Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання

Профіль освітньої програми

Тип диплому та обсяг програми (в кредитах ЄКТС) Диплом магістра, одиничний ступінь, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 міс.
Заклад вищої освіти Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Vasvl’ Stus Donetsk National University, Ukraine

Акредитаційна організація Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії НД № 0289358 від 21.08.2017 р. відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 03.06.2014 р. (протокол №109); термін дії сертифіката до 01.07.2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України – 7 рівень.

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF ЕНЕА (Second cycle).

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7),

рівень освіти – другий (магістерський).

Обмеження щодо форм навчання Немає
Освітня кваліфікація Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Кваліфікація в дипломі Ступінь віщої освіти Магістр

Degree Master

Спеціальність 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Program Subject Area International Relations, Social Communication and Regional Studies

Освітньо-професійна програма Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання

Educational Program International communications and mediation in conflict settlement conditions

Опис предметної області Об’єкти вивчення та діяльності:

міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методології та методи міжнародно-політичних досліджень, досліджень міжнародних комунікацій, регіональних студій; сучасний стан досліджень війни та миру; медіація на міжнародному рівні; теорії і практики розбудови миру у постконфліктних суспільствах; політика пам’яті у міжнародних відносинах; інформаційно-аналітична діяльність у галузі міжнародних відносин.

Цілі навчання:

 • підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин,
 • оволодіння аналітичними інструментами і складання аналітичних документів;
 • вироблення навичок виявлення та управління конфліктом, в тому числі з застосуванням медіації, практик діалогу та примирення;
 • -використання англійської мови як засобу комунікації, вдосконалення навичок усного і письмового перекладу

Теоретичний зміст предметної області:

система знань про міжнародні відносини і типи міжнародної комунікації, природу війн і стан співробітництва; політико-правові засади діяльності міжнародних організацій з врегулювання конфліктів; поняття «історична пам’ять» та політика пам’яті; міжкультурний діалог; переклад як різновид міжнародної комунікації.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці):

організація і проведення самостійного наукового дослідження актуальної проблеми міжнародних відносин з використанням сучасних інформаційних технологій; пошук та використання інформації з різних джерел; перевірка фактів; проведення процедури медіації у конфлікті; написання аналітичного документу; усний та письмовий переклад

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, які можуть самостійно проводити наукові дослідження війни та миру; володіють іноземною мовою на рівні, який дозволяє швидко адаптуватися до іншого культурного середовища, встановлювати і ефективно підтримувати  комунікації з колегами-іноземцями, вчасно реагувати на зміни міжнародного контексту; орієнтуються в поточній міжнародній ситуації; вирішують складні завдання в професійній сфері діяльності, в тому числі в умовах збройного конфлікту; спрямовують свою діяльність на захист інтересів держави і народу України

Характеристика програми

1

Фокус програми:

загальна / спеціальна

Загальна
2 Особливості програми Освітня програма має міждисциплінарний характер, передбачає практикоорієнтований підхід до навчання, викладання окремих дисциплін англійською мовою. Фокус програми спрямовано у площину підготовки спеціалістів-міжнародників, спроможних працювати в умовах конфлікту, управляти конфліктом та використовувати різні засоби комунікації для врегулювання конфлікту. Опанування сучасного аналітичного інструментарію здобувачем передбачає співпрацю з провідними вітчизняними аналітичними центрами (Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька

Кучеріва, Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», Центр досліджень армії, конверсії, роззброєння). Викладання навчальної дисципліни «Європейські інституції у міжнародній безпеці та конфліктному врегулюванні» здійснюється іноземним професором. Асистентом викладача кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики у викладанні навчальної дисципліни «Розбудова миру» є волонтерка Корпусу миру (PhD з політичних наук).

Працевлаштування та продовження освіти

Магістр за освітньою програмою «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання» здатний виконувати роботу відповідно до професійних назв робіт, кодів і назв професійних угруповань професій відповідно до Національного класифікатора професій і обіймати такі посади: – керівник підприємств, установ та організацій;

 • керівник проектів та програм;
 • менеджер підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики;
 • консультант (в системі органів державної влади, місцевого самоврядування);
 • радник (органи           державної       влади, місцевого самоврядування);
 • спеціаліст державної       служби           (місцевого самоврядування);
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • консультант із суспільно-політичних питань;
 • оглядач політичний
 • помічник        керівника       підприємства             (установи, організац ії).

Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, практико-орієнтоване викладання та навчання з обов’язковими елементами самонавчання.

Поглиблене вивчення англійської мови та її культурного контексту передбачають участь здобувача у  практикумі перекладу.

Система оцінювання Визначена «Порядком оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса». Методи оцінювання: усні та письмові екзамени, захист звітів з практик, наукова робота здобувача, виконання індивідуального творчого завдання/проекту, усне опитування, письмовий контроль (у тому числі електронний).

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводити наукові дослідження;  орієнтуватися в поточній міжнародній ситуації; адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, інформаційного, культурного та мовного середовища.

2 Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК-2. Здатність навчатися та самонавчатися.

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-4. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК-5. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.

ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК-7. Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском.

ЗК-8. Здатність розпізнавати, ставити і вирішувати проблеми.

ЗК-9. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК-10. Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей.

ЗК-11.Здатність до відповідального лідерства.

ЗК-12. Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи.

ЗК-13. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю.

ЗК-14. Здатність  до  фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі.

ЗК-15. Креативність,  вміння генерувати та формулювати нові ідеї.

3 Фахові компетентності

СК-1. Розуміння сучасних підходів у дослідженні війни та миру.

СК-2.Здатність до використання інструментів у врегулюванні конфліктів в різних типах суспільств.  СК-3.Володіння методами наукового аналізу у сфері міжнародних комунікацій та врегулюванні конфліктів. СК-4.Здатність використовувати методи міжнародних досліджень в обраній професії

СК-5.Уявлення про поняття та процедури медіації в умовах врегулювання конфліктів.

СК-6.Навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернетресурси.

СК-7.Знання законодавства України в галузі медіації та врегулювання конфліктів.

СК-8.Вміння збирати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати  власні погляди на події, які відбуваються в країні та в світі.

СК-9.Володіння навичками моделювання ситуацій у міжнародних відносинах.

СК-10.Вміння формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх впровадження у професійній діяльності.

СК-11.Здатність приймати рішення в умовах конфлікту.

СК-12.Вміння розподіляти завдання та організовувати роботу групи або декількох груп аналітиків з різних питань міжнародних відносин.

СК-13.Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.

СК-14.Вміння виступати з лекціями, аналітичними доповідями та коментарями перед аудиторією.

СК-15.Здатність до функціонального та оперативного використання знань іноземних мов та навичок перекладу у дослідженні міжнародних відносин та у практичній роботі.

Програмні результати навчання

ПРН-1.Знати сучасний стан теоретичних досліджень війни та миру.

ПРН-2. Використовувати методологічні підходи та методи дослідження війни та миру у професійній діяльності.

ПРН-3. Знати види міжнародної комунікації, орієнтуватися у міжнародному інформаційному просторі

ПРН-4. Знати альтернативні способи вирішення конфліктів та критерії медіабельності конфлікту чи спору; принципи і правила медіації; оцінювати ситуацію на медіабельність перед початком та під час медіації.

ПРН-5. Керувати процесом (плином) та темпом переговорів; організовувати та підтримувати безпечний та комфортний простір для конструктивних переговорів, забезпечувати дотримання принципів та правил медіації, послідовності її етапів; діяти відповідно до цінностей та норм етики медіатора, триматись в межах ролі медіатора під час процедури медіації.

ПРН-6. Використовувати методи суміжних наук в дослідженні конфлікту.

ПРН-7. Складати алгоритм розв’язання міжнародних проблем.

ПРН-8. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел з використанням комунікаційних і інформаційних технологій.

ПРН-9. Організовувати та проводити самостійні наукові дослідження у галузі міжнародних  та соціальних конфліктів з використанням сучасних наукових методів і підходів.

ПРН-10. Прогнозувати основні тенденції розвитку міжнародних процесів, явищ, подій.

ПРН-11. Використовувати підходи та принципи стратегічного планування в сфері професійної діяльності.

ПРН-12. Створювати моделі ухвалення рішень в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики держави.

ПРН-13. Перекладати (усно та письмово) тексти професійного спрямування.

ПРН-14. Спілкуватися іноземними мовами на професійному рівні.

ПРН-15. Брати участь в процесі ухвалення рішень.

ПРН-16. Підтримувати високий рівень комунікації у вирішенні складних проблем.

ПРН-17. Демонструвати соціальну відповідальність і громадянську свідомість. ПРН-18. Формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх впровадження у професійній діяльності.

ПРН-19. Демонструвати високий ступінь особистої зацікавленості у міжнародних подіях, ідентифікація основних загроз у сфері міжнародної безпеки і сприяти через професійну діяльність підтримці міжнародної безпеки й стабільності.

ПРН-20. Оцінювати виконану роботу та покращувати її якість

Ресурсне забезпечення реалізації програм

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми включає науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики, а також
інших кафедр Університету, які володіють досвідом та компетентностями, що дозволяють сформувати програмні результати навчання за освітніми компонентами ОП.Гарант, члени проєктної групи та групи забезпечення відповідають вимогам, які визначені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.До викладання професійних дисциплін залучаються запрошені спеціалісти у галузі міжнародних відносин, волонтерка Корпусу миру (зі ступенем PhD).Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, більшість з яких є штатними співробітниками університету, мають наукові ступені та вчені звання.
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення Університету відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та дозволяє повністю забезпечити освітній процес за освітньо-професійною програмою. Стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Матеріально-технічне забезпечення ДонНУ імені Василя Стуса включає: 4 навчальних корпуси; Хмельницьку     філію     «Бізнес-інноваційний     центр «ДонНУ — Поділля»; бібліотеку; сучасні навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, навчальні та науково- навчальні   лабораторії;   навчально-оздоровчий   табір «Наука» (с. Мелекіно, Донецька область), навчально- оздоровчу базу «Сокол» (с. Дронівка Донецька область). В освітньому процесі, окрім аудиторного фонду, задіяні навчально-методична            лабораторія             кафедри міжнародних   відносин   і   зовнішньої   політики   та навчально-практична лабораторія інформатизації та організаційного забезпечення освітньої діяльності.
Інформаційне та навчально- методичне забезпечення Інформаційний пакет (розміщено на офіційному сайті Університету).

Інформаційне забезпечення включає доступ до:

–  онлайн-бібліотеки Університету;

–  електронної бази наукових журналів та електронних бібліотечних ресурсів світу.

Навчально-методичне забезпечення включає:

–  робочі програми навчальних дисциплін та практик;

–  посібники (навчальні, навчально-методичні), конспекти лекцій;

–  методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт, до лабораторних практикумів та практичних занять, щодо організації самостійної роботи студентів-здобувачів вищої освіти;

–  методичні матеріали для проведення атестації студентів-здобувачів вищої освіти;

–  інші навчально-методичні матеріали.

Всі навчально-методичні матеріали розміщено на порталі факультету історії та міжнародних відносин, дистанційній платформі Moodle та на OneDrive(з наданням доступу студентам-здобувачам освіти).

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Реалізується в ДонНУ імені Василя Стуса відповідно до вимог чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), отриманих під час участі студента-здобувача вищої освіти у програмах національної академічної мобільності відбувається шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом.

Студенти-здобувачі вищої освіти освітньої програми «Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання» в межах співпраці Університету з провідними закладами вищої освіти України мають право впродовж окремих семестрів навчатися в інших ЗВО.

Міжнародна кредитна мобільність Міжнародна кредитна мобільність здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства та регулюється внутрішніми локальними документами: Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в ДонНУ імені Василя Стуса, Положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, а також відповідно до укладених договорів про співробітництво Університету з іноземними закладами вищої освіти – партнерами.

Перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) шляхом порівняння змісту навчальних програм та з урахуванням програмних результатів навчання здобутих студентом-здобувачем вищої освіти.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Не передбачено

Каталог компонентів освітньої програми

Код Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна роботи) Кількість кредитів Форма підсумкового контролю
1 2 3 4
Дисципліни професійної і практичної підготовки
ОК-1 Сучасні дослідження війни та миру 4 іспит
ОК-2 Європейські інституції у міжнародній безпеці та конфліктному врегулюванні 4 іспит
ОК-3 Мова і міжкультурна комунікація (практикум перекладу) 4,5 іспит
ОК-4 Методологія     і     організація     наукового      дослідження.

Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи

7 залік
ОК-5 Медіація 6 залік
ОК-6 Інформаційно-аналітична діяльність 4 залік
ОК-7 Історична політика 4 залік
ОК-8 Розбудова миру 4 іспит
ОК-9 Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи 19,5 захист
ОК-10 Практика виробнича (комунікаційна) 6 захист
ОК-11 Атестація 4,5 Атестаційний екзамен

Захист кваліфікаційної

(магістерської) роботи

Загальний обсяг компонентів професійної та практичної підготовки 67,5
Дисципліни за вибором здобувача вищої освіти
  Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
  Дисципліна за вибором з переліку 1* 3 залік
  Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 іспит
  Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 іспит
  Дисципліна за вибором з переліку 2* 5,5 залік
Загальний обсяг компонентів за вибором здобувача вищої освіти 22,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90