Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Облік і оподаткування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний ступінь.

Тривалість програми:

 • на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців;
 • на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію НД № 0289336 від 21.08.2017 р. Термін дії сертифікату до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, перший бакалаврський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA (Firstcycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL (level 6)

Мета програми

Формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати типові та складні непередбачувані завдання і проблеми комплексного характеру в галузі управління та адміністрування

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність ґрунтується на інтеграції загальної (гуманітарної і соціально-економічної та математичної) і професійно-практичної підготовки

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування (accounting and taxation).

Цикл загальної підготовки – 76 кредитів ЄКТС, цикла професійної та практичної підготовки – 164  кредити ЄКТС                 (31,67% + 68,33%).

2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна
3 Орієнтація програми Освітньо-професійна
4 Особливості програми – акцент на інтеграції аналітичного мислення, соціальних компетентностей та практичних навичок фахівця;

– можливість академічної  мобільності студентів;

–  поєднання класичних та інноваційних методів навчання.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів,  економіст з: бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, планування, матеріально-технічного забезпечення, податків і зборів, економічний радник, аналітик, інпектор-ревізор, інспектор кредитний, оцінювач (експертна оцінка майна).
2 Продовження освіти Можливості навчання на СО «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» та споріднених спеціальностей.

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, інтерактивне, проблемно-орієнтоване, проектне навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекційні, практичні, лабораторні заняття, виробнича практика, виконання досліджень, курсові проекти, онлайн-консультації, самонавчання.
2 Система оцінювання

За результатами поточного та підсумкового контролю, зокрема, екзаменаційних сесій (заліки, усні та письмові іспити), захисту курсових проектів, звітів з практики, здачі атестаційних іспитів.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає  застосування  теорій  та  методів  економічної науки  і  характеризується  комплексністю  й  невизначеністю умов.

2 Загальні компетентності

 • Здатність вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями (ЗК01).
 • Здатність до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу (ЗК02).
 • Здатність працювати в команді (ЗК03).
 • Здатність працювати автономно (ЗК04).
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності (ЗК05).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК06).
 • Здатність бути критичним та самокритичним (ЗК07).
 • Здатність спілкуватися  державною  мовою  як  усно, так і письмово (ЗК08).
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК09).
 • Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК10).
 • Здатність застосувувати знання у практичних ситуаціях (ЗК11)..
 • Здатність зберігати  та  примножувати  моральні, культурні,  наукові  цінності  і  досягнення  суспільства  на основі  розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку предметної  області,  її  місця  у  загальній  системі  знань  про природу  і  суспільство  та  у  розвитку  суспільства,  техніки  і технологій, вести здоровий спосіб життя (ЗК12).
 • Здатність презентувати результати проведених досліджень (ЗК13).
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності  громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК14).
 • Здатність працювати у міжнародному контексті (ЗК15).

3 Фахові компетентності

 • Здатність досліджувати  тенденції  розвитку економіки  за  допомогою  інструментарію  макро-  та мікроекономічного  аналізу,  робити  узагальнення  стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці (СК01).
 • Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально економічних  процесів,    розв’язання прикладних  завдань  в  сфері  обліку,  аналізу,  контролю, аудиту, оподаткування (СК02).
 • Здатність до  відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів  господарювання  в фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх  систематизації, узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення (СК03).
 • Застосовувати знання  права  та  податкового законодавства  в  практичній  діяльності  суб’єктів господарювання (СК04).
 • Проводити аналіз  господарської  діяльності підприємства  та  фінансовий  аналіз  з  метою  прийняття управлінських рішень (СК05).
 • Здійснювати облікові  процедури  із  застосуванням спеціалізованих  інформаційних  систем  і  комп’ютерних технологій (СК06).
 • Застосовувати методики  проведення  аудиту  й послуг з надання впевненості (СК07).
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей  суб’єкта  господарювання, недотримання  ним  законодавства  та  регулювання діяльності,  недостовірності  звітності,  збереження  й використання його ресурсів (СК08).
 • Здійснювати зовнішній  та  внутрішній  контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування (СК09).
 • Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства (СК10).
 • Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління підприємством з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію (СК11).
 • Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності (СК12).
 • Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку (СК13).
 • Здатність оцінювати ефективність внутрішніх регламентів облікових систем в рамках облікової політики конкретних суб’єктів господарювання (СК14).
 • Здатність виділяти особливості організації, ведення обліку та складання звітності в галузях економіки (СК15).
 • Здатність демонструвати розуміння законів та закономірностей функціонування ринку, поведінки його суб’єктів; моделювання поведінки контрагентів та споживачів з урахуванням особливостей формування комплексу маркетингу (СК16).
 • Здатність поглиблено аналізувати проблеми й явища в одній або декількох сферах у межах управління персоналом та економіки праці, розробляти сучасну систему управління персоналом або окремі її підсистеми (СК17).

Програмні результати навчання

 • Знати та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-наслідкові  та функціональні  зв’язки,  які  існують  між  процесами  та  явищами  на  різних  рівнях економічних систем (ПР01).
 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної  систем  в  інформаційному  забезпеченні  користувачів  обліково-аналітичної  інформації  у  вирішенні  проблем  в  сфері  соціальної,  економічної  і екологічної відповідальності підприємств (ПР02).
 • Визначати сутність  об’єктів  обліку,  аналізу,  контролю,  аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПР03).
 • Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств  та  правильно  інтерпретувати    отриману  інформацію  для прийняття управлінських рішень (ПР04).
 • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств (ПР05).
 • Розуміти особливості  практики  здійснення  обліку,  аналізу,  контролю, аудиту  та  оподаткування  діяльності  підприємств  різних  форм  власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПР06).
 • Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати  їх  особливості  з  метою  організації  обліку,  вибору  системи оподаткування та формування звітності на підприємствах (ПР07).
 • Розуміти організаційно-економічний  механізм  управління  підприємством та  оцінювати  ефективність  прийняття  рішень  з  використанням  обліково-аналітичної інформації (ПР08).
 • Ідентифіковувати та  оцінювати  ризики  господарської  діяльності підприємств (ПР09).
 • Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури (ПР10).
 • Визначати напрями  підвищення  ефективності  формування  фінансових ресурсів,  їх  розподілу  та  контролю  використання  на  рівні  підприємств  різних організаційно-правових форм власності (ПР11).
 • Застосовувати спеціалізовані  інформаційні  системи  і  комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування (ПР12).
 • Усвідомлювати особливості  функціонування  підприємств  у  сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування (ПР13).
 • Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії (ПР14).
 • Володіти загальнонауковими  та  спеціальними  методами  дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві (ПР15).
 • Володіти та  застосовувати  знання  державної  та  іноземної  мови  для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності (ПР16).
 • Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність  у  роботі,  дотримуватися  етичних  принципів,  поважати індивідуальне та культурне різноманіття (ПР17).
 • Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та  міжнародному  рівнях  з  метою  обґрунтування  доцільності  їх запровадження на підприємстві (ПР18).
 • Дотримуватися здорового  способу  життя,  безпеки  життєдіяльності співробітників  та  здійснювати  заходи  щодо  збереження  навколишнього середовища (ПР19).
 • Виконувати професійні  функції  з  урахуванням  вимог  соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати  та управляти часом (ПР20).
 • Демонструвати розуміння принципів і закономірностей  розвитку світового господарства з метою визначення і формування конкурентних переваг для суб’єктів міжнародних економічних відносин різного рівня (ПР21).
 • Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку, контролю, аудиту (ПР22).
 • Розуміти і  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (ПР23).
 • Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя (ПР24).
 • Володіти навичками в реалізації загальних функцій управління маркетинговою діяльністю (ПР25).