при цьому викладачі ставлять питання, надають поради, а не презентують готові рішення.

Менторство – під час навчання здобувачів супроводжують практики (викладачі та запрошені фахівці), надаючи фідбек у процесі професійного зростання здобувачів-магістрів, відповідаючи на питання, сприяючи становленню індивідуальності майбутнього професіонала.

Результати навчання, а також його перебіг висвітлюватимуться на спеціалізованому студентському порталі кафедри журналістики та соціальних комунікацій, зареєстрованому як ЗМІ. Цей портал міститиме рубрики, що співвідноситимуться із практичними модулями навчальних дисциплін («блоги», «аналітика», «новини», «інфографіка», «data-journalism») тощо. Портал матиме свої сторінки у соцмережах та власний Телеграм-канал.

Виконані здобувачами завдання можна буде переглядати, коментувати, репостити в онлайні через низку каналів. Це даватиме змогу отримувати фідбек від реальних читачів у режимі реального часу, а також – просувати саму освітню програму.

Форми навчання: академічне навчання, проблемно-орієнтоване та проєктне навчання, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, інтерактивного навчання, діджитал технологій.

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та семінарів,  самостійного виконання дослідницьких завдань під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри, онлайн- та офлайн-консультацій, індивідуальних занять.

Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практичної підготовки, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання / проєкту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний), захист кваліфікаційної (магістерської) роботи –  атестація.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність:

Здатність  розв’язувати  комплексні  спеціалізовані завдання  в  предметній  сфері  політичної журналістики та комунікацій, застосовувати  широкий  спектр  сучасних  теорій  і методів політичної журналістики та комунікації, аналізу політики в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій,  консультаційній  та громадській сфері практичної професійної діяльності.

Загальні компетентності:

ЗК-01. Здатність до формування активної громадянської позиції; громадська та соціальна активність; здатність діяти соціально відповідально та свідомо, в правовому полі згідно до чинного законодавства України;

ЗК-02. Здатність розробляти проєкти та управляти ними;

ЗК-03. Здатність до фахового спілкування державною мовою та іноземною мовою; до використання іноземних мов у популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи;

ЗК-04. Здатність самостійно набувати нові знання та уміння за допомогою сучасних інформаційних технологій і використовувати їх у практичній діяльності;

ЗК-05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК-06.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами з інших галузей знань;

ЗК-07. Здатність забезпечувати та оцінювати якість виконуваних робіт;

ЗК-08.  Розуміння основних засад академічної та професійної доброчесності

Спеціальні компетентності:

СК-01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації.

СК-02. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

СК-03. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування.

СК-04. Здатність критично осмислювати проблеми у професійній діяльності чи дослідницькій роботі на межі предметних галузей;

СК-05. Здатність до системного розуміння інформаційно-безпекових процесів та засобів  впровадження захисту інформації;

СК-06. Здатність використовувати інформаційні технології у професійній діяльності;

СК-07. Здатність до володіння процесами управління інформацією та до організації проєктної, журналістської та редакційної діяльності;

СК-08. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт, володіти іміджевими та брендинговими інструментами.

Програмні результати навчання

ПРН-01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту.

ПРН-02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.

ПРН-03. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та регіонів.

ПРН-04. Генерувати та поширювати якісний політичний контент, створений внаслідок комплексного аналізу влади, урядування, політичних систем, інститутів та режимів, політичних процесів та політичної поведінки у різних контекстах їх функціонування.

ПРН-05 Критично осмислювати проблеми у професійній діяльності чи дослідницькій роботі на межі предметних галузей журналістики та політичної науки, ухвалювати рішення, орієнтуючись на професійні стандарти комунікації.

ПРН-06 Розуміти інформаційно-безпекові процеси та засоби впровадження захисту інформації.

ПРН-07. Використовувати інформаційні технології у професійній діяльності.

ПРН-08 Розуміти процеси управління інформацією, організовувати проєктну, журналістську та редакційну діяльність відповідно до них.

ПРН-09. Використовувати державну та іноземну мови в професійній діяльності на високому рівні.

ПРН-10. Дотримуватися інтересів аудиторії та суспільства в цілому, планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені роботодавцем/замовником терміни.

ПРН-11. Розуміти основні засади академічної та професійної доброчесності.