Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію: серія НД 0289358 від 21.08.2017 р., термін дії – до 1 липня 2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий (магістерський) рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, які мають поглиблені знання з методології і методів наукових досліджень, міжнародних систем, міжнародної та національної безпеки, міжнародних регіональних комплексів, іноземних мов; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводять наукові дослідження; здатні адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, культурного та мовного середовища

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації (в т.ч. іноземні мови) та регіональні студії (40:40:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна, СО «Магістр»
4 Особливості програми Вивчення двох іноземних мов, науково-дослідна практика, програми обміну та академічної мобільності студентів

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Науково-дослідні інституції, вищі навчальні заклади, консалтингові кампанії, аналітичні центри, органи державної влади й управління, міжнародні урядові і неурядові організації, комерційні структури, засоби масової інформації
2 Продовження освіти Третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Проблемно-орієнтоване, проектне навчання, самостійне навчання; включеність в науково-дослідну роботу; лекції, інтерактивні лекції, семінари, лабораторні заняття, консультації
2 Система оцінювання Усні екзамени, заліки, есе, презентації, поточне оцінювання, комплексний екзамен

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводити наукові дослідження; орієнтуватися в поточній міжнародній ситуації; адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, інформаційного, культурного та мовного середовища

2 Загальні компетентності

 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-1)
 • Здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-2)
 • Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою (ЗК-3)
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-4)
 • Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-5)
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-6)
 • Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском (ЗК-7)
 • Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-8)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9)
 • Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей (ЗК-10)
 • Можливість взяти на себе ініціативу та зміцнювати дух підприємництва і допитливості (ЗК-11)
 • Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи (ЗК-12)
 • Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю (ЗК-13)
 • нання і розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК-14)
 • Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі (ЗК-15)
 • .Здатність до розроблення та управління проектами (ЗК-16)
 • Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні складних питань (ЗК-17)

3 Фахові компетентності

 • Уявлення про поняття, критерії та закономірності у міжнародних відносинах (СК-1)
 • Розуміння особливостей та механізмів впливу регіоналізму та регіоналізації на розвиток міжнародних відносин, здатність до використання відповідного теоретичного та фактологічного матеріалу при дослідженні міжнародних процесів, глобальних та регіональних взаємодій, міжнародної безпеки (СК-2)
 • Здатність до використання підходів, принципів та концепцій інтеграції у дослідженні та прогнозуванні сучасних тенденцій міжнародних відносин, глобальних та регіональних взаємодій, а також міжнародної безпеки (СК-3)
 • Володіння методами наукового аналізу у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики (СК-4)
 • Здатність використовувати методи міжнародних досліджень в обраній професії (СК-5)
 • Навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси (СК-6)
 • Уміння вести дискусію та викладати основи міжнародних відносин та зовнішньої політики (СК-7)
 • Знання законодавства України в галузі міжнародних відносин та зовнішньої політики (СК-8)
 • Вміння збирати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати власні погляди на події, які відбуваються в країні та в світі (СК-9)
 • Володіння навичками моделювання ситуацій у міжнародних відносинах (СК-10)
 • Здатність виконувати обов’язки представників дипломатичної та консульської служби (СК-11)
 • Здатність до використання підходів та принципів стратегічного планування у дослідженні та прогнозуванні зовнішньої політики окремих країн, а також глобальних та регіональних взаємодій (СК-12)
 • Вміння формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх впровадження у професійній діяльності (СК-13)
 • Здатність приймати рішення в міжнародних відносинах (СК-14)
 • Вміння розподіляти завдання та організовувати роботу групи або декількох груп аналітиків з різних питань міжнародних відносин (СК-15)
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді (СК-16)
 • Вміння виступати з лекціями, аналітичними доповідями та коментарями перед аудиторією (СК-17)
 • Здатність до функціонального та оперативного використання знань іноземних мов та навичок перекладу у дослідженні міжнародних відносин та у дипломатичній роботі (СК-18)

Програмні результати навчання

1. Знання

 • Знання стану теоретичних досліджень міжнародних відносин і світової політики (ПРН-1)
 • Знання методологічних підходів та методів дослідження міжнародних відносин (ПРН-2)
 • Знання методики викладання у вищій школі (ПРН-3)
 • Знання сутності процесів глобалізації та регіоналізації та їхніх впливів на міжнародні відносини (ПРН-4)
 • Знання проблем міжнародної, національної безпеки (ПРН-5)
 • Знання про міжнародні комунікації, міжнародний інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформаційну безпеку (ПРН-6)
 • Використання методів міжнародних досліджень в обраній професії (ПРН-7)
 • Складання алгоритму розв’язання міжнародних проблем (ПРН-8)
 • Збір, обробка та аналіз інформації з різних джерел з використанням комунікаційних і інформаційних технологій (ПРН-9)

2. Уміння

 • Розробка та управління проектами (ПРН-10)
 • Викладання міжнародних відносин у вищих навчальних закладах (ПРН-11)
 • Виконання обов’язків представників дипломатичної і консульської служби (ПРН-12)
 • Організація та проведення самостійних наукових досліджень в галузі міжнародних відносин з використанням сучасних наукових методів і підходів (ПРН-13)
 • Прогнозування основних тенденцій розвитку міжнародних процесів, явищ, подій (ПРН-14)
 • Використання підходів та принципів стратегічного планування в сфері професійної діяльності (ПРН-15)
 • Створення моделей ухвалення рішень в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики держави (ПРН-16)
 • Усний та письмовий переклад текстів професійного спрямування (ПРН-17)

3. Комунікації

 • Спілкування іноземними мовами на професійному рівні (ПРН-18)
 • Участь в процесі ухвалення рішень (ПРН-19)
 • Підтримання високого рівня комунікації у вирішенні складних проблем (ПРН-20)
 • Ділові комунікації у професійній сфері (ПРН-21)

4. Автономність і відповідальність

 • Соціальна відповідальність і громадянська свідомість (ПРН-22)
 • Формування обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо їх впровадження у професійній діяльності (ПРН-23)
 • Високий ступінь особистої зацікавленості у міжнародних подіях, ідентифікація основних загроз у сфері міжнародної безпеки і сприяння через професійну діяльність підтримці міжнародної безпеки й стабільності (ПРН-24)
 • Здатність оцінювати виконану роботу та покращувати її якість (ПРН-25)