Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію: серія НД 0289358 від 21.08.2017 р., термін дії – до 1 липня 2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий (магістерський) рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, які мають поглиблені знання з методології і методів наукових досліджень, міжнародних систем, міжнародної та національної безпеки, міжнародних регіональних комплексів, іноземних мов; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводять наукові дослідження; здатні адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, культурного та мовного середовища

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації (в т.ч. іноземні мови) та регіональні студії (40:40:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна, СО «Магістр»
4 Особливості програми Вивчення двох іноземних мов, науково-дослідна практика, програми обміну та академічної мобільності студентів

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Науково-дослідні інституції, вищі навчальні заклади, консалтингові кампанії, аналітичні центри, органи державної влади й управління, міжнародні урядові і неурядові організації, комерційні структури, засоби масової інформації
2 Продовження освіти Третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Проблемно-орієнтоване, проектне навчання, самостійне навчання; включеність в науково-дослідну роботу; лекції, інтерактивні лекції, семінари, лабораторні заняття, консультації
2 Система оцінювання Усні екзамени, заліки, есе, презентації, поточне оцінювання, комплексний екзамен

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводити наукові дослідження; орієнтуватися в поточній міжнародній ситуації; адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, інформаційного, культурного та мовного середовища

2 Загальні компетентності

 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-1)
 • Здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-2)
 • Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою (ЗК-3)
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-4)
 • Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-5)
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-6)
 • Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском (ЗК-7)
 • Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-8)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9)
 • Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей (ЗК-10)
 • Можливість взяти на себе ініціативу та зміцнювати дух підприємництва і допитливості (ЗК-11)
 • Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи (ЗК-12)
 • Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю (ЗК-13)
 • нання і розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК-14)
 • Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі (ЗК-15)
 • .Здатність до розроблення та управління проектами (ЗК-16)
 • Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні складних питань (ЗК-17)

3 Фахові компетентності

 • Уявлення про поняття, критерії та закономірності у міжнародних відносинах (СК-1)
 • Розуміння особливостей та механізмів впливу регіоналізму та регіоналізації на розвиток міжнародних відносин, здатність до використання відповідного теоретичного та фактологічного матеріалу при дослідженні міжнародних процесів, глобальних та регіональних взаємодій, міжнародної безпеки (СК-2)
 • Здатність до використання підходів, принципів та концепцій інтеграції у дослідженні та прогнозуванні сучасних тенденцій міжнародних відносин, глобальних та регіональних взаємодій, а також міжнародної безпеки (СК-3)
 • Володіння методами наукового аналізу у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики (СК-4)
 • Здатність використовувати методи міжнародних досліджень в обраній професії (СК-5)
 • Навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси (СК-6)
 • Уміння вести дискусію та викладати основи міжнародних відносин та зовнішньої політики (СК-7)
 • Знання законодавства України в галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики (СК-8)
 • Вміння збирати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати власні погляди на події, які відбуваються в країні та в світі (СК-9)
 • Володіння навичками моделювання ситуацій у міжнародних відносинах (СК-10)
 • Здатність виконувати обов’язки представників дипломатичної та консульської служби (СК-11)
 • Здатність до використання підходів та принципів стратегічного планування у дослідженні та прогнозуванні зовнішньої політики окремих країн, а також глобальних та регіональних взаємодій (СК-12)
 • Вміння формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх впровадження у професійній діяльності (СК-13)
 • Здатність приймати рішення в міжнародних відносинах (СК-14)
 • Вміння розподіляти завдання та організовувати роботу групи або декількох груп аналітиків з різних питань міжнародних відносин (СК-15)
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді (СК-16)
 • Вміння виступати з лекціями, аналітичними доповідями та коментарями перед аудиторією (СК-17)
 • Здатність до функціонального та оперативного використання знань іноземних мов та навичок перекладу у дослідженні міжнародних відносин та у дипломатичній роботі (СК-18)

Програмні результати навчання

1. Знання

 • Знання стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики (ПРН-1)
 • Знання методологічних підходів та методів дослідження міжнародних відносин (ПРН-2)
 • Знання методики викладання у вищій школі (ПРН-3)
 • Знання сутності процесів глобалізації та регіоналізації та їхніх впливів на міжнародні відносини (ПРН-4)
 • Знання проблем міжнародної, національної безпеки (ПРН-5)
 • Знання про міжнародні комунікації, міжнародний інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформаційну безпеку (ПРН-6)
 • Використання методів міжнародних досліджень в обраній професії (ПРН-7)
 • Складання алгоритму розв’язання міжнародних проблем (ПРН-8)
 • Збір, обробка та аналіз інформації з різних джерел з використанням комунікаційних і інформаційних технологій (ПРН-9)

2. Уміння

 • Розробка та управління проектами (ПРН-10)
 • Викладання міжнародних відносин у вищих навчальних закладах (ПРН-11)
 • Виконання обов’язків представників дипломатичної і консульської служби (ПРН-12)
 • Організація та проведення самостійних наукових досліджень в галузі міжнародних відносин з використанням сучасних наукових методів і підходів (ПРН-13)
 • Прогнозування основних тенденцій розвитку міжнародних процесів, явищ, подій (ПРН-14)
 • Використання підходів та принципів стратегічного планування в сфері професійної діяльності (ПРН-15)
 • Створення моделей ухвалення рішень в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики держави (ПРН-16)
 • Усний та письмовий переклад текстів професійного спрямування (ПРН-17)

3. Комунікації

 • Спілкування іноземними мовами на професійному рівні (ПРН-18)
 • Участь в процесі ухвалення рішень (ПРН-19)
 • Підтримання високого рівня комунікації у вирішенні складних проблем (ПРН-20)
 • Ділові комунікації у професійній сфері (ПРН-21)

4. Автономність і відповідальність

 • Соціальна відповідальність і громадянська свідомість (ПРН-22)
 • Формування обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо їх впровадження у професійній діяльності (ПРН-23)
 • Високий ступінь особистої зацікавленості у міжнародних подіях, ідентифікація основних загроз у сфері міжнародної безпеки і сприяння через професійну діяльність підтримці міжнародної безпеки й стабільності (ПРН-24)
 • Здатність оцінювати виконану роботу та покращувати її якість (ПРН-25)

Ресурсне забезпечення реалізації програм

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, а також інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.

Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

Науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання. До викладання окремих дисциплін запрошуються практики у галузі.

Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку     філію     «Бізнес-інноваційний     центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні  лабораторії;   навчально-оздоровчий   табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально- оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область). В освітньому процесі, окрім аудиторного фонду, задіяні навчально-методична            лабораторія             кафедри міжнародних   відносин   і   зовнішньої   політики   та навчально-практична лабораторія інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності.
Інформаційне та навчально- методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–  онлайн-бібліотеки Університету;

–  електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–  робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–  посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–  методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи студентів-здобувачів освіти;

–  методичні матеріали для проведення атестації студентів-здобувачів вищої освіти;

–  інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету історії та міжнародних відносин, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive(з наданням доступу студентам-здобувачам освіти).

Академічна мобільність

Національна           кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі студента-здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Студенти-здобувачі вищої освіти освітньої програми «Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях» у межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО.

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти (Варшавський університет (Польща)). Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом-здобувачем вищої освіти.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

 Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної і практичної підготовки
ОК-1 Сучасні дослідження війни та миру 4 іспит
ОК-2 Сучасні концепції міжнародних відносин 4 іспит
ОК-3 Мова і міжкультурна комунікація (практикум перекладу) 7,5 іспит, залік
ОК-4 Теорія і практика перекладу 4 залік
ОК-5 Українці у сучасних міграційних процесах 4 залік
ОК-6 Інформаційно-аналітична діяльність 4 залік
ОК-7 Історична політика 4 залік
ОК-8 Методологія та організація наукового дослідження. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 6 залік
ОК-9 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 19,5 захист
ОК-10 Практика виробнича (перекладацька) 6 захист
К-11 Атестація 4,5 Комплексний атестаційний екзамен Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи
Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 іспит
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 іспит
Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 залік
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90