Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2014 р., акредитована на 10 років
Сертифікат про акредитацію: серія НД 0289358 від 21.08.2017 р., термін дії – до 1 липня 2024 р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий (магістерський) рівень),
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Мета програми – сприяти розумінню складної комплексної природи війн, конфліктів, процесу конфліктного врегулювання та постконфліктного розвитку;

різних етапів та засобів розбудови миру (медіація, діалог), подолання наслідків конфлікту (військових, політичних, економічних, соціокультурних) та забезпечення сталого розвитку; специфіки врегулювання конфліктів та миротворчості в умовах перехідних, багатокультурних та багатоукладних суспільств; загальних проблем міжнародних відносин та міжнародної безпеки (postgraduate studies); формуванню самостійної дослідницької та проектної діяльності в умовах підвищеного попиту на кваліфікованих фахівців з питань конфліктного менеджменту, міжнародних комунікацій, медіації з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організацій, громадського сектору, засобів масової інформації.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації (в т.ч. іноземні мови) та регіональні студії (40:40:20)
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Комбінована
3 Орієнтація програми Професійна, СО «Магістр»
4 Особливості програми Мультидисциплінарна, викладання окремих дисциплін англійською мовою;виробнича практика в представництвах ООН, ОБСЄ, Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій (Україна), Міністерстві інформаційної політики (Україна), засобах масової інформації, недержавних організаціях;

програми обміну та академічної мобільності студентів, запрошені професори провідних університетів Великої Британії та Швейцарії

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Науково-дослідні інституції, медіація, консалтингові кампанії, аналітичні центри, органи державної влади й управління, міжнародні урядові і неурядові організації, комерційні структури, засоби масової інформації
2 Продовження освіти Третій освітньо-науковий рівень (доктор філософії)

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Проблемно-орієнтоване, проектне навчання, самостійне навчання; включеність в науково-дослідну роботу; лекції, інтерактивні лекції, семінари, лабораторні заняття, консультації; тренінги
2 Система оцінювання Усні екзамени, заліки, есе, презентації, поточне оцінювання, комплексний екзамен

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність вирішувати складні завдання в професійній сфері діяльності; самостійно проводити наукові дослідження; орієнтуватися в поточній міжнародній ситуації; адаптуватися до змін міжнародного контексту, суспільних перетворень, інформаційного, культурного та мовного середовища.

2 Загальні компетентності

 • Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК-1)
 • Здатність навчатися та самонавчатися (ЗК-2)
 • Здатність підтримувати міжкультурні комунікації (ЗК-3)
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-4)
 • Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел (ЗК-5)
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-6)
 • Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях і впоратися з тиском (ЗК-7)
 • Здатність розпізнавати, ставити і вирішувати проблеми (ЗК-8)
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9)
 • Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей (ЗК-10)
 • Можливість взяти на себе ініціативу та зміцнювати дух підприємництва і допитливості (ЗК-11)
 • Здатність оцінювати і підтримувати якість роботи (ЗК-12)
 • Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю (ЗК-13)
 • Знання і розуміння предметної області та розуміння професії (ЗК-14)
 • Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі (ЗК-15)
 • Здатність до розроблення та управління проектами (ЗК-16)
 • Здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні складних питань (ЗК-17)

3 Фахові компетентності

 • Уявлення про поняття та процедури медіації в умовах врегулювання конфліктів (СК-1)
 • Розумінні сучасних підходів у дослідженні війни та миру (СК-2)
 • Здатність до використання інструментів у врегулюванні конфліктів в різних типах суспільств (СК-3)
 • Володіння методами наукового аналізу у сфері міжнародних комунікацій та врегулюванні конфліктів (СК-4)
 • Здатність використовувати методи міжнародних досліджень в обраній професії (СК-5)
 • Навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси (СК-6)
 • Уміння вести дискусію та викладати основи міжнародних комунікацій та конфліктного врегулювання (СК-7)
 • Знання законодавства України в галузі медіації та врегулюванні конфліктів (СК-8)
 • Вміння збирати, систематизувати, узагальнювати інформацію, формувати власні погляди на події, які відбуваються в країні та в світі (СК-9)
 • Володіння навичками моделювання ситуацій у міжнародних відносинах (СК-10)
 • Здатність виконувати обов’язки представників миротворчих місій (СК-11)
 • Здатність до використання підходів та принципів планування у постконфліктній стабілізації (СК-12)
 • Вміння формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх впровадження у професійній діяльності (СК-13)
 • Здатність приймати рішення в умовах конфлікту (СК-14)
 • Вміння розподіляти завдання та організовувати роботу групи або декількох груп аналітиків з різних питань міжнародних відносин (СК-15)
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді (СК-16)
 • Вміння виступати з лекціями, аналітичними доповідями та коментарями перед аудиторією (СК-17)
 • Здатність до функціонального та оперативного використання знань іноземних мов та навичок перекладу у дослідженні міжнародних відносин та у практичній роботі (СК-18)

Програмні результати навчання

1. Знання

 • Знання стану теоретичних досліджень війни та миру (ПРН-1)
 • Знання методологічних підходів та методів дослідження війни та миру (ПРН-2)
 • Знання способів врегулювання конфліктів (ПРН-3)
 • Знання сутності процесів медіації та переговорного процесу у врегулюванні конфліктів (ПРН-4)
 • Знання економічних та соціальних аспектів врегулювання конфліктів (ПРН-5)
 • Знання про міжнародні комунікації, міжнародний інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформаційну безпеку (ПРН-6)
 • Використання методів суміжних наук в дослідженні конфлікту (ПРН-7)
 • Складання алгоритму розв’язання міжнародних проблем (ПРН-8)
 • Збір, обробка та аналіз інформації з різних джерел з використанням комунікаційних і інформаційних технологій (ПРН-9)

2. Уміння

 • Розробка та управління проектами (ПРН-10)
 • Проведення процедур медіації (ПРН-11)
 • Виконання обов’язків представників миротворчих місій (ПРН-12)
 • Організація та проведення самостійних наукових досліджень в галузі міжнародних та соціальних конфліктів з використанням сучасних наукових методів і підходів (ПРН-13)
 • Прогнозування основних тенденцій розвитку міжнародних процесів, явищ, подій (ПРН-14)
 • Використання підходів та принципів стратегічного планування в сфері професійної діяльності (ПРН-15)
 • Створення моделей ухвалення рішень в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики держави (ПРН-16)
 • Усний та письмовий переклад текстів професійного спрямування (ПРН-17)

3. Комунікації

 • Спілкування іноземними мовами на професійному рівні (ПРН-18)
 • Участь в процесі ухвалення рішень (ПРН-19)
 • Підтримання високого рівня комунікації у вирішенні складних проблем (ПРН-20)
 • Ділові комунікації у професійній сфері (ПРН-21)

4. Автономність і відповідальність

 • Соціальна відповідальність і громадянська свідомість (ПРН-22)
 • Формування обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо їх впровадження у професійній діяльності (ПРН-23)
 • Високий ступінь особистої зацікавленості у міжнародних подіях, ідентифікація основних загроз у сфері міжнародної безпеки і сприяння через професійну діяльність підтримці міжнародної безпеки й стабільності (ПРН-24)
 • Здатність оцінювати виконану роботу та покращувати її якість (ПРН-25)