Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Менеджмент організацій та адміністрування

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС; 1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена у 2016 році, акредитована на 10 р. Сертифікат про акредитацію: НД-IV № 0273075, від 06.01.2015 р., термін дії – до 01.07.2024 р.
Рівень програми

Національна рамка кваліфікацій України (7 рівень, другий магістерський рівень),

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QF EHEA (Second cycle),

Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQF LLL (level 7)

Мета програми

Підготовка висококваліфікованих менеджерів (керівників і дослідників), які володіють поглибленими знаннями і розвиненими навичками в сфері сучасного менеджменту та здатні до професійного й відповідального виконання обов’язків на керівних посадах в державних і приватних організаціях через формування у них релевантного комплексу компетенцій, що забезпечують їх академічну, професійну і соціально-особистісну ефективність в умовах зростаючої складності і невизначеності зовнішнього середовища.

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Фахівці згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України, а саме: керівники підприємств, установ; професіонали з питань економічної безпеки організацій; консультанти з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва; аналітики з інвестицій; професіонали з управління проектами та ін.
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Вступ до аспірантури, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти
3 Орієнтація програми Професійна, передбачає оволодіння знаннями щодо системного аналізу діяльності організації; сучасних технологій прийняття управлінських рішень; методів формування стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення її конкурентоспроможності та сталого розвитку; методів управління інноваційними процесами в організації; ефективних методів мотивації персоналу, принципів створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі
4 Особливості програми Програма пропонує міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку для формування комплексного підходу до управління сучасною організацією, що реалізується через формування умов динамічного, інтегративного та інтерактивного навчання за допомогою застосування системи практик та інших форм взаємодії з потенційними роботодавцями; залучення: керівників-практиків для підготовки фахівців, середовищного підходу, віртуальних організацій та інше.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Фахівці згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України, а саме: керівники підприємств, установ; професіонали з питань економічної безпеки організацій; консультанти з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва; аналітики з інвестицій; професіонали з управління проектами та ін.
2 Продовження освіти Вступ до аспірантури, а також підвищення кваліфікації і отримання додаткової післядипломної освіти

Стиль та методика навчання

1 Підходи до викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання, яке ґрунтується на комбінації лекцій, практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звітів з практики, захист курсової роботи, державна атестація випускників

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати задачі і проблеми у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або реалізацію інновацій, в умовах зростаючої складності та невизначеності умов (вимог).

2 Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами (ЗК – 1).
 • Здатність проведення досліджень на всіх рівнях управління (ЗК – 2).
 • Здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті (ЗК – 3).
 • Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття управлінських рішень (ЗК – 4).
 • Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді (ЗК – 5).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо (ЗК – 6).
 • Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї (ЗК – 7).
 • Вміння розробляти, оцінювати та впроваджувати інновації різної природи (ЗК – 8).
 • Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг (бенчмаркинг) об’єктів, процесів, явищ (ЗК – 9).
 • Навички здійснення консультаційної діяльності (ЗК – 10).

3 Фахові компетентності

 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації (СК – 1).
 • Вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів (СК – 2).
  Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани (СК – 3).
 • Здатність до саморозвитку та ефективного самоменеджменту, оновлення знань з управління та адміністрування, нормативно-правової бази (СК – 4).
 • Здатність до ефективного використання та забезпечення розвитку людських ресурсів в організації (СК – 5).
 • Вміння створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління (СК – 6).
 • Навички формування та демонстрації лідерських якостей (СК – 7).
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість (СК – 8).
 • Здатність до управління організацією та впровадження організаційних змін (СК – 9).
 • Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом (СК – 10).
 • Вміння проводити оцінку якості та досконалості управління, бізнес-процесів, продукції, послуг (СК – 11).
 • Навички управління поведінкою персоналу за допомогою опосередкованого впливу (умови, цінності та ін.) (СК – 12).
 • Вміння ідентифікувати потреби та інтенції персоналу, споживачів, партнерів (СК – 13).
 • Здатність формувати альтернативні напрямки розвитку організаційних систем (СК – 14).
 • Вміння проводити аналіз, оцінку та синтез нових та складних ідей відносно інноваційних та інвестиційних можливостей організації (СК – 15).

Програмні результати навчання

 • Показати належний рівень знань у сфері менеджменту, розуміння його принципів побудови в сучасних організаціях та розвитку його теорії (ПРН – 1).
 • Визначати способи аналізу і передбачення ринкових явищ та соціально-економічних процесів із погляду фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення управлінської діяльності (ПРН – 2).
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань управлінської діяльності (ПРН – 3).
 • Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного і методичного інструментарію (ПРН – 4).
 • Виявляти й аналізувати ключові характеристики менеджменту різних рівнів, а також особливості поведінки їх суб’єктів (ПРН – 5).
 • Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належної реалізації управлінської діяльності (ПРН – 6).
 • Застосовувати інноваційні підходи щодо реалізації управлінської діяльності суб’єкта господарювання, ефективно адаптуватися до змін зовнішнього середовища (ПРН – 7).
 • Усвідомлювати ризиковий характер здійснення управлінської діяльності, враховувати рівень невизначеності середовища при прийнятті управлінських рішень (ПРН – 8).
 • Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері менеджменту (ПРН – 9).
 • Демонструвати вміння застосовувати трансдисциплінарний підхід до реалізації управлінських функцій та прийняття кросфункціональних рішень в організації (ПРН – 10).
 • Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, входження в реактивну та рефлексивну управлінську позицію (ПРН – 11).
 • Проявляти вміння нести відповідальність за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи (ПРН – 12).
 • Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, мотивувати людей приймати нестандартні управлінські рішення (ПРН – 13).
 • Діяти соціально відповідально на основі етичних міркувань, поваги до ідейного різноманіття та кроскультурності (ПРН – 14).
 • Підвищувати рівень особистої професійної підготовки (ПРН – 15).
 • Оволодіти навичками письмової та усної загальної комунікації державною та іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології (ПРН – 16).
 • Проявляти вміння будувати ефективну функціонально-орієнтовану схему фінансового управління, формувати довгострокову й короткострокову фінансову політику на підприємстві, проводити оцінку підприємницьких, інвестиційних і фінансових ризиків (ПРН – 17).
 • Розробляти бюджети як короткострокового, так і довгострокового характеру, а також різних інших форм фінансових планів, оцінювати ефективність фінансової діяльності організації (ПРН – 18).
 • Застосовувати та обґрунтовувати комплекс управлінських рішень щодо створення, успішного функціонування, підтримки та розвитку потенціалу підприємства як системи (ПРН – 19).
 • Демонструвати вміння відносно самостійного обґрунтовування комплексу заходів щодо усунення кризових явищ, комплексної трансформації компанії та створення траєкторії позитивної динаміки розвитку (ПРН – 20).
 • Застосовувати відповідний інструментарій щодо постійного вдосконалення та реінжинірингу основних та допоміжних бізнес-процесів з використанням новітніх управлінських та інформаційних технологій (ПРН – 21).
 • Використовувати знання щодо сучасного розуміння можливостей управління маркетингом для досягнення переходу до нового рівня і форм споживання шляхом використання колабораційного та полісуб’єктного підходів ринкової взаємодії (ПРН – 22).
 • Проявляти вміння щодо формування та обґрунтування комплексу управлінських рішень зі створення, підтримання та розвитку корпоративної культури й іміджу (ПРН – 23).
 • Демонструвати глибоке розуміння процесуальної сутності бізнесу, взаємозв’язки між основними сферами діяльності та організаційну й середовищну каузальність (ПРН – 24).
 • Оволодіти навичками суб’єкт-суб’єктної (полісуб’єктної) управлінської взаємодії (ПРН – 25).