Математика Донецький національний університет імені Василя Стуса

Каталог освітніх компонентів

Освітня програма

Математика

Профіль освітньої програми

Тип ступеня та обсяг програми Одиничний, тривалість програми – 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців (для ОС Бакалавр)
Вищий навчальний заклад (заклади) Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine
Акредитаційна організація Відділ ліцензування Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО
Період акредитації Програма впроваджена 17.07.2015 р., акредитована на 10р. до 01.07.2024р. Сертифікат про акредитацію: Серія НД-ІІNo 0289341від 21.07.2017р.
Рівень програми Національна рамка кваліфікацій України (7рівень, перший бакалаврський рівень).Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти QFEHEA(Firstcycle). Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя EQFLLL(level7)

Мета програми

Формування і розвиток компетентностей у сфері застосування математичних структур у професійній діяльності, усвідомлення концепцій та ідей для розвитку математичних теорій з метою пояснення та/або оптимізації природно-технологічних або суспільних-економічних явищ, математичному моделюванніта розв’язанні прикладних задач

Характеристика програми

1 Предметна область / Спеціальність Математика, статистика, інформаційні технології(70:10:20).2
2 Фокус програми: загальна/спеціальна Загальна освіта в області математики
3 Орієнтація програми Освітньщо-професійна, СО Бакалавр
4 Особливості програми Студенти мають можливість поглиблено вивчати математичне моделювання, математичний аналіз, диференціальні рівняння та профільне навчання математики. Мобільність за програмоюErasmus,DirectMobilityProgram–рекомендується, але не є обов’язковою.

Працевлаштування та продовження освіти

1 Працевлаштування Посади у сфері практичних задач математики, оброблення даних, консультування з питань інформатизації та комп’ютерногопрограмування, загальноїсередньої тапрофесійно-технічноїосвіти.Коди і назви професійної роботи за класифікаційним угрупуванням:
334 –Фахівці в галузі освіти(3340 Викладач-стажист, 3340 Лаборант (освіта));
312 –Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки(3121 Технік з системного адміністрування,3121 Технік-програміст,3121 Фахівець з інформаційних технологій);
311 –Технічні фахівці в галузіприкладних наук та техніки (3119 Стажист-дослідник, 3119 Технік);
212 –Професіонали в галузі математики та статистики (2121.2 Математики);
232 –Викладачі середніх навчальних закладів (2320 Викладачі середніх навчальних закладів,2359 Інші професіонали в галузі навчання);
411–Службовці, пов’язані з інформацією (4112 Оператор комп’ютерного набору,4112 Оператор комп’ютерної верстки
2 Продовження освіти Можливість навчатися за програмою ОС «Магістр» чи за програмою магістратури з інших галузей знань

Стиль та методика навчання

1 Студентоцентроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання тощо. Студенто-центроване навчання, інтерактивне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, проектне навчання, використання Web-технологій у навчальному процесі, електронне навчання в системі Moodle.Викладання: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне навчання, індивідуальні заняття, онлайн-консультації.
2 Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, тематичні дослідження, поточне оцінювання, захист курсових робіт, атестаційний комплексний екзамен.

Програмні компетентності

1 Інтегральні компетентності

Здатність розв’язувати складні математичні задачі та практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів математики, статистики й комп’ютерних технологій і характеризується комплексністю та/або невизначеністю умов

2 Загальні компетентності

 • Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від математики (ЗК-1);
 • Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-2);
 • Здатність використовувати у професійній діяльності базові знання з галузей математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК-3);
 • Здатність використовувати стандартні прийоми та методи математичних досліджень, проявляти творчий підхід, ініціативу (ЗК-4);
 • Здатність застосовувати професійні математичні знання й уміння на практиці (ЗК-5);
 • Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-6);
 • Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності на основі абстрактного мислення,аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-7);
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-8);
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-9);
 • Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-10);
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-11);
 • Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуаціїспілкування (ЗК-12);
 • Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних цінностей і правових норм (ЗК-13);
 • Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності у професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур (ЗК-14).

3 Фахові компетентності

 • Спроможність формулювати проблеми математично та в символьній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв’язання (СК-1);
 • Спроможність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, до якої звертаються і усно, і письмово, а також розуміти математичні міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої задачі(СК-2);
 • Здатність розуміти міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок (СК-3);
 • Спроможність конструювати формульні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганних (СК-4);
 • Спроможність виражати терміни специфічної предметної області мовою математики (СК-5);
 • Здатність до кількісного мислення (СК-6);
 • Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (СК-7);
 • Спроможність формулювати складні задачі оптимізації та прийняття рішень й інтерпретувати їхні розв’язки в оригінальному контексті цих задач (СК-8);
 • Спроможність розробляти математичну модель явищ, процесів та систем та переносити математичні знання у нематематичні контексти (СК-9);
 • Спроможність перевіряти математичну модель на адекватність емпіричним даним (СК-10);
 • Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей і застосовувати необхідні математичні методи (СК-11);
 • Здатність до аналізу основ і властивостей існуючих математичних структур та розуміння переваг тих чи інших математичних підходів, у тому числі до оцінки їх обґрунтованості й ефективності (СК-12);
 • Спроможність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних (СК-13);
 • Спроможність розробляти експериментальні та спостережні дослідження й аналізувати дані, отримані на їх основі (СК-14);
 • Здатність пояснювати математичними термінами результати, отримані під час розрахунків (СК-15);
 • Знання спеціалізованих мов програмування та пакетів програмного забезпечення (СК-16);
 • Спроможність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач (СК-17);
 • Готовність вирішувати нові проблеми у нових галузях знань (СК-18);
 • Здатність реалізовувати діяльнісний, особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи при навчанні шкільного курсу математики (СК-19);
 • Володіння основними методами педагогічної діагностики,
  технологіями контролю і моніторингу якості підготовки учнів (СК-20);
 • Спроможність розробляти та проводити уроки з математики ( у тому числі,комп’ютерно-орієнтовані) (СК-21).

Програмні результати навчання

ЗНАННЯ

 • Відтворювати історичний розвиток математичних знань і парадигм, знати сучасні тенденції в математиці (ПРН-З-1);
 • Володіти основами правових, етичних відносин і психологічних особливостей поведінки (ПРН-З-2)
 • Знати аксіоми різних складових частин математики, принципи modusponens(правила виведення логічних висловлювань) та modustollens(доведення від супротивного) використовувати умови, формулювання, висновки, доведення, та наслідки математичних тверджень у різних складових частинах математики (ПРН-З-3);
 • Відтворювати базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань використання математичних методів у обраній професій (ПРН-З-4);
 • Володіти базовими знаннями в галузі дискретної математики, інформатики й сучасних інформаційних технології у обсязі, необхідному для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін; володіти навичками використання програмних засобів і роботи в комп’ютерних мережах, умінням створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси (ПРН-З-5);
 • Володіти основами математичних дисциплін, у яких вивчаються моделі природничих та соціальних процесів, основами математичних теорій, що використовуються при математичному моделюванні (ПРН-З-6);
 • Володіти основними математичними методами аналізу, прогнозування та оцінки параметрів моделей, базовими математичними способами інтерпретації числових даних основними принципами функціонування природничих процесів (ПРН-З-7);
 • Базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента: додаткові розділи математики, математичне моделювання систем, вступ до теорії стійкості, інтерактивні технології навчання математики, застосування Web-технологій у навчанні математики з метою поглиблення знань з математики та реалізації міждисциплінарних підходів (ПРН-З-8);
 • Володіти сучасними уявленнями про теорію і методику навчання математику навчання математики у класах різних профілів загальноосвітньої школи (ПРН-З-9);
 • Мати уявлення про сучасні підходи у навчанні математики (ПРН-З-10).

УМІННЯ

 • Пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефахівців у галузі математики (ПРН-У-1);
 • Усно й письмово спілкуватися рідною мовою із професійних питань; читати спеціальну літературу іноземною мовою; знаходити, аналізувати та використовувати інформацію різних довідкових джерел (ПРН-У-2);
 • Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, адаптуватися та комунікувати (ПРН-У-3);
 • Бути наполегливим у досягненні мети під час вирішення математичної проблеми (ПРН-У-4);
 • Розв’язувати задачі з математичною строгістю та математичними методами, перевіряти умови виконання математичних тверджень, переносити умови та твердження на новікласи об’єктів, знаходити й аналізувати відповідності між поставленою задачею існуючими моделями (ПРН-У-5);
 • Розв’язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано через термін відповідної предметної області; здійснювати базові перетворення математичних моделей метою розв’язування математичних та/або прикладних задач (ПРН-У-6);
 • Використовувати раціональні способи пошуку та використання науково-технічної інформації, включаючи засоби електронних інформаційних мереж; застосовувати інформаційні ресурси, утому числі електронні, для пошуку існуючих математичних моделей (ПРН-У-7);
 • Застосовувати методи математичного аналізу для дослідження функцій однієї та багатьох дійсних змінних (ПРН-У-8);
 • Володіти методами аналітичної та диференціальної геометрії (ПРН-У-9);
 • Застосовувати алгебраїчні методи для вивчення математичних структур (ПРН-У-10);
 • Застосовувати методи топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь для дослідження динамічних систем (ПРН-У-11);
 • Використовувати основні методи теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів і математичної статистики для дослідження випадкових явищ, перевірки гіпотез, обробки реальних даних та аналізу тривалих випадкових явищ (ПРН-У-12);
 • Застосовувати методи теорії функції комплексної змінної (ПРН-У-13);
 • Застосовувати методи математичної фізики для моделювання реальних фізичних, біологічних, екологічних, соціально-економічних та інших процесів і явищ (ПРН-У-14);
 • Розв’язувати основні математичні задачі аналізу даних; застосовувати базові загальні математичні моделі для специфічних ситуацій, навички управління інформацією, принципи комп’ютерного забезпечення статистичного аналізу даних (ПРН-У-15);
 • Самостійно розв’язувати задачі з числовими даними в різних розділах математики, перевіряти правильність відповіді, переносити правильні розв’язання на схожу задачі (ПРН-У-16).
 • Оволодіння навичками працювати самостійно (курсова робота) або в групі (лабораторні роботи, проектна діяльність), демонструючи навички роботи в команді, лідерські навички. Уміння отримати результат з акцентом на професійну відповідальність та сумлінність за умов обмеженого часу (ПРН-У-17);
 • Виконання планування та структуризації навчального матеріалу з математики у загальноосвітній школі, ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій у математичних розрахунках та при проектуванні уроку з математики (ПРН-У-18);
 • Використання технологій контролю і моніторингу якості математичної підготовки учнів (ПРН-У-19).

КОМУНІКАЦІЯ

 • Здатність до фахового спілкування у діалоговому режимі з колегами та цільовою аудиторією (ПРН-К-1);
 • Вміння коректно використовувати мовні засоби в професійної діяльності залежно від мети спілкування (ПРН-К-2);
 • Вміння відображати результати своїх наукових досліджень у письмовому вигляді (ПРН-К-3).
 • Здатність до презентації результатів своїх досліджень (ПРН-К-4).
 • Здатність працювати в міждисциплінарній команді, мати навички міжособистісної взаємодії (ПРН-К-5).
 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при спілкуванні, а також збору, аналізу оброки інтерпретації даних (ПРН-К-6).
 • Використання іноземних мов у професійній діяльності (ПРН-К-7).

АВТОНОМІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Здатність вести професійну діяльність з найменшими ризиками для навколишнього середовища (ПРН-АВ-1).
 • Здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (ПРН-АВ-2).
 • Здатність вчитися самостійно та самовдосконалюватися, нести відповідальність за власні судження та результати діяльності (ПРН-АВ-3).
 • Здатність приймати обґрунтованірішення та рухатись до визначеної мети (ПРН-АВ-4)